Innledning og mål for tjenesteområde Teknikk og miljø

Tjenesteområde Teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre forurensning og skape gode fysiske bomiljøer.

I tillegg skal tjenesteområdet legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig bruk og vern av kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet informasjon.

Tjenesteområde Teknikk og miljø består av virksomhetene kommunalteknisk avdeling, plan- og bygningsavdelingen og Asker drift. I tillegg kjøpes tjenester gjennom VEAS, Asker og Bærum vannverk IKS og Asker og Bærum Brannvesen IKS.

Gjennomgående målekart

Målekart Teknikk og miljø
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2015
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,09
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,53
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 3,6
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,00
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 3,40
MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og ledelseMA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 80 - 100 % 60 -79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.4. KompetanseMA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon
L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Brukernes opplevelse av god kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning har gått ned fra 2014 til 2015. Resultatet er hovedsakelig knyttet til saksbehandlingen ved Plan og bygg. Formannskapet behandlet sak om saksbehandling og brukertilfredshet knyttet til plan- og byggesaker i juni 2015 (sak 110/15). Saken redegjorde for kortsiktige og langsiktige tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden. Det ble i 2015/2016 iverksatt flere tiltak for å utvikle gode rapporteringsrutiner og systemer, samt sørge for at tidsfrister overholdes. Fagområdet vil fortsatt ha fokus på rett kompetanse på rett sted, og gode og effektive prosesser i 2017.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Unikt målekart Teknikk og miljø
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-TM. 1. God saks-behandling.B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saks-behandlingen.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 3,80
B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall oversendte klagevedtak.  0 - 15 % 16 - 20 % 21 - 100 % 0,71
B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til fagavdeling. 4,5 - 6 4 - 4,4 0-3,9 3,60
B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister.  98 - 100 % 95 - 97 %  0 - 94 % 81,20
B-TM. 2. Tydelig miljøfokus.B-TM.2.1. Material-gjenvinnings-grad i % av totalt husholdnings-avfall.  55 - 100 % 51 - 54 % 0 - 50 % 54,91
B-TM. 3. Godt vedlikehold. B-TM.3.1. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett vann de siste tre årene.  > 3 km 2 - 3 km < 2 km Ny indikator
fra 2016
B-TM.3.2. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett avløp de siste tre årene.  > 3 km 2 - 3 km < 2 km Ny indikator
fra 2016

Brukernes tilfredshet med saksbehandlingen og tilgjengeligheten til saksbehandler, samt andelen plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister, har hatt en nedadgående trend fra 2013 til 2015. De viktigste årsakene til dette er underbemanning, langtidssykefravær (uten påvist relasjon til forhold på arbeidsplassen) og innføring av nytt saksbehandlingssystem. Det ble iverksatt en rekke tiltak i 2015 og 2016 som følges opp videre i 2017. 

Færre vedtak har blitt omgjort av fylkesmannen. Dette er et resultat av høy kvalitet på arbeidet til den enkelte saksbehandler og økte ressurser til klagesaksbehandlingen.

På grunn av ny organisering i team er ordlyden i måleindikatoren B-TM.1.3 endret fra «tilgjengelighet til saksbehandler» til «tilgjengelighet til fagavdeling».

Mengden av både totalt avfall og avfall levert til materialgjenvinning har gått noe opp i forhold til i 2014. 

Kommunen har satt i gang flere store rehabiliteringsprosjekter på vannledningsnettet, og fornyingstakten er økende.