Investeringsbudsjettet - Teknikk og miljø

Investeringsbudsjett for tjenesteområde Teknikk og miljø (tall i 1000 kr)

 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Tot. bevilgn. tom 2020Anslag tot kostnad
Eksisterende prosjekter   216 750 187 900 150 050 118 050 118 050 354 750 790 800  
VAR-prosjekter:                  
Utbygging VA  S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000  
Rehabilitering vann og avløp S 110 000  85 000 65 000 65 000 65 000 195 000 390 000  
Småanlegg  S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000  
Omlegging av VA v/ veiutbygging S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Tekniske anlegg nye boligfelt S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 17 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 25 000  
                0  
Andre prosjekter:               0  
Utbedring kommunale veier S 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000 30 000  
Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F3 33 000 1 000 0 0 0 0 34 000  
Trafikksikring  S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000  
Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Heggedal Torg og park S 5 000 20 000 11 000 0     36 000  
Oppfølging av sykkelstrategi inkl. FutureBike/ bygg S 4 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 44 000  
Asker Drift - investeringer S 2 250 2 400 2 550 2 550 2550 8 250 12 300  
Underlands-veien - ny gang- og sykkelvei F1 2 000 13 000 0 0 0 0 15 000  
Fra luftstrekk til jordkabel S 1 500 2 500 1 500 1 500 1 500 4 500 8 500  
Ras- og flomsikring S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Jacob Neumanns vei fortau F1 5 000 15 000 21 000 0 0 0 41 000  
                   
Nye prosjekter     7 000 8 000 1 000 1 000 500 17 000  
VAR-prosjekter                  
Andre prosjekter                  
Oppgradering av prioriterte velveier S 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000  
Kistefoss-dammen - rehab av dammen F1 0 6 000 7 000 0 0 0 13 000  
Bro over Grønsund og Hestesund F1 0 0 0 0 0 500 0  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Utbygging av vann- og avløpsnettet

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 20 mill. kroner årlig til utbygging av vann- og avløpsnettet. Årlig investeringsramme på 20 mill. kroner videreføres. Nye ledninger bygges for å forsterke eksisterende ledningsnett. Dette øker kapasiteten og sikkerheten i nettet, og inngår i selvkostområdet.

Rehabilitering av vann- og avløpsnettet

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 midler til en ekstraordinær innsats for å hente inn noe av etterslepet fra tidligere år. Det er behov for en ekstraordinær innsats også i 2017 på 85 mill. kroner. Deretter vil kommunen gå tilbake til et behov på 65 mill. kroner årlig. Dette inngår i selvkostområdet.

Småanlegg – omlegging av vann- og avløpsnettet ved veiutbygging og tekniske anlegg ved nye boligfelt 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 5 mill. kroner årlig til prosjekter innenfor disse kategoriene. Årlig investeringsramme på 5 mill. kroner videreføres. I forbindelse med statlige og private utbygginger er det ofte behov for tilpasning av kommunale anlegg. Midlene er nødvendig for ikke å forsinke prosjektene. Dette inngår i selvkostområdet.

Fyllplass, gassanlegg, miljøtiltak

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 9 mill. kroner i 2016 til tiltak på fyllplass og gassanlegg. Det avsettes 2 mill. kroner årlig i perioden 2017-2020 til slike tiltak. Dette inngår i selvkostområdet.

Utbedring av kommunale veier 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 6 mill. kroner årlig til utbedring av kommunale veier. Årlig investeringsramme på 6 mill. kroner videreføres.

Fortau Østre vei 60 til Vendla 14

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 33 mill. kroner til bygging av fortau fra Østre vei til Vendla. Den er nå økt til 34 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Prosjektet er i fase F3 og ferdigstilles i 2017.

Trafikksikring 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 4 mill. kroner årlig til trafikksikringstiltak i tråd med trafikksikkerhetsplanen (sak 113/10). Årlig investeringsramme på 4 mill. kroner videreføres.

Samferdsel – parkering 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1,0 mill. kroner årlig til gjennomføring av tiltak i hovedplan parkering (sak 34/06). Ny plan for parkering utarbeides i 2017. Årlig investeringsramme på 1,0 mill. kroner videreføres.

