Innledning og mål for fokusområde Samfunn

Kommuneplanen er Asker kommunes overordnede strategiske styringsdokument, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Det er et hovedmål at Asker skal være en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn.

Mål for fokusområde Samfunn

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
S.1. Vekst og utvikling S.1.1. Prosentvis årlig  befolkningsvekst, jf. kommuneplanens mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden.  1,30 - 1,69 % 1,00 - 1,29 %
1,70 - 1,99 %
< 0,99 %
> 2,00 %
0,90 %
 S.1.2. Årlig antall nye boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 350 nye boliger i året. 300 - 399 250 - 299
400 - 449
< 249
> 450
157
 S.1.3. Andel nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus, jf. kommuneplanens mål om 75 %  leiligheter og rekkehus.  > 70 % 50 - 69 % 0 - 49 % 62 %
 S.1.4. Årlig antall nye rimelige boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 50 nye rimelige boliger årlig.  > 40  25 - 39 0 - 24 Ikke målt 
S.2. Areal og transportS.2.1. Årlig prosentvis økning i togreisende, målt på stasjonene Heggedal, Asker og Billingstad, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % 24 %
 S.2.2. Årlig prosentvis økning i bussreisende, målt langs de tre bussaksene Drammensveien, Slemmestadveien og Kirkeveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % 9 %
 S.2.3. Årlig prosentvis økning i syklende, målt langs de tre tellepunktene Drammensveien, Slemmestadveien og Bleikerveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 5 % 2,5 - 4,99 % < 2,49 % -4,4 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 79,25
 S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 200 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  -200 tonn 0 - 199 tonn Økte utslipp -283
 S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk -5,42
 S.3.4. Årlig økning i andelen kommunalt disponerte el-biler, ladbare hybridbiler og biogassbiler eller tilsvarende (eide og  leasede småbiler).  > 15
%poeng
6 - 14
%poeng
0 - 5
%poeng
Ny indikator
fra 2017
S.4. FolkehelseS.4.1. Andel utvalgte indikatorer i folkehelsebarometeret med tilsvarende eller bedre resultat enn i 2013.  50 - 100 % 30 - 49 % 0 - 29 % 66,00
 S.4.2. Årlig prosentvis økning i brukere av stier og turveier i nærområdet målt  ved tre tellepunkter, jf. folkehelseplanens mål om sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet.  > 5 % 0,1 - 4,9 % < 0 % Ny indikator
fra 2017
S.5. Tettsteder og knutepunkter S.5.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt 
 S.5.2. Opplevelse av gode utvendige møteplasser.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt 
 S.5.3. Andel innbyggere som får dekket sitt behov for daglig service i sitt nærmeste nærsenter.  70 - 100  %  40 - 69 % 0 - 39 % Ikke målt 

Målekartet består av måleindikatorer innenfor alle de fem satsningsområdene i kommuneplanen.

Befolkningsveksten var i 2015 lavere enn i de ti foregående årene. Det var færre tilflyttere til Asker og flere som flyttet ut av kommunen. Den lave befolkningsveksten kan skyldes at få boliger var tilgjengelige dette året. I tillegg merker Asker konjunkturendringene som preger arbeidsmarkedet i flere deler av landet, og hadde en lavere vekst i antall arbeidsplasser.

Den lave boligproduksjonen i 2015 var preget av at færre blokkleiligheter ble ferdigstilt enn i de foregående årene. Dette påvirker også andelen nye boliger som er rekkehus eller leiligheter, der heller ikke målet på 75 prosent ble nådd. Antall nye eneboliger har økt noe, men ligger innenfor rammen av planlagt fortetting. 

Veksten i antall kollektivreisende sees i sammenheng med et forbedret kollektivtilbud for tog og buss. Det er imidlertid målt færre syklende ved utvalgte tellepunkter, noe som kan tyde på at kommunen ikke har klart å tilrettelegge godt nok for syklende.

Målet for indikatoren S.3.2 foreslås endret fra en årlig reduksjon på 700 tonn til en årlig reduksjon på 200 tonn. Kommunen har de foregående årene oppnådd store reduksjoner i klimagassutslippene, og det anses ikke som mulig å fortsatt redusere utslippene med 700 tonn per år. Det samlede utslippet var i 2015 på 1813 tonn og i 2014 var det 2096 tonn. Asker kommune skal innen 2020 redusere utslippene ned til 1536 tonn. Utslippene vil da være redusert med 80 prosent sammenlignet med 2007-nivået (7676 tonn). En årlig reduksjon fremover med 200 tonn er realistisk og vil gi en oppfyllelse utover målet.

Det er utarbeidet en ny måleindikator knyttet til at kommunens bilpark i større grad skal benytte miljøvennlig drivstoff. Indikatoren er i samsvar med kommunestyrets vedtak i august 2012 om kommunes tjenestekjøring, der målet er at minst 90 prosent av kommunens småbiler innen 2020 skal være nullutslippsbiler. Videre er det utarbeidet en ny indikator som måler økningen i antall brukere av stier og turveier i nærområdene.