Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene fikk frist til 30. juni 2016 med å fatte vedtak om eventuell sammenslåing. Etter en grundig prosess i de tre kommunene, har kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1. januar 2020.

Intensjonsavtalen som ble inngått mellom de tre kommunene 12. mai 2016 legges til grunn for etablering av den nye kommunen. Den nye kommunen skal hete Asker og kommunesenteret blir i Asker.

Arbeidet med kommunesammenslåingen vil få stort fokus i handlingsprogramperioden 2017-2020. Samtidig skal Asker kommune ivareta sine løpende oppgaver overfor innbyggere og brukere – gjennom å levere gode velferdstjenester og legge til rette for en best mulig utvikling av lokalsamfunnet. 

Evne til omstilling, endring og fornyelse blir nødvendig i tiden fremover. Gjennom våre prioriterte satsingsområder og de prosessene som vil følge av kommunesammenslåingen, skal vi arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne i nye Asker kommune.

Det er definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder. Disse strategiene legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og oppfølging av aktuelle satsningsområder. 

  • Medborgerskap og samskaping
  • Forebygging og tidlig innsats
  • God helhet og samhandling
  • God kvalitet
  • Nødvendig kompetanse

Asker kommune skal gi god behandling og omsorg til de som trenger det. Også i kommende periode vil vi arbeide med å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til forebygging og tidlig innsats der det er mulig. Brukere og pårørende skal inviteres til aktiv deltakelse og innflytelse for å sikre økt mestring og selvstendiggjøring. For å legge til rette for at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig, legges det opp til en styrking av hjemmesykepleien i kommende periode. Videre skal utvikling og implementering av velferdsteknologi bidra til at den enkelte kan føle seg trygg i eget hjem. 

Å videreutvikle gode tjenester til mennesker med rusavhengighet eller psykiske lidelser er et viktig arbeid i tiden fremover. I løpet av 2017 skal kommunen etablere lavterskel døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i tillegg til kommunale akutte døgnplasser til den samme målgruppen.

Asker kommune er utnevnt til nasjonal realfagskommune. Dette betyr en omfattende satsning på realfag i skole og barnehage. Fra og med 2016 vil kommunen gjennomføre et digitalt løft i skolen med fokus på digitale lærings- og kommunikasjonsverktøy. Slik legger vi til rette for at alle elever skal utvikle kompetanse og arbeidsmåter som møter fremtidens behov.

Handlingsprogram 2017-2020 har en tydelig og ambisiøs miljøprofil. Asker kommune er partner i FutureBuilt-programmet, og vi skal etablere forbildeprosjekter innen bygg og miljø med fokus på å redusere klimagassutslippene knyttet til energi, transport og materialvalg. Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall er kommunale forbildebygg i programmet, og begge prosjektene vil stå ferdig i 2017.

Asker har videre status som sykkelby og ønsker å øke andelen syklister og sikkerheten for de syklende. Kommunen har signert den felles sykkelerklæringen FutureBike. For å ivareta sykkelstrategien og FutureBike økes bevilgningen til oppfølging av sykkelstrategien til 10 mill. kroner årlig fra 2017. Midlene skal benyttes både til bygg og sykkelveianlegg.

Gjennom økt satsning på medborgerskap og samskaping skal vi involvere innbyggerne som ressurs og samarbeidspartner i utviklingen av Asker-samfunnet. De nye innbyggertorgene skal fungere som kontaktpunkt mellom kommunen og lokalmiljøet. Det er allerede etablert innbyggertorg i Heggedal, og nytt innbyggertorg på Borgen etableres sommeren 2017. Nærdemokratiske ordninger skal utredes som del av etableringen av nye Asker kommune.

Asker kommune er en vekstkommune. Dette gir oss utfordringer når det gjelder nivået på investeringene og utviklingen av kommunens lånegjeld. Derfor er enkelte investeringer foreslått skjøvet ut i tid.

Rådmannen foreslår likevel en rekke store investeringer i kommunale formålsbygg i perioden. Barnehagene i Heggedal og Bleikerfaret og nytt sykehjem på Nesbru vil stå ferdig i løpet av 2017. Ny svømmehall på Holmen er under oppføring, og kommunen skal bygge nye omsorgsboliger for funksjonshemmede. Rehabilitering av Askerhallen og utvikling av Heggedal torg og park er også store investeringer som vil bli gjennomført i kommende periode. 

Ambisjonen for Handlingsprogram 2017-2020 er å legge til rette for et tjenestetilbud som holder høy kvalitet og tilfredsstiller nødvendige behov innenfor de gitte økonomiske rammene. 

For å kunne opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, videreføres den vedtatte omstillingen fra forrige handlingsprogramperiode. Vi skal fortsette å arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Vi skal utvikle arbeidsprosesser og rutiner som kan bidra til samordningsgevinster mellom virksomheter og tjenesteområder der dette er mulig og hensiktsmessig. Vi skal legge til rette for at Asker kommune går inn i Nye Asker som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med god økonomi og et godt tjenestetilbud.

Rådmannen har gjennom forslag til Handlingsprogram 2017-2020 gitt sine anbefalinger om driftsrammer tjenesteutvikling for fireårsperioden. Ved behandlingen av rådmannens forslag den 6. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden.

Lars Bjerke
Rådmann