Driftsbudsjett for tjenesteområde Teknikk og miljø (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Forslag i løpende priser
 2015201620162017201820192020
Vann og avløp              
Drifts-utgifter 138 598 154 749 157 309 160 001 164 239 169 385 176 166
Drifts-inntekter -129 022 -146 030 -147 704 -152 010 -156 104 -161 141 -167 869
Netto drifts-utgifter 9 576 8 719 9 604 7 991 8 136 8 243 8 297
               
Renovasjon              
Drifts-utgifter 70 796 68 123 68 419 73 604 75 983 78 234 79 421
Drifts-inntekter -70 665 -72 779 -72 779 -73 391 -75 808 -78 176 -79 488
Netto drifts-utgifter 131 -4 656 -4 359 213 175 59 -67
               
Samferdsel              
Drifts-utgifter 56 006 47 209 48 995 48 818 49 690 50 563 51 436
Drifts-inntekter -21 308 -17 791 -20 250 -20 546 -20 842 -21 137 -21 433
Netto drifts-utgifter 34 698 29 418 28 745 28 272 28 849 29 426 30 003
               
Brann og redning              
Drifts-utgifter 42 460 43 122 43 122 43 786 44 955 46 126 47 169
Drifts-inntekter -6 121 -5 020 -5 020 -4 485 -4 487 -4 489 -4 492
Netto drifts-utgifter 36 339 38 102 38 102 39 301 40 468 41 636 42 678
-herav drifts-utgifter feiing 5 702 5 024 5 024 4 515 4 535 4 555 4 574
-herav drifts-inntekter feiing -6 121 -5 020 -5 020 -4 485 -4 487 -4 489 -4 492
- herav netto drifts-utgifter feiing -419 4 4 30 48 66 82
               
Asker drift              
Drifts-utgifter 37 258 38 452 40 814 40 892 40 970 41 048 41 127
Drifts-inntekter -43 082 -40 699 -42 618 -42 790 -42 861 -42 932 -43 004
Netto drifts-utgifter -5 824 -2 247 -1 805 -1 898 -1 891 -1 884 -1 877
               
Plan og bygg              
Drifts-utgifter 48 460 49 185 50 034 50 080 50 127 50 173 50 219
Drifts-inntekter -22 631 -22 376 -22 376 -23 967 -24 559 -25 151 -25 743
Netto drifts-utgifter 25 829 26 810 27 658 26 113 25 567 25 022 24 476
               
Innsparing og effektivi-sering              
Inn-sparings- og omstillings-tiltak   -800          
               
               
Tjeneste-område Teknikk og miljø              
Drifts-utgifter 393 579 400 040 408 693 417 182 425 965 435 529 445 538
Drifts-inntekter -292 830 -304 694 -310 747 -317 189 -324 661 -333 027 -342 029
Netto drifts-utgifter 100 749 95 346 97 946 99 993 101 304 102 502 103 510

Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 100 mill. kroner i 2017.

Forslag til budsjettendringer 2017-2020

Nedenfor gis en oversikt over områder som foreslås endret fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Forslag til budsjettendringer Teknikk og miljø (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Omstilling og effektivisering 2017        
Redusert bemanning geodata -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Redusert driftsutgift kommunal vei og annen infrastruktur -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Asker Drift - effektivisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Sum endringer -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Teknikk og miljø utgjør dette i 2017 3,0 mill. kroner.

  • Redusert bemanning geodata – effektivisering
    Geodata og oppmåling har en ressursbruk som ligger høyt i forhold til sammenlignbare kommune. Bemanningen reduseres ved naturlig avgang. Dette gir en innsparing på 1 mill. kroner i 2017.
  • Reduserte driftsutgifter kommunal vei og annen infrastruktur - effektivisering
    Kommunalteknikk vil innenfor avdeling samferdsel effektivisere og spare inn 1 mill. kroner gjennom reduserte driftsutgifter.
  • Asker drift – effektivisering
    Asker drift vil redusere driftsutgifter tilsvarende 1 mill. kroner gjennom å effektivisere driften.