Folkehelse

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret i september 2015 (sak 264/15). Med bakgrunn i et kartleggingsarbeid inneholder planen fem innsatsområder og hovedmål for folkehelsearbeidet i Asker: 

  • Levekår: Gode levekår med likeverdige muligheter for alle
  • Inkludering: Fellesskap med rom for mangfold
  • Levende nærmiljø: Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet
  • Psykisk helse: God psykisk helse for barn og voksne – uten rus
  • Aktive eldre: Aktive, selvstendige eldre 

Formålet med folkehelseplanen er å etablere en kunnskapsbasert felles forståelse og retning for arbeidet med å bedre folkehelsen og redusere de sosiale helseforskjellene. Samskaping og samhandling mellom ulike aktører vektlegges som en viktig forutsetning for å lykkes. Asker kommune vil arbeide for å mobilisere sivilsamfunnet og åpne for initiativ fra innbyggerne og næringslivet gjennom tverrsektorielle samarbeidstiltak og kommunikasjon. 

Det er avsatt midler i perioden til utvikling og drift av «HelseFrem» som en regional folkehelsearena. «HelseFrem» er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

For nærmere informasjon om «HelseFrem» og samarbeidsavtalen med Den Norske Turistforening, vises det til tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid