Plan- og styringssystemet

Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering, og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak.

Plan- og styringssystemet i Asker kommune er gjennomgående, og skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. De ulike plan- og styringsprosessene fremgår av årshjulet.

Plansystemet

Plansystemet består av kommunens overordnede politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og prioriteringer blir gjennomført. 

Alle kommuner skal ha en planstrategi som fastsetter de viktigste planoppgavene i kommunen i perioden. Denne skal vedtas av kommunestyret innen ett år etter konstituering. Planstrategien er en del av oppstarten av arbeidet med ny kommuneplan. Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 ble lagt frem for formannskapet i juni 2016 (sak 107/16), og skal endelig vedtas i september 2016.

Figuren nedenfor viser Asker kommunes reviderte plansystem. Plansystemet vil ikke være konsistent før alle gjeldende planer er revidert og tilpasset det nye systemet. 

Plan- og styringssystemet

Styringssystemet

Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politisk vedtatte planer, og øvrige politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte og innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. 

Modellen under illustrerer styringssystemet i Asker kommune.

Styringssystemet

Dokumentet «Ledelse og styring i Asker kommune» gir en nærmere beskrivelse av plan- og styringssystemet i kommunen.