Heggedal torg og park 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 35 mill. kroner. Den er nå økt til 36 mill. kroner på grunn av prisstigning. Heggedal torg og park skal skape et attraktivt byrom, en park og en god sammenknytning mellom nye Heggedal sentrum, Kistefossdammen og ungdomsskolen/kirken. Videre fremdrift og gjennomføring er avhengig av og koordineres med Tandberg Eiendoms utbygging av sentrumstomta.

Oppfølging av temaplan sykkel inkludert FutureBike

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 4 mill. kroner årlig til oppfølging av sykkelstrategien (ny temaplan sykkel). Asker har status som sykkelby og ønsker å øke andelen syklister og sikkerheten for de syklende. Asker får som sykkelby tildelt statlige midler til ulike tiltak, forutsatt at kommunen også prioriterer midler til dette. Asker kommune er partner i FutureBuilt og har signert en felles sykkelerklæring «FutureBike», som skisserer sykkeltiltak som de fire FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen skal samarbeide om fram mot 2020. For å ivareta sykkelstrategien og FutureBike økes bevilgningen til 10 mill. kroner årlig fra 2017. Midlene skal benyttes til både bygg og sykkelveianlegg.

Asker drift – investeringer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 2,25 mill. kroner i 2016 til investeringer i Asker drift. For å ivareta behovet for utskifting og oppgradering av maskinparken tilføres 2,4 mill. kroner i 2017, og 2,55 mill. kroner i 2018 til 2020. Midlene dekkes innenfor driften av Asker drift.

Underlandsveien – ny gang- og sykkelvei

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 10 mill. kroner til ny gang- og sykkelvei langs Underlandsveien i 2015. Rammen ble økt til 15 mill. kroner i 1. tertialrapport 2016 på grunn av mottatt tilskudd på 5 mill. kroner fra Jernbaneverket. Asker kommunes andel av prosjektkostnaden vil fortsatt være 10 mill. kroner, som er i tråd med opprinnelig bevilgning.

Luftstrekk til jordkabel 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1,5 mill. kroner i årlig bevilgning til å legge eksisterende luftstrekk i bakken. For å imøtekomme behovet økes bevilgningen i 2017 til 2,5 mill. kroner og deretter 1,5 mill. kroner årlig fra 2018.

Ras- og flomsikring

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1,0 mill. kroner årlig i perioden til tiltak knyttet til økt skred-, ras- og flomfare. Årlig investeringsramme på 1,0 mill. kroner videreføres.

Jacob Neumanns vei – fortau

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 40 mill. kroner til prosjektet. Rammen er økt med 1 mill. kroner på grunn av prisstigning. Prosjektet er i fase F1 med forventet ferdigstillelse i 2018.

Nye investeringsprosjekter

Oppgradering av prioriterte velveier

Et utvalg private velveier som oppfyller kriterier for allmennyttig bruk vil oppgraderes for kommunal overtakelse de neste fire årene. Vurderingskriterier for oppgradering av velveier for kommunal overtakelse ble vedtatt av komité for teknikk, kultur og fritid i sak 20/16. Sak med prioriteringsliste fremmes i løpet av høsten 2016.

Kistefossdammen – rehabilitering av dammen

Formannskapet vedtok i sak 103/16 å gjennomføre nødvendig rehabiliteringsarbeider på Kistefossdammen for å tilfredsstille kravene i forskrift om damsikkerhet. Det avsettes 13 mill. kroner til prosjektet.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Bro over Grønsund og Hestesund

Det vil i perioden 2021-2023 være behov for 0,5 mill. kroner i utredningsmidler til dette prosjektet.

Tilskuddsmidler

I tillegg til lånefinansiering og egenkapital er tilskuddsmidler en viktig finansieringskilde for kommunens investeringer. Tilskuddene bevilges hovedsakelig over statsbudsjettet og benyttes for å stimulere kommunene til spesielle typer investeringer.

Tjenesteområde Teknikk og miljø genererte i 2015 ca. 6,3 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

  • Aksjon skolevei (Akershus fylkeskommune)
  • Sykkelbymidler (Akershus fylkeskommune/Statens vegvesen)
  • Sykkelpark Heggedal (Statens vegvesen)