Driftsbudsjettet - Teknikk og miljø

Driftsbudsjett for tjenesteområde Teknikk og miljø (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt. bud.Reg. bud.Vedtak i løpende priser
 År2015201620162017201820192020
Vann og avløp
Driftsutgifter 138598 154749 157309 160001 164239 169385 176166
Driftsinntekter -129022 -146030 -147704 -152010 -156104 -161141 -167869
Netto driftsutgifter 9576 8719 9604 7991 8136 8243 8297
               
Renovasjon
Driftsutgifter 70796 68123 68419 73604 75983 78234 79421
Driftsinntekter -70665 -72779 -72779 -73391 -75808 -78176 -79488
Netto driftsutgifter 131 -4656 -4359 213 175 59 -67
               
Samferdsel
Driftsutgifter 56006 47209 48995 48817,758 49690,469 50563,18 51435,891
Driftsinntekter -21308 -17791 -20250 -20546,001 -20841,623 -21137,245 -21432,867
Netto driftsutgifter 34698 29418 28745 28271,757 28848,846 29425,935 30003,024
               
Brann og redning
Driftsutgifter 42460 43122 43122 43786,297 44955,027 46125,733 47169,265
Driftsinntekter -6121 -5020 -5020 -4484,95 -4487,193 -4489,436 -4491,681
Netto driftsutgifter 36339 38102 38102 39301,347 40467,834 41636,297 42677,584
-herav driftsutgifter feiing 5702 5024 5024 4514,522 4535,23 4555,091 4574,065
-herav driftsinntekter feiing -6121 -5020 -5020 -4484,95 -4487,193 -4489,436 -4491,681
- herav netto driftsutgifter feiing -419 4 4 29,572 48,037 65,655 82,384
               
Asker drift
Driftsutgifter 37258 38452 40814 40891,999 40970,216 41048,433 41126,65
Driftsinntekter -43082 -40699 -42618 -42789,711 -42861,082 -42932,453 -43003,824
Netto driftsutgifter -5824 -2247 -1805 -1897,712 -1890,866 -1884,02 -1877,174
               
Plan og bygg
Driftsutgifter 48460 49185 50034 52580,22 52626,561 52672,902 50219,243
Driftsinntekter -22631 -22376 -22376 -23967,403 -24559,246 -25151,089 -25742,932
Netto driftsutgifter 25829 26810 27658 28612,817 28067,315 27521,813 24476,311
               
Innsparing og effektivisering
Innsparings- og omstillings-tiltak   -800          
               
Tjenesteområde Teknikk og miljø
Driftsutgifter 393578,904 400039,649 408692,766 419681,651 428464,89 438029,328 445538,188
Driftsinntekter -292830,02 -304693,909 -310747,124 -317188,641 -324660,898 -333027,342 -342028,51
Netto driftsutgifter 100748,884 95345,74 97945,642 102493,01 103803,992 105001,986 103509,678

Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 102 mill. kroner i 2017.

Budsjettendringer 2017-2020

Nedenfor gis en oversikt budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Endringer i driftsbudsjettet - Teknikk og miljø (tall i 1000 kr)
 År2017201820192020
Omstilling og effektivisering 2017
Redusert bemanning geodata -1000 -1000 -1000 -1000
Redusert driftsutgift kommunal vei og annen infrastruktur -1000 -1000 -1000 -1000
Asker Drift - effektivisering -1000 -1000 -1000 -1000
  -3000 -3000 -3000 -3000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Midlertidig styrking av bemanning plan og bygg / gebyrinntekter 1500 1500 1500 0
KST - Reversering av kutt geodata 1000 1000 1000 0
  2500 2500 2500 0
Sum endringer -500 -500 -500 -3000

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Teknikk og miljø utgjør dette i 2017 3,0 mill. kroner.

 • Redusert bemanning geodata – effektivisering
  Geodata og oppmåling har en ressursbruk som ligger høyt i forhold til sammenlignbare kommune. Bemanningen reduseres ved naturlig avgang. Dette gir en innsparing på 1 mill. kroner i 2017.
 • Reduserte driftsutgifter kommunal vei og annen infrastruktur - effektivisering
  Kommunalteknikk vil innenfor avdeling samferdsel effektivisere og spare inn 1 mill. kroner gjennom reduserte driftsutgifter.
 • Asker drift – effektivisering
  Asker drift vil redusere driftsutgifter tilsvarende 1 mill. kroner gjennom å effektivisere driften.

Tilleggsinnstilling med politiske vedtak

 • KST - Midlertidig styrking av bemanning plan og bygg/gebyrinnt
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å reversere reduksjon av bemanning plan og bygg/gebyrinnt med 1,5 mill. kroner per år fra 2017 til 2019.
 • KST - Reversering av kutt geodata
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å reversere kutt geodata med 1,0 mill. kroner per år fra 2017 til 2019.