Politisk struktur

Asker kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 47 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.

Asker kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. 

Politisk organisering

Kommunestyret (47 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre, og behandler handlingsprogrammet og kommuneplanen. Formannskapet har følgende underutvalg: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) og Utvalg for plan, samferdsel og næring (PSN). Formannskapet og hovedtillitsvalgte utgjør sammen Partssammensatt utvalg. 

Asker kommune har tre kommunestyrekomiteer:

  • Komité for helse og omsorg
  • Komité for oppvekst
  • Komité for teknikk, kultur og fritid

Komiteene forbereder og innstiller saker som behandles av kommunestyret. Kommunen har etablert en saksordførerordning med eget reglement. Ordningen innebærer at komiteen velger en saksordfører til å lede saksprosessen i saker av prinsipiell karakter, gjennom saksforberedelsen og til den er endelig behandlet av kommunestyret.

Bygningsrådet behandler saker i henhold til Plan- og bygningsloven. Kontrollutvalget og Klageutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Reglementet definerer at formannskapet ved behov kan opprette ad hoc-utvalg. Dette gjelder saker som krever særskilt politisk oppmerksomhet eller koordinering med andre kommuner og/eller statlige myndigheter.

Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden 2013-2015. Det er en økning fra 2013 til 2015 i antall saker behandlet i kommunestyret og to av komiteene. Antall saker behandlet i formannskapet er tilnærmet uendret, mens det er en liten nedgang i antall saker behandlet av bygningsrådet. Det har vært en liten økning i antall saker behandlet i kommunestyret med saksordfører. 

Behandlede saker
Politiske saker201320142015
Antall saker behandlet i Kommunestyret 94 129 137
Antall saker behandlet i Formannskapet 163 213 205
Antall saker behandlet i Komité Oppvekst 46 44 48
Antall saker behandlet i Komité Helse og omsorg 26 36 45
Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid  44 66 51
Antall saker behandlet i Bygningsrådet 214 211 175
Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) 10 14 19