Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet

Miljø, energi og klima 

Energi- og klimaplan 2013-2030 har som mål at Asker kommunes egen drift skal være klimanøytral innen 2030 og at kommunen skal redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020, sett i forhold til 2007-nivået. Klimagassutslippene i hele Asker-samfunnet skal halveres innen 2030 i forhold til 1991-nivået og være klimanøytralt innen 2050. Asker kommune skal legge til rette for at Asker-samfunnet i større grad tar i bruk lokal fornybar energi og reduserer kjøpt energi med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til 2005. 

Å nå disse målene innebærer en bred satsning på alle samfunnsområder, som i sum gir et «grønt skifte» og har et betydelig næringspotensial. 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) utførte på oppdrag fra Asker kommune målinger av luftforurensningen første halvår 2016. Målingene viser at områder med høyest luftforurensning er begrenset til området langs E18. Forurensningsnivået selv i de mest belastede områdene er lavere enn grenseverdien. Sammenligninger viser at målestasjonen i Eilif Dues vei i Bærum er en god indikator for nivået av luftforurensing i Asker. Denne vil dermed brukes fremover for å angi luftkvaliteten i de mest forurensede områdene i Asker. 

Utslippene fra vedfyring bidrar betydelig til luftforurensningen i Asker på enkelte dager. I 2017 vil det derfor bli iverksatt informasjonstiltak for å redusere disse utslippene.

Det er i 2017 behov for økt innsats for å få etablert ladepunkter for elbiler. Dette er nødvendig for at de kommunale virksomhetene kan erstatte sine bensin-/dieselbiler med elbiler, noe som igjen er nødvendig for at kommunen skal nå det politisk vedtatte målet om at minst 90 prosent av kommunens småbiler innen 2020 er miljøbiler (elbiler, ladbare hybridbiler eller biogassbiler). Det må arbeides med løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. 

For større dieseldrevne kjøretøy og maskiner har Asker drift allerede tatt i bruk fornybar diesel. Dette er også et aktuelt tiltak overfor resten av kommunens bilpark.

Også i Asker-samfunnet vil kommunen legge til rette for stadig bedre infrastruktur for elbiler. I 2017 vil det spesielt bli fokusert på det økende behovet for lading av elbiler for folk som bor i rekkehus og leiligheter der lading av elbil ofte er utfordrende.

Det er et stort potensiale for å øke andelen fornybar energi og redusere energibruken i forbindelse med områdeutvikling og nybygg. Det må satses videre på at flere velger miljøvennlige energiløsninger. Det er videre en utfordring å få innbyggere og næringsliv til å investere i energireduserende tiltak og konvertere fra fossil fyring til fornybare energikilder. 

Asker kommune vil jobbe aktivt for i størst mulig grad å dra nytte av den nye nasjonale tilskuddsordningen «Klimasats» (100 mill. kroner årlig) som regjeringen har opprettet for å styrke kommunenes muligheter for å iverksette klimatiltak. Ordningen forutsetter betydelig egeninnsats fra kommunene.

For nærmere beskrivelse av tiltakene henvises det til tjenesteområde Eiendom og tjenesteområde Teknikk og miljø

For beskrivelse av naturmangfold og kulturminner henvises det til tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid

Det skal fremmes sak om revisjon av Kommunedelplan for energi og klima.

FutureBuilt

Asker kommune deltar i FutureBuilt, som er et 10-årig program i samarbeid med Asker, Bærum, Oslo og Drammen kommuner. Målet er å utvikle forbildeprosjekter innen klimavennlig bygg og områdeutvikling med 50 prosent redusert klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk. FutureBuilt er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Siden kommunen ble partner i programmet i 2013 er to forbildeprosjekter ferdigstilt og to under bygging i Asker. Totalt i de fire kommunene er 43 kommunale og private forbildeprosjekter ferdigstilt eller under planlegging og bygging. Trans’matorn sykkelpark i Heggedal og Asker sykkelhotell sto ferdig i henholdsvis 2015 og 2016.

Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall er under bygging og skal stå ferdig i 2017. Flere prosjekter vil bli vurdert fram mot 2020. Det jobbes for å stimulere større private utbyggere i Asker til å inngå med forbildeprosjekter i programmet. I tillegg pågår det flere delprosjekter som skal stimulere til nyskaping og endret praksis, slik som felles sykkelerklæring «FutureBike» og dype brønner-prosjektet på Føyka. For mer informasjon om de konkrete prosjektene vises det til tjenesteområde Teknikk og miljø og tjenesteområde Eiendom.

Samfunnssikkerhet

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Asker kommune ble behandlet av kommunestyret i mars 2016 (sak 27/16). ROS-analysen vil være utgangspunkt for Asker kommunes sektorvise ROS-analyser og beredskapsplaner. Foreslåtte tiltak skal vurderes og prioriteres for videre oppfølging.