Prioriterte planoppgaver

Kommunestyret vedtok 8. november 2016 Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 med planprogram for revisjon av kommuneplanen (sak 122/16).

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides og/eller rulleres i perioden 2016-2019, jf. planstrategien. Oversikten er basert på eksisterende planportefølje i Asker kommune, og planene er inndelt i tre kategorier:

  • Planer som vedtas av Asker kommune før kommunesammenslåingen i 2020.
  • Planer som vedtas av Asker kommune før kommunesammenslåingen i 2020, men som koordineres mot nye Asker.
  • Planer som vedtas etter kommunesammenslåingen i 2020.
Oversikt over planer
Tjeneste-områdeNavn på planType planStatusVedtak før 2020Vedtak før 2020, koordinert mot nye AskerVedtak etter 2020
Administrasjon og ledelseKommuneplan 2018-2030 Kommuneplan Rullering X X  
IKT-strategi 2011-2014 Strategiplan Rullering   X  
Anskaffelses-strategi 2012-2015 Strategiplan Rullering   X  
Innovasjons-strategi 2015-2018 Strategiplan Rullering     X
Kommunikasjons-strategi 2012-2015 Strategiplan Rullering   X  
Arbeidsgiver-politisk plattform 2011-2014 Strategiplan Rullering   X  
Rekrutterings-strategi 2014-2017 Temaplan Rullering     X
Handlingsplan mot korrupsjon  Temaplan Rullering     X
Boligpolitisk strategi 2015-2026 Strategiplan Rullering     X
Strategisk næringsplan 2015-2026 Strategiplan Rullering     X
Strategiplan for integrering og mangfold Strategiplan Ny X    
Temaplan for lokalsamfunns-utvikling på Borgen Temaplan Ny X    
Helhetlig ROS-analyse / Kriseberedskap Temaplan Rullering   X  
Arealplan (de mest sentrale plan-oppgaveneKDP E18 med bussvei og hovedsykkelvei Kommune-delplan Ny X    
KDP Sentrale Asker Kommune-delplan Ny X    
Områdeplan Føyka-Elvely Regulerings-plan Ny X    
Områdeplan Høn-Landås Regulerings-plan Ny X    
Områdeplan Vestre Billingstad Regulerings-plan Ny X    
Områdeplan Dikemark Regulerings-plan Ny X    
Områdeplan Drengsrud idrettspark Regulerings-plan Ny X    
Områdeplan Holmen Regulerings-plan Ny X    
Helse og omsorgHelse og omsorg – Strategi 2020 Strategiplan Rullering   X  
Omsorgstjenester til eldre 2015-2030 Temaplan Rullering   X  
Rehabiliterings- og habiliteringsplan Temaplan Ny   X  
Psykisk helse og rus 2015-2018 Temaplan Rullering   X  
Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 Temaplan Rullering   X  
Legeplan 2016-2019 Temaplan  Rullering   X  
Velferdsteknologi (*ved rullering vil det vurderes om velferdsteknologi skal inngå som tema i de øvrige temaplanene) Temaplan Rullering     X
OppvekstOppvekststrategi Strategiplan       X
Strategi for barnehage og skolekapasitet 2017-2026 Strategiplan Rullering X    
Plan for felles kompetanse i Oppvekst Temaplan   X    
Kvalitetsplan for grunnskolen Temaplan   X    
Kvalitetsplan for barnehage Temaplan Rullering X    
Kvalitetsplan for SFO Temaplan  Rullering X    
Plan for ungdomstrinnet og forberedelse til videregående opplæring Temaplan Ny X    
Kvalitetsplan for barneverntjenesten Temaplan Ny X    
Kvalitetsplan for tjenester til barn og unge Temaplan Ny X    
Kriminalitets-forebyggende plan Temaplan  Ny     X
Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom med fokus på barn Temaplan Rullering X    
Plan for tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne  Temaplan Rullering X    
Kultur, frivillighet og fritidKDP for folkehelse 2015-2026 Kommunedel-plan Rullering     X
KDP for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Kommunedel-plan Rullering     X
Strategiplan for frivilligheten Strategiplan Rullering   X  
Kulturplan 2016-2026 Strategiplan Rullering     X
Kulturarenaplan Temaplan Ny X    
Temaplan for Asker kulturskole 2017-2020 Temaplan  Rullering X    
Flerbruksplan kommunens jord- og skogeiendommer 2009-2019 Strategiplan Rullering     X
Plan for ivaretagelse av naturmangfoldet i Asker Temaplan Rullering     X
Skogbruksplan 2015 Temaplan  Rullering     X
Landbruksplan 2006 (Næring) Temaplan  Rullering     X
Teknikk og miljø      Kommunedelplan for energi og klima 2017-2030   Rullering  X    
Kommunedelplan vann 2017-2028   Ny X    
Hovedplan gjenvinning 2016-2023   Ny X    
Hovedplan vei 2015-2024   Rullering     X
Trafikksikkerhets-plan 2015-2018   Rullering     X
Temaplan sykkel   Rullering X    
Temaplan parkering   Ny X    
Plan for universell utforming   Ny X    
Grøntplan    Ny X    
Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker   Ny X    
Geodataplan for Asker   Ny X    
EiendomStrategiplan Eiendom 2016-2026 Strategiplan Ny   X  
Strategisk eiendomsutvikling – kjøp og salg av eiendom  Temaplan Ny   X  
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale boliger og formålsbygg Temaplan Ny   X  
Arealforvaltning i eksisterende bygg Temaplan Ny   X  
Energitiltak i kommunale formålsbygg Temaplan Ny   X