Forslag til kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 ble lagt frem for formannskapet i juni 2016 (sak 107/16), og skal endelig vedtas av kommunestyret i september 2016.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides og/eller rulleres i perioden 2016-2019, jf. planstrategien.  

Oversikt over planer
Tjeneste-områdeNavn på planType planStatusPlanlagt vedtatt
Administrasjon og ledelseKommuneplan Kommuneplan Rullering 2018
IKT-strategi 2011-2014 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2016
Strategisk næringsplan 2015-2026 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2019
Innovasjonsstrategi 2015-2018 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2019
Kommunikasjons-strategi 2012-2015 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2016
Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2016
Boligpolitisk strategi 2015-2026 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2020
Anskaffelsesstrategi 2012 - 2015 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2016
Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen Temaplan Ny 2016
Rekrutteringsstrategi 2014-2017 Temaplan Rullering 2018
Handlingsplan mot korrupsjon  Temaplan Rullering 2019
Helhetlig ROS-analyse/ Kriseberedskap Temaplan Rullering 2019
Kultur, frivillighet og fritidKDP for folkehelse 2015-2026 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2019
Frivillighetsmelding 2013 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2017
Kulturplan 2016-2026 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2020
Kulturarenaplan Temaplan Ny 2017
Plan for kulturskolen 2012-2015 Temaplan  Rullering 2017
KDP for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2016
Flerbruksplan Kommunens jord- og skogeiendommer 2009-2019 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2020
Plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker Temaplan Rullering 2018
Skogbruksplan Temaplan  Rullering 2025
Landbruksplan 2006 (Næring) Temaplan  Rullering 2020/2021
Teknikk og miljøEnergi og klimaplan 2013-2030 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering  2017
KDP vann 2016-2028 Kommunedelplan/ strategiplan Ny 2016
Hovedplan gjenvinning Temaplan Ny 2016
Hovedplan vei 2015-2024 Temaplan Rullering 2019
Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Temaplan Rullering 2019
Temaplan sykkel Temaplan  Rullering 2017
Temaplan parkering Temaplan  Ny 2017
Plan for universell utforming Temaplan Ny 2017
Grøntplan Temaplan Ny 2017
Plan for forvaltning av faste kulturminner Temaplan Ny 2016
Geodataplan for Asker Temaplan Ny 2016
Helse og omsorgHelse og omsorg – Strategi 2020 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2017
Omsorgstjenester for eldre Temaplan Rullering 2017
Rehabiliterings- og habiliteringsplan Temaplan Ny 2017/ 2018
Psykisk helse og rus 2015-2018 Temaplan Rullering 2019
Mennesker med nedsatt funksjonsevne/ utviklingshemmede Temaplan Rullering 2020
Legeplan 2016-2019 Temaplan Ny 2016
OppvekstStrategi for barnehage og skolekapasitet 2017-2026 Kommunedelplan/ strategiplan Rullering 2017
Plan for felles kompetanse i Oppvekst Temaplan Ny 2016
Kvalitetsplan for skole Temaplan Ny 2017
Kvalitetsplan for barnehage Temaplan Rullering 2017
Kvalitetsplan for SFO Temaplan  Rullering 2017
Plan for ungdomstrinnet og forberedelse til videregående opplæring Temaplan Ny 2016
Kvalitetsplan for barneverntjenesten Temaplan Ny 2017
Kvalitetsplan for tjenester til barn og unge Temaplan Ny 2017
Kriminalitets-forebyggende plan Temaplan  Ny 2019
Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom med fokus på barn Temaplan Rullering 2016
Plan for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne  Temaplan Rullering 2017
EiendomStrategiplan Eiendom 2016 - 2026 Kommunedelplan/ strategiplan Ny 2016
Eiendomsutvikling – bygg og grunneiendommer Temaplan Ny 2017
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse Temaplan Ny 2017
Arealforvaltning i eksisterende bygg Temaplan Ny 2017
Klima- og energitiltak i kommunale formålsbygg Temaplan Ny 2017