Saker som skal fremmes

Det skal fremmes saker om:

 • Strategiplan for inkludering og mangfold
 • Revisjon av Kommunedelplan for energi og klima
 • Gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely
 • Områderegulering av Høn/Landås
 • Utfordringsdokument for utvikling av sentrale deler av Asker
 • Helhetsplan for Dikemark
 • Områderegulering Vestre Billingstad
 • Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen
 • Oppfølging av sykefraværsarbeidet
 • Opptrappingsplan for lærlinger og lærekandidater
 • Praksisplasser i Asker kommune
 • Arbeidet med heltidskultur
 • Utviklingen av KomInn
 • Temaplan for kvalitet i tjenester til barn og unge
 • Temaplan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 0-18 år
 • Temaplan for kvalitet i barneverntjenesten
 • Sommerjobber til ungdom
 • Temaplan for kvalitet i barnehage
 • Temaplan for kvalitet i grunnskole
 • Temaplan for kvalitet i skolefritidsordningen
 • Revidering av Strategi 2020 Helse og omsorg
 • Revidering av Temaplan omsorgstjenester for eldre
 • Temaplan rehabilitering og habilitering
 • Statusrapport for hverdagsrehabilitering
 • Etablering av Helsehus
 • Velferdsteknologi 
 • Tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for Helse og omsorg i forbindelse med årshjulsrapporteringen 
 • Temaplan for Asker kulturskole for perioden 2017-2020
 • Fremtidig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og skolekorpsene, orkestrene og andre frivillige grupper
 • Videreutvikling av Den kulturelle spaserstokken (DKSS)
 • Den kulturelle skolesekken (DKS) i barnehagene
 • Utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet
 • Framtidig drift og organisering av Dikemark museum
 • Innbyggertorget på Borgen
 • Strategiplan for frivilligheten 
 • Regulering av Dikemark idrettspark
 • Videreføring av samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn/Asker Turlag
 • Utvikling og videreføring av folkehelsearena «HelseFrem» ved Sem
 • Andelslandbruk i Asker
 • Forpaktning, landbruk og friluftsliv ved Tveiter og Solli gård
 • Grøntplan for Asker
 • Plan for universell utforming i Asker kommune
 • Temaplan for sykkel
 • Evaluering av forsterket vinterdrift på sykkelveier
 • Temaplan for parkering
 • Prinsipper for undergrunnsløsninger for renovasjon
 • Ny kommunedelplan for vann 2017-2028
 • Temaplan for eiendomsutvikling – bygg og grunneiendommer
 • Temaplan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse
 • Temaplan for arealforvaltning i eksisterende bygg
 • Temaplan for energi- og klimatiltak i kommunale formålsbygg
 • Standard for ulike formålsbygg