Satsingsområder - Teknikk og miljø

Asker kommune har definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder: 

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Disse strategiene ligger til grunn for all tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i kommunen, og legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og implementering og oppfølging av aktuelle satsningsområder.

Strategiene er nærmere beskrevet under kapittelet om Tjenesteområdene.

God saksbehandling

Plan og bygg 

Det ble i 2015/2016 iverksatt flere tiltak for å utvikle gode rapporteringsrutiner og systemer, samt sørge for at tidsfrister overholdes. Fagområdet vil videre ha fokus på rett kompetanse på rett sted, gode og effektive prosesser, samt inntjening. 

Å styrke kompetansen på vei- og trafikkplanlegging i plan- og byggesaker, samt etablere en servicekultur som møter nye krav hos innbyggerne, er viktige satsningsområder for fagområdet i 2017. 

Ny Geodataplan ble vedtatt i 2016. Digitale plan- og byggesakstjenester er et av fokusområdene i planen, som også bidrar til mer effektiv saksbehandling. Digitale kart- og innsynsverktøy for å gi innbyggere og saksbehandlere bedre tjenester og beslutningsgrunnlag skal videreutvikles. I 2017 vil kommunen jobbe spesielt med plandialog, der innbyggerne kan følge planprosessen, og automatisk uttrekk av eiendomsinformasjon til innbyggere og næringsliv.

Kommunen satser på aktiv deltakelse i områdeplaner og offentlige temaplaner, og betydelige ressurser (ca. 12 årsverk) går med til utarbeidelse av offentlige planer (ikke private planer). Det medfører behov for å styrke bemanningen i planseksjonen i 2017 for samtidig å klare lovpålagte frister for behandling av private reguleringsplaner. Inntektene er knyttet til behandling av private reguleringsforslag. 

Pågående og kommende offentlige områdeplaner:

 • Høn-Landås
 • Vestre Billingstad
 • Drengsrud idrettspark
 • Billingstadsletta øst
 • Sem gjestegård
 • Holmen
 • Dikemark

Kommende overordnede planer:

 • Kommunedelplan Asker sentrum
 • Kommuneplan rullering

Store temaplaner i 2017:

 • Grøntplan
 • Plan for Universell utforming

Som en oppfølging av kommuneplanens mål om å ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen, skal det fremmes sak om grøntplan. Grøntplanen henger tett sammen med plan for ivaretakelse av naturmangfoldet som ble vedtatt i 2015.

Det skal fremmes sak om grøntplan for Asker.

For å sikre tilgjengelighet for alle basert på prinsippene om universell utforming, skal det utarbeides en plan for universell utforming i Asker kommune. Saken ble varslet i Handlingsprogram 2015-2018 og arbeidet ble påbegynt i 2016. Det tas sikte på endelig behandling i 2017. 

Det skal fremmes sak om plan for universell utforming i Asker kommune.

Helsefremmende og miljøvennlige transportformer

Hovedplan vei 2015-2024 ble vedtatt i mars 2015 (K-sak 27/15). Hovedsatsningsområdene i planen er kollektivtransport, gående og syklende. Asker kommune skal jobbe for at helsefremmende og miljøvennlige transportformer skal bli et naturlig førstevalg på flere dagligreiser. En økning i andelen som går og sykler vil kunne frigi kapasitet i et belastet lokalveinett, noe som kan komme buss- og næringstransporten til gode.

Økt sykkelandel

I forbindelse med utarbeidelse av ny temaplan for sykkel, vil det bli utarbeidet en prioriteringsliste over tiltak som i størst grad bidrar til flere syklister. I tettbygde områder er det behov for separering av syklende og gående, og det samarbeides med Statens vegvesen om realisering av høystandard anlegg langs Bleikerveien mellom Risenga og Asker sentrum. Reasfaltering av høytrafikkerte sykkelstrekninger med forringet asfaltkvalitet vil bli prioritert i 2017.

Det skal fremmes sak om temaplan for sykkel.

I vintersesongen 2016-2017 gjennomføres et ettårig pilotprosjekt for forsterket vinterdrift på ca. 20 kilometer prioriterte sykkelveier. Det innebærer at sykkelveiene skal ha en hvit fast såle og det blir hyppigere gjennombrøyting av sykkelveiene. Målet er å bidra til likere standard på sykkelveiene uavhengig av hvem som er veieier. På bakgrunn av evaluering og kostnader vil prosjektet vurderes videreført eller utvidet etter vintersesongen 2017. 

Det skal fremmes sak om evaluering av forsterket vinterdrift på sykkelveier. 

