Nøkkeltall - Teknikk og miljø

Plan- og byggesak

Nøkkeltall for Plan- og byggesak
  Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015KG13 2015
Prioritering
Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger  253  244  290  286  262  258
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger  39  33  44  74  115  77
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger  166  215  132  225  108  180
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)  183  245  356  443 - -
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig  26 180  26 180  31 200  25 065  35 328 -
Saksbehandlingsgebyr, privat reguleringsplan til boligformål jf PBL-08 §33-1  258 060  284 280  312 000  374 000  199 334 -

Kilde: SSB KOSTRA tall pr juni 2016

Brutto driftsutgifter og inntekter til plansaksbehandling sank fra 2014 til 2015, og er lavere enn for sammenlignbare kommuner.

Plan- og bygningsavdelingen var underbemannet i 2015, noe som ga lavere lønnsutgifter, lavere inntekter og resulterte i lengre saksbehandlingstid. 

Asker kommune har høyere utgifter til kart og oppmåling per innbygger enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Variasjonen i utgiftene skyldes ulik føring av kostnader i kommunene. 

Tallene viser at kommunen har vesentlig lavere gebyrer knyttet til plan- og byggesaker enn Bærum og sammenlignbare kommuner. Lavere gebyrer, fristoverskridelser og færre plansaker gjør at kostnadene til hver enkelt sak blir høy.

 Nøkkeltall fra ESA
 2012201320142015
Vedtatte private reguleringsplaner  4  9  3  7
Vedtatte offentlige reguleringsplaner    3  1  5
Behandlede byggesaker  689  681  719  582
Behandlede delesaker  83  77  102  107
Påklagede vedtak sendt fylkesmannen    71  54  104
Vedtak opphevet av fylkesmannen 13 av 84  19 av 64  21 av 56   4 av 49 
Henvendelser om ulovligheter    75  58  86
Pålegg om stans/ stoppeordrer  12  24  20  14
Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumentasjonstilsyn  304  250  308  181

Kilde: Plan- og bygningsavdelingens nøkkeltall / ESA

Det store omfanget av behandlede bygge- og delesaker forventes å fortsette gjennom handlingsplanperioden. Mens fokus for planarbeidet i flere år har vært rettet inn mot kommuneplanarbeidet, vil innsatsen de nærmeste årene konsentreres om oppfølgende reguleringsarbeid. 

Økningen i antall påklagde vedtak sendt fylkesmannen gjenspeiler innsatsen for å komme innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist. Vedtak omgjort av fylkesmannen er betydelig forbedret i forhold til foregående år. Denne innsatsen må opprettholdes for fortsatt å innfri lovpålagt saksbehandlingsfrist.

Samferdsel

Nøkkeltall Samferdsel
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015KG13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter i kr per innbygger  742  856  660  1 059  899  689
Dekningsgrad            
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbygger  11  11  10  10  12  11
Produktivitet            
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate  240 259  281 193  238 109  351 099  227 378  169 444
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei  185 218  215 989  177 871  268 396  175 271  140 381

Kilde: SSB KOSTRA tall per juni 2016

Asker kommune hadde i 2015 en økning i brutto driftsutgifter per kilometer vei og gate, og av sammenligningskommunene er det bare Skedsmo som har høyere utgifter. Hovedårsaken er økt satsning på sykkelrelaterte driftstiltak. Dette inkluderer tilskudd til Jernbaneverket for etablering av et sykkelhotell i Asker sentrum på 5,2 mill. kroner, noe som medførte en økning i brutto driftsutgifter på 11,9 prosent og en økning i netto driftsutgifter på 15,9 prosent. I tillegg er Asker en urban kommune med flere sentrumsområder av høy standard. Trafikkbelastningen på veiene er stor. Sammenlagt medfører dette høye drifts- og vedlikeholdskostnader.

