Befolkningsutvikling og boligproduksjon 

Asker har i perioden 2005-2015 hatt en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. Den største årsaken til veksten har vært flytting til Asker fra utlandet. I 2015 vokste Askers befolkning med 0,9 prosent, som er den laveste veksten på ti år. Veksten er også lavere enn målet om en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent. I hovedsak er det flytting til og fra utlandet og andre kommuner som har sunket. Antallet fødte og døde er stabilt.

Den lave veksten kan skyldes endringer i arbeidsmarkedet, særlig innen petroleumsrelaterte bransjer. Veksten i antall arbeidsplasser i Asker var lavere i 2015 enn i de foregående årene. Boligproduksjonen i Asker var i tillegg lavere i 2015.

Konjunkturendringene byr på større utfordringer med å gi en befolkningsprognose, også i nær fremtid. Asker kommune utarbeidet gjeldende befolkningsprognose sommeren 2015, og vil revidere denne høsten 2016 etter at SSB presenterer sine tall. Gjeldende prognose, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,7 prosent fram til 2020, kan i realiteten være et høy-alternativ. Samtidig planlegger Asker kommune høy boligproduksjon de siste årene i perioden, og dette vil påvirke tilflyttingen i positiv grad.

Figuren under viser befolkningsvekst og boligbygging, både historiske tall og framskriving.

Laster grafikk...

Kilde: Asker kommunes befolkningsframskriving og boligbyggeprogram; SSB 06913; SSB 05940.

Asker kommune legger opp til en høy boligproduksjon med i gjennomsnitt 415 boliger per år fram til 2030. Det er i 2016 forventet en lav boligproduksjon, men de påfølgende årene vil langt flere boligprosjekter stå ferdig. Flere blokkprosjekter med til sammen over 800 leiligheter antas ferdig de påfølgende tre årene, blant annet i Heggedal, Bondi, Drengsrud og Asker sentrum.

Boligpolitikk 

Boligpolitisk strategi for Asker 2016-2026 ble vedtatt av kommunestyret i januar 2016 (sak 12/16) og danner grunnlag for en aktiv kommunal boligpolitikk. Strategien følges opp gjennom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, utvikling og salg av kommunal eiendom, samt gjennom Husbanken og kommunens låne- og støtteordninger.

Boligsosiale utfordringer

Asker kommune har i perioden 2011-2015 deltatt i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram (BOSO). Asker kommune har i 2016 videreført arbeidet med å bedre boligkapasiteten for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet med en særskilt årlig investeringsramme på 30 mill. kroner. Kommunen har også videreført samarbeidet med Husbanken i etterkant av BOSO-programmet.  

Samtidig arbeider kommunen med tiltak knyttet til tjenesteutvikling og kompetanseutvikling knyttet til denne målgruppen. Det vises til tjenesteområde Helse og Omsorg og tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse.

Flyktninger – inkludering og mangfold

Som en følge av flyktning- og migrasjonskrisen i Europa, opplevde Norge høsten 2015 en sterk økning i tilstrømningen av asylsøkere til landet. Den ekstraordinære situasjonen medførte at alle landets kommuner ble anmodet om å bosette et høyere antall flyktninger enn tidligere.

Formannskapet vedtok (sak 198/15) at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inkludert 45 enslige mindreårige. Kommunen har så langt ikke mottatt anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger i 2017. IMDIs foreløpige plantall for Asker kommune er 160 flyktninger i 2017, hvorav minst 65 enslige mindreårige. 

Rådmannen vil komme tilbake til bosetting av flyktninger i 2017 i tilleggsinnstillingen eller i egen sak når ny anmodning foreligger. For å sikre forutsigbarhet i bosettingen, anbefaler rådmannen at det vedtas et bosettingstall som også inkluderer familiegjenforeninger. 

Samtidig med at Asker kommune har forpliktet seg til å bosette et høyere antall flyktninger enn tidligere, er antallet asylsøkere til Norge nå historisk lavt. Det er 64 prosent færre asylankomster første halvår 2016 enn tilsvarende periode i 2015, og de laveste halvårstallene siden 1997. Hvis asyltilstrømningen fortsetter på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3500 asylsøkere til Norge i 2016, noe som er en tidel av fjorårets antall. Utlendingsdirektoratet (UDI) påpeker imidlertid at det er knyttet stor usikkerhet til ankomstene fremover, og at Norge på kort varsel igjen kan oppleve en sterk økning. 

Asker kommune følger den nasjonale asyl- og flyktningsituasjonen tett, og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden. Det forutsettes imidlertid at statlige myndigheter understøtter og tilrettelegger for kommunenes bosettingsarbeid gjennom kostnadsdekkende tilskuddsordninger. Regjeringen synes ikke å ha styrket tilskuddsordningene gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2016 eller Kommuneproposisjonen 2017.

Samtidig viser analyser at Asker kommune har et relativt høyt kostnadsnivå knyttet til bosetting og inkludering av flyktninger. Rådmannen har initiert en omstilling av tjenestene for å bringe kostnadene ned på et lavere nivå, samtidig som fokuset på god kvalitet opprettholdes. Dersom kommunen lykkes godt i inkluderingsarbeidet, vil flyktningene representere en ressurs for samfunnet gjennom deres kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer.

Regjeringen la våren 2016 frem en stortingsmelding om integreringspolitikk. Meldingen beskriver en rekke tiltak som skal bidra til en effektiv integreringspolitikk, med fokus på at flyktninger raskere kommer i arbeid eller utdanning og får en fast tilknytning til arbeidslivet. 

Som varslet i sak til kommunestyret våren 2016 (sak 42/16), vil rådmannen som en oppfølging av integreringsmeldingen utarbeide en kommunal strategiplan for inkludering og mangfold. Planen vil blant annet redegjøre for mål, strategier og tiltak som skal sikre en god og effektiv bosetting og inkludering av flyktninger i Asker kommune. Arbeidet vil legges opp som en bred prosess med hensiktsmessig involvering fra folkevalgte, innbyggere, frivilligheten og næringslivet.

Det strategiske arbeidet med inkludering og mangfold etableres som et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Det skal fremmes sak om strategiplan for inkludering og mangfold.

Næringsutvikling 

Strategisk næringsplan 2015-2026 gir føringer for det videre arbeidet med Asker kommunes næringspolitikk. Årsrapporten viser status for de aktuelle satsingsområdene i planen.

Næringsutviklingen i det regionale perspektivet får større oppmerksomhet. For 2017 vil følgende prosjekter og tiltak gjennomføres: 

  • Etablerertjenesten i Akershus fornyes etter avtale med fylkeskommunen, og det medfører endringer for gjennomføringen i Asker og Bærum. Kommunene vil involveres mer i det praktiske arbeidet. 
  • Asker kommune vil samarbeide med de videregående skolene for å stimulere til at flere velger yrkesfag. Prisen som «Årets lærling i Asker» deles ut første gang i 2017.
  • Asker kommune deltar sammen andre sentrale kommuner i internasjonal profilering av Osloregionen som sted for å rekruttere unge talenter og større internasjonale bedrifter.
  • Asker kommune deltar i omstillingsprosjekter, overgang til grønne næringer og nye innovative løsninger for næringsutvikling initiert av næringslivet.