Tettsteder og knutepunkter

Tettstedene og nærsentraene har en viktig funksjon som møteplass for innbyggerne, og bidrar til å skape trygghet og tilhørighet i lokalsamfunnet. De skal også bidra til at innbyggerne får dekket mest mulig av sitt daglige servicebehov i gang- og sykkelavstand fra hjemmet.

Det tilrettelegges for et kommersielt og offentlig handels- og tjenestetilbud i sentrene. De kommunale innbyggertorgene får en sentral rolle i denne sammenheng. Det pågår utviklingsprosesser i alle de større sentraene.

De tre store boligområdene Føyka/Elvely, Høn/Landås og Vestre Billingstad er for tiden under regulering med til sammen 3700 boliger, og vil sikre et boligtilbud i Asker de neste 10-20 årene. En forutsetning for denne boligutbyggingen er bygging av ny sentrumsskole på Høn.

Det er avsatt midler til tettstedsutvikling. Dette er omtalt under tjenesteområde Eiendom.

Asker sentrum

Utviklingen av Føyka/Elvely skjer i samarbeid med Asker skiklubb og de tre grunneierne på Elvely. Forslag til områdereguleringsplan er planlagt vedtatt høsten 2016. Parallelt med dette blir alternative gjennomføringsmodeller for den videre utviklingen av området vurdert. Det vises til tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse av avsatte investeringsmidler.

Det skal fremmes sak om gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely.

Tilrettelegging for ulike tiltak på torget i Asker sentrum blir videreført i 2017 for å bidra til økt aktivitet gjennom året.

Områderegulering på Høn/Landås, i samarbeid med blant annet Selvaag, er planlagt vedtatt i 2017. Det blir tilrettelagt for omkring 1500 nye boliger, ny sentrumsskole på Høn, samt idrettsanlegg, barnehage og nærsenter.

Det skal fremmes sak om områderegulering Høn/Landås.

Når kommunedelplanen for E18 gjennom Asker er avklart høsten 2016, starter arbeidet med kommunedelplan for Asker sentrum. Planen skal omhandle byutvikling og fortetting i et område som strekker seg fra Høn til Drengsrud og sør til Bondibroen.

Det skal fremmes sak om utfordringsdokument som staker ut kursen for utviklingen av disse sentrale delene av Asker før det formelle arbeidet med kommunedelplan Asker sentrum igangsettes.

Det skal fremmes sak om utfordringsdokument for utvikling av sentrale deler av Asker.

Heggedal

Staten og kommunen investerer for over 1 mrd. kroner i teknisk og sosial infrastruktur i Heggedal, blant annet til jernbanestasjon, vegsystem, skole og barnehage. Heggedal sentrum er i stor utvikling. Etableringen av Heggedal torg og parkanlegget ved Kistefossdammen gjennomføres i samarbeid med Tandberg Eiendom, som utvikler sentrumstomta med 140 leiligheter og butikker. 

Etablering av Heggedal innbyggertorg, med samordnet drift av seniorsenter, bibliotek, helsestasjon og Heggedal nærmiljøsentral, er en pilot knyttet til samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten. Heggedalsmodellen vil være aktuell også når det gjelder utvikling av andre tettsteder.

Holmen

Den videre utviklingen av Holmen baseres på en ombygging av veisystemet slik dette ligger inne i E18-planene. Stedsutviklingen er i stor grad avhengig av at veisystemet er bygget om. Som et viktig bidrag til utviklingen av tettstedet som møteplass og opplevelsessted, bygger kommunen nå et nytt badeanlegg på Holmen. Kommunen, sammen med blant annet Citycon-gruppen, planlegger en egen arkitektkonkurranse for Holmen i løpet av 2017.

Dikemark

I kommuneplan for Asker 2014-2026 er Dikemark pekt ut som et av Askers fire lokalsentra. Dikemark ønskes utviklet som et servicesenter for denne delen av kommunen, med service, møteplass og småskala næring. Det er lagt opp til inntil 1200 nye boliger i området. Utfordringsdokument for områdeutvikling på Dikemark ble vedtatt i mai 2016 (sak 71/16). Arbeidet med helhetsplan for Dikemarkområdet videreføres i 2017.

Det skal fremmes sak om helhetsplan for Dikemark.

Vestre Billingstad

Områderegulering for Vestre Billingstad er under utarbeidelse og planlegges vedtatt i 2017. Planen legger til rette for om lag 1600 nye boliger, nærsenter ved Billingstadsletta, barnehage, samt trygg skolevei. 

Det skal fremmes en sak om områderegulering Vestre Billingstad.

Borgen

Borgenprosjektet har to prosjektområder (Aktiv nærmiljøutvikling og Bærekraftige Borgen) med både et kortsiktig og langsiktig perspektiv, og er et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. Borgenprosjektet er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje

I 2015 gjennomførte Asker kommune en grundig kartlegging og analyse som danner grunnlag for videre arbeid. Kunnskapsgrunnlaget «Livet på Borgen» ble publisert og behandlet av kommunestyret i januar 2016 (sak 09/16). Et politisk ad hoc-utvalg har fulgt prosessen tett og gjennomført dialog med innbyggere, lag og foreninger. Utvalget avsluttet sitt arbeid høsten 2016.

Videre utvikling av området planlegges gjennom tjenesteutvikling, stedsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen behandles i løpet av 2016 og følges opp videre i 2017.

Borgen nærsenter er under etablering med butikk, servicebygg og boligbebyggelse. Et lokalt torg med gangforbindelser mot øst og vest binder området sammen.

Kommunen arbeider med regulering av Drengsrud idrettspark, som erstatningsanlegg for Føyka. Reguleringsplanen forventes ferdigstilt i 2017.

Vettre

Første byggetrinn av Vettre nærsenter ferdigstilles i 2016, og leiligheter og en nærbutikk er kommet på plass. Neste byggetrinn vil gi lokaler til helsetjenester og næringsvirksomhet, samt flere leiligheter. En møteplass vil også bli etablert.