Trafikkulykker

Oversikt over trafikkulykker 2010-2015
 201020112012201320142015
Antall ulykker 53 55 39 48 47 40
Drepte 0 0 0 1 0 0
Alvorlig skadde 2 7 4 1 7 7

Kilde: Statens vegvesen

Det var en positiv nedgang i antall ulykker og ingen drepte i trafikken i 2015. Antallet meget alvorlig skadde har økt de siste to årene og fordeler seg likt på E18, fylkesveiene og kommunale veier.

Vann, avløp og renovasjon

Tall for vann, avløp og renovasjon
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015KG13 2015
Dekningsgrad            
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste  96  97  99  97  99  .. 
Produktivitet            
Årsgebyr vann  1 972  2 229  1 620  2 117  3 240  2 299
Årsgebyr avløp  1 832  2 198  2 340  2 557  3 924  3 284
Årsgebyr avfall  2 815  2 815  2 550  2 891  2 082  2 385
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger vann  993  1 013  958  1 146  1 247  .. 
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger avløp  1 003  1 048  1 189  1 555  1 254  .. 
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger kommunal avfallshåndtering  849  825  902  895  873  .. 
Utdypende tjenesteindikatorer            
Andel fornyet ledningsnett, snitt siste 3 år vann  0  1  1  2  1  .. 
Andel fornyet spillvannsnett, snitt siste 3 år avløp  2  1  2  1  1  .. 
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)  376  395  403  401  470  .. 
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling pr innbygger (kommune)  183  217  155  171  170  .. 

Kilde: SSB Kostra tall per juni 2016 

Kostnadene for vann og avløp har steget de siste årene på grunn av økt rehabiliteringstakt på ledningsnettet.

Årsgebyrer for vann og avløp er basert på et stipulert forbruk fra Statistisk sentralbyrå, og er avhengig av andel husholdninger i kommunen som har installert vannmålere. Årsgebyret i Asker som vist i tabellen er beregnet ut fra et forbruk på 150 m3. I Asker har 65 prosent av husholdningene installert vannmålere, og disse betaler for faktisk forbruk.

Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester. Asker har hatt lave gebyrer på vann og avløp på grunn av opparbeidet fond knyttet til disse tjenestene. De siste årene er fondene for vann og avløp blitt redusert. Fra 1. januar 2017 øker avløpsgebyrene med 18 prosent, mens de øvrige gebyrene kun prisjusteres. De samlede kommunale gebyrene knyttet til egen bolig øker med 6,8 prosent fra 2016 til 2017. Det henvises til Brukerbetalinger for nærmere detaljer.

Når det gjelder renovasjon, er inntektene større enn utgiftene. Fondet for renovasjon har derfor økt de siste årene, noe som medfører at årsgebyrene kan holdes stabile en tid fremover.

Sykefravær

Sykefravær Teknikk og miljø
 Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Måltall 2016Måltall 2017
Teknikk og miljø 8,1 6,1 8,2 5,5 5,5
Asker kommune 8,1 8,0 8,0 7,6 7,3

Kilde:HRM

Sykefraværet innen tjenesteområdet økte i 2015, noe som hovedsakelig skyldes høyt sykefravær i Asker drift og Plan- og bygningsavdelingen. Tiltak er iverksatt, og det er et mål at sykefraværet i 2017 skal reduseres til 5,5 prosent. 

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt som følge av at tjenesteområdet har et bredt og sammensatt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen. Rekrutteringssituasjonen til tekniske stillinger har bedret seg de siste årene.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling Teknikk og miljø
 ÅrsverkEndring  i % fra året før
 Desember 2013 153 3,4
 Desember 2014 154 0,7
 Desember 2015 155 0,6

Kilde: HRM

Antallet årsverk har vært stabilt de siste årene til tross for at kommunen har fått flere innbyggere.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Tjenesteområdet har tradisjonelt hatt en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Dette har ikke medført særskilte rekrutteringsutfordringer, med unntak av Asker drift hvor det er vanskelig å rekruttere yngre medarbeidere.