Strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling

Ambisjonen for handlingsprogrammet er å legge til rette for et tjenestetilbud som tilfredsstiller innbyggernes behov og er i tråd med vedtatte rammer. Kommunen skal utvikle gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Kommunesektoren står overfor flere utfordringer som kan begrense det økonomiske handlingsrommet, slik som usikre finansielle rammebetingelser, økte demografiske kostnader og sentrale styringsreformer. Derfor må kommunene ta i bruk nye løsninger for å oppnå effektivisering og andre samfunnsmessige gevinster. Kommunene må alltid tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering.

Asker kommune har definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder: 

  • Medborgerskap og samskaping
  • Forebygging og tidlig innsats
  • God helhet og samhandling
  • God kvalitet
  • Nødvendig kompetanse

Disse strategiene ligger til grunn for all tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i kommunen, og legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og implementering og oppfølging av aktuelle satsningsområder.

Medborgerskap og samskaping

Kommunens rolle er i stadig utvikling. I takt med at samfunnet endres må også kommunen finne nye og mer hensiktsmessige måter å ivareta sine oppgaver på.

Samfunnet står overfor utfordringer det offentlige, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne må løse i tett fellesskap. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad enn tidligere åpne for mer lokal medbestemmelse, og legge til rette for mer involvering av, samarbeid med og engasjement hos innbyggere og næringsliv.

Kommunen er et lokalt fellesskap der innbyggerne involveres aktivt som ressurs og samarbeidspartner gjennom satsning på medborgerskap og samskaping.

Med begrepet medborgerskap mener vi at kommunen og innbyggerne spiller på lag, at innbyggerne deltar aktivt i samfunnsutviklingen, engasjerer seg og bidrar til å finne løsninger på de utfordringene fellesskapet står overfor. Med samskaping (co-creation) mener vi at flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter.

Gjennom medborgerskap og samskaping ønsker kommunen å invitere næringslivet, frivilligheten og innbyggerne inn på kommunens formelle arenaer. Dette kan utfordre vante roller og vår måte å løse oppgavene på. Vi må derfor våge både å tenke nytt og å gjøre ting på nye måter.

Det kan skilles mellom to former for samskaping. Den ene modellen innebærer at kommunen er den sentrale aktøren i samskapingsprosessen, mens den andre modellen innebærer at innbyggerne er de sentrale aktørene i prosessen.

Medborgerskap og samskaping er omtalt i Asker kommunes innovasjonsstrategi, Kommunedelplan for folkehelse, Frivillighetsmeldingen og i ulike strategidokumenter innen tjenesteområdene. Medborgerskap inngår også i Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020, og sees i sammenheng med utvikling av et godt medarbeiderskap.

Medborgerskap og samskaping er ikke et mål i seg selv, men en strategi som kommunen skal benytte i arbeidet med samfunns- og tjenesteutvikling både på strategisk og operativt nivå.

Rådmannen vil i løpet av høsten 2016 legge frem sak om medborgerskap og samskaping.

Det er utviklet en ny BMS-indikator som gir føringer om at alle virksomheter fra 2017 skal gjennomføre tiltak der de samskaper med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. Dette er nærmere omtalt under fokusområde Medvirkning.

Forebygging og tidlig innsats

Asker kommune skal arbeide målrettet med å dreie ressursinnsatsen fra ressursbruk på reparasjonstiltak til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette er særlig viktig sett i et folkehelseperspektiv. Forebygging og tidlig innsats er sentrale strategier innen samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arbeidsgiverpolitikk. Det innebærer at forebygging og tidlig innsats omfatter alle kommunens tjenesteområder.

God helhet og samhandling 

Kommunens tjenestetilbud kan oppleves som fragmentert og uoversiktlig. Tjenesteområdene må sikre helhet og samhandling utover eget ansvarsområde. Flere virkemidler kan være aktuelle for å oppnå dette. Det er allerede gjort organisatoriske grep som skal bidra til at brukerne opplever «en dør inn» til kommunens tjenester, slik som blant annet etableringen av Barne- og familieenheten og Brukertorget. Elektronisk samhandling, individuelle planer og kompetanseheving er også tiltak som skal bidra til god helhet og samhandling. 

Koordinerte tjenester er særlig viktig for brukere med sammensatte behov, og der tjenestene ytes av flere virksomheter og tjenesteområder. God samhandling og samordning er også viktig for å sikre effektiv ressursbruk og innovative og fremtidsrettede løsninger. 

Helhet og samhandling utfordrer den tradisjonelle sektortenkningen, og kan medføre behov for endring i arbeidsprosesser og rutiner. Rådmannen vil i 2017 fortsatt jobbe for å hente ut samordningsgevinster mellom virksomheter og tjenesteområder.

God kvalitet

Kommunen skal levere tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere ut fra de rammebetingelser som stilles til rådighet. En god og effektiv virksomhetsstyring skal bidra til dette. 

Dette innebærer at det planlegges og settes mål, og at resultatene følges opp for kontinuerlig å forbedre og videreutvikle tjenestene. Internkontroll inngår som et viktig element i dette arbeidet. I tillegg benyttes nøkkeltall, analyse, benchmarking med andre kommuner, brukerundersøkelser og deltakelse i KS-nettverk og andre nettverk som ledd i kvalitetsarbeidet.

Nødvendig kompetanse

De ansatte er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til brukere og innbyggere. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler for å satse på innovasjon og ny teknologi. Arbeidsgiverpolitikken skal sikre at ledere og ansatte har den nødvendige kompetansen for å nå kommunens mål.

Asker kommune kjøper varer og tjenester i markedet for ca. 1 mrd. kroner årlig over driftsbudsjettet. I tillegg blir de fleste investeringene i kommunen utført av private utførere. Det er avgjørende at kommunen har god bestillerkompetanse og kompetanse knyttet til styring og oppfølging av leverandørene.

Kunnskapssenteret skal videreutvikle Asker kommune som en fremtidsrettet, dynamisk og lærende organisasjon. Kunnskapssenteret skal sikre helhet og samordning av kompetanseutvikling på tvers av virksomheter og tjenesteområder.