Ordførers innledning

Selv om vi alltid kan ønske oss enda mer til gode formål, så er vi i en heldig situasjon. Vi har høye frie inntekter og et høyt netto driftsresultat over tid. Dette har gjort det mulig å bygge differensierte og tilrettelagte tjenester med god kvalitet. Det er ikke bare «flaks» for vi har bygget opp denne gunstige situasjonen over år med god og ansvarlig politisk styring – og med vedtatte handlingsregler.

Økt lånegjeld fremheves i mange sammenhenger som en av truslene mot vårt økonomiske handlingsrom og frihet. Og det er viktig å ha et våkent øye med denne.

Å satse på våre ansatte er lønnsomt og klokt, det er det samme som å styrke kvaliteten på tjenestene. Derfor vil vi gå foran både når det gjelder lærlinger, lærekandidater, praksisplasser og faglige karriereveier. Videre vil vi satse systematisk på kompetanse- og fagutvikling.

Vi ønsker å være en partnerskapskommune – og av våre fem overordnede strategier så står medborgerskap og samskaping øverst. Jeg har tro på et samfunn der innbyggerne selv deltar, får og tar ansvar. Og der det offentlige aktivt legger til rette for dette. Det er dette som er kommunemodellen vår – vi satser på frivillighet og har en aktiv næringspolitikk fordi vi ser at det gir en stor merverdi i form av økt verdiskapning og økt livskvalitet.

Handlingsplanen gir meget god informasjon om spennende prosjekter og satsningsområder som hverdagsrehabilitering, Recoveryverksted, Asker velferdslab, HelseFrem, realfag i skolen og digitalisering, for å nevne noen.

Å være første kommune ut med pc til alle eleverer er et gedigent skoleløft. Vi kan se frem til bedre og mer spennende undervisningsmuligheter til glede for både elever og lærere, og bedre resultater i den andre enden.

Den sosiale profilen er tydelig, og Ivar Aasens ord «eg tykkjer stødt, at det høver best, å hjelpa den, som det trenger mest» er mer aktuelle enn noen gang. De som trenger oss mest skal ha trygghet for at hjelpen er der når behovet oppstår, og at hjelpen hjelper. Samtidig arbeider vi målrettet for stadig å øke innsatsen på forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Som en klimabevisst kommune legger handlingsprogrammet også til rette for grønn utvikling gjennom mulighet for aktivt frilufts- og fritidsliv, gode sykkeltilbud og miljøvennlig samferdsels- og tettstedsutvikling.

Vi går nå i gang med å bygge ny kommune sammen med Røyken og Hurum. Dette store og spennende arbeidet vil kreve ressurser, men det skal ikke gå på bekostning av løpende drift og tjenestene våre. Denne prosessen får tilført øremerkede ressurser og er en stor mulighet til å rydde opp i gamle og kanskje utdaterte og kostnadskrevende systemer. Det er også en mulighet til å tenke nytt og å lære av andre. Vi skal ikke bare ta med oss det beste fra våre tre flotte kommuner, vi skal også evne å tenke neste praksis.

Til slutt, en velfortjent takk til rådmannen og alle ansatte som har bistått oss politikere, med faglig kompetanse og god veiledning i det store arbeidet med handlingsprogrammet.

Lene Conradi
ordfører