Areal og transport

Transportsektoren står for størstedelen av klimagassutslippene i Asker-samfunnet. Utslippene må reduseres kraftig for å nå målene i energi- og klimaplanen.

Et av målene i kommuneplanen er at persontransportveksten skal tas kollektivt og/eller med gange og sykkel. På lengre sikt skal privatbilbruken reduseres. 

En forutsetning for å begrense personbiltransporten, er et velutviklet kollektivtilbud bestående av tog, buss og båt. I 2016 går det totalt 10 tog per time til og fra Asker stasjon. I tillegg har fylkeskommunen forbedret busstilbudet ved at det nå er flere avganger (hvert 10. minutt i rushtiden) og bussene korresponderer bedre med togene. Kollektivsatsingen har medført at andelen kollektivreiser i Akershus nå øker mer enn biltrafikken. Ruter hadde 10 prosent årlig vekst i perioden 2009-2013, og deretter har veksten vært på 1,5 prosent per år. 

Tabellen under viser reisende med tog, buss og sykkel, samt kjørelengder i Asker. Sykkelreisene er målt ved tellepunktene Slemmestadveien og Asker sentrum. Bussreisene omfatter reiser på linjene 701/704 Drammensveien, linjene 251/252/261 Slemmestadveien og linje 707 Kirkeveien. Togreisene omfatter reisende til Billingstad, Asker og Heggedal stasjon.

Reiser og kjørelengde
 201320142015Endring 2013-2015
Sykkelreiser ved tellepunkter 63 306 73 064 70 890 12 %
Bussreiser 2 563 088 2 850 331 3 101 955 21 %
Togreiser 3 370 000 3 730 000 4 610 000 37 %
Årlig kjørelengde (km) per bil  12 591 12 277 12 147 -4 %

Kilde: Vegvesenet, NSB, Ruter, SSB 08741.

Kommunedelplan for ny E18 med bussgate og sykkelvei gjennom Asker åpner for tett arealutvikling i knutepunktene, og bidrar direkte til et redusert transportbehov. Separat bussgate med uhindret fremkommelighet vil gi en betydelig raskere og mer forutsigbar reisetid frem til sentrene. Kommunedelplanen sikrer også bussfremkommeligheten langs Drammensveien og Røykenveien, samt ny kollektivterminal over Asker stasjon. Sykkelveien vil sammen med eksisterende gang- og sykkelveier danne et finmasket veinett mellom boligområder, næringskonsentrasjoner, sentre, busstopp og jernbanestasjoner. 

Langs E18-korridoren har et betydelig antall boligeiendommer høyere utendørs støynivå enn Miljøverndepartementets anbefalte maksimalnivå (55 desibel). Planene for ny E18 og tilhørende lokalveier, bussvei og hovedsykkelvei inkluderer omfattende skjermingstiltak i form av murer, voller og støyskjermer. Støy- og forurensingsnivåene vil derved bli betydelig redusert. I tillegg skal lokk og brede broer etableres, noe som vil redusere ferdselsbarrierene for syklister og fotgjengere, slik at blant annet boligområder på hver side av E18 knyttes bedre sammen.

Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei forventes vedtatt i 2016.

Kommunen planlegger og gjennomfører en rekke lokale tiltak som bidrar til å redusere bilbruk i hverdagen:

  • Revidert parkeringsnorm vedtatt i kommuneplan 2014-2026 bidrar til mindre privatbilbruk til kontorarbeidsplasser.
  • Nye boligområder med gangavstand til høyfrekvent kollektivtilbud, slik som Føyka/Elvely (600 boliger), Høn/Landås (1500 boliger) og Vestre Billingstad (1600 boliger).
  • Offentlige tjenestetilbud og fritidstilbud lokaliseres i sentrene, som blant annet svømmehall på Holmen, sykkelpark i Heggedal og innbyggertorg i Heggedal og på Borgen.
  • Påtrykk overfor Akershus fylkeskommune og kollektivselskapene for å etablere kollektivfelt og stadig forbedre busstilbudet. Kommunen bidrar til utarbeidelse av mobilitetsplan for Akershus Vest.
  • Bedre sykkelveier og sykkelparkering med god standard tilrettelegger for sykling, enten til målpunktet eller til tog/buss. Det vises til tjenesteområde Teknikk og miljø for en nærmere beskrivelse av tiltakene.
  • Kommunen tilrettelegger for etablering av bilpooler ved utvikling av nye områder i Asker. Som del av utbyggingsavtalen på Billingstadsletta Vest er det planer om bil-pool. Asker kommune vil også delta i et pilotprosjekt ledet av Smart City Bærum om samkjøring. Dette vil bli startet i løpet av 2016.

I perioden 2015-2018 gjennomfører Asker kommune en kartlegging av støy. Strategisk støykartlegging er pålagt kommuner i Osloregionen etter forurensningsforskriften, hvor kommunene har ansvar for beregninger og tiltaksplan. I Asker vil kartleggingen fullføres i 2017, og en eventuell tiltaksplan vil utarbeides i etterkant. Jernbaneverket og Statens Vegvesen er eier av de primære støykildene i Asker og ansvarlig for tiltak.