Formannskapet vedtok i mai 2015 sak om FutureBike (sak 77/15). Saken er en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak som kommunene i FutureBuilt skal samarbeide om frem til 2020.

Sykkelerklæringens punkt 2 sier at kommunene skal gå foran med å gjøre egne virksomheter til sykkelvennlige arbeidsplasser, og innen 2020 skal en vesentlig andel ha etablert sykkelfasiliteter av høy kvalitet og tiltak for å stimulere til sykling til jobb. I 2016 plukket de fire FutureBuilt-kommunene ut to piloter hver for å teste ut konseptet «Sykkelvennlig arbeidsplass», som er en sertifiseringsordning utviklet av Syklistenes Landsforening. De to pilotene i Asker er Asker rådhus og Jørgensløkka 66. Arbeidet med sykkelvennlige arbeidsplasser vil pågå i 2017 og videre frem mot 2020. 

Gjennom sykkelerklæringens punkt 3 om sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter vil det i 2017 jobbes med rettigheter for sykling i Strøket, der det i dag er enveiskjørt mot innfartsretningen for sykkelpendlere til sykkelhotellet. 

Det er foreslått en økt bevilgning til sykkeltiltak i perioden for å følge opp ny temaplan for sykkel og FutureBike.

Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 ble vedtatt i februar 2015 (K-sak 5/15). I samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen arbeider kommunen målrettet med å gjennomføre de fysiske tiltakene som ble vedtatt. Tiltakslisten blir revidert årlig.

Det blir årlig avsatt 4 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak. Disse midlene utløser betydelige tilskuddsmidler fra Statens vegvesen til «Aksjon skolevei». Det arbeides også målrettet med holdningsskapende arbeid innen tjenesteområde Oppvekst og tjenesteområde Helse og omsorg, og i kommunen som helhet i gjennom sertifiseringsordningen «Trafikksikker kommune».

Et viktig trafikksikringstiltak i 2017 er videreføring av gangveien langs Vollenveien og Drammensveien. Statens vegvesen vil bygge ny gang- og sykkelvei den siste strekningen langs Røykenveien til Røyken grense og videre inn i Røyken kommune.

Sentrumsutvikling 

Det urbane friluftslivet med turer til sentrumsområder for rekreasjon, mosjon og handel er økende i Asker. Askers sentrumsområder har gatemøbler og veidekker av ekstra høy kvalitet, noe som krever raskt og kostbart vedlikehold dersom standarden skal opprettholdes. Det er nødvendig å øke kvaliteten på drift og renhold i sentrum på grunn av den økte bruken av disse områdene.

Parkering

Sak om kommunal parkeringsstrategi ble varslet i Handlingsprogram 2016-2019, og skal blant annet omhandle prinsipper for avgiftssystem, organisering, aktivitets- og fritidsparkering og parkering som en del av arealutviklingen. Gjeldene parkeringsnorm og vedtatt «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet» vil bli innlemmet i den nye temaplanen. 

Det skal fremmes sak om temaplan for parkering.

Tydelig miljøfokus

Avfall og gjenvinning

Hovedplan gjenvinning 2016-2023 ble vedtatt av kommunestyret i april 2016 (sak 35/16). Planen gir føringer for arbeidet med å utvikle renovasjonsordninger og Yggeset avfallspark i årene fremover, og har følgende tre hovedstrategier:

 • Avfallsreduksjon og ombruk
 • Økt materialgjenvinning og redusert mengde restavfall
 • Økt brukertilfredshet og bedre nærmiljø. 

Prioriterte tiltak i perioden vil være etablering av en minigjenvinningsstasjon som et supplement til Yggeset avfallspark, utvidede åpningstider og nye løsninger for adgangskontroll på Yggeset. Ny kontrakt med ekstern leverandør for innsamling av husholdningsavfall starter opp i november 2017. Samtidig innføres veiing av avfallet som tømmes hos abonnentene.

Som en oppfølging av Hovedplan gjenvinning skal det utarbeides prinsipper for kommunens arbeid med undergrunnsløsninger for renovasjon, såkalte avfallssug og nedgravde løsninger. Prinsippene skal gjelde ved planlegging av nye utbygginger i Asker.

Det skal fremmes sak om prinsipper for undergrunnsløsninger for renovasjon.

Bruk av lokal fornybar energi 

I 2016 gjennomførte kommunen et pilotprosjekt med boring av to 800 meter dype energibrønner på Føyka. De to energibrønnene skal prøves ut i ca. halvannet år for å teste ut i hvilken grad slike brønner kan forsyne det nye sentrumsområdet på Føyka/Elvely med termisk energi. Prosjektet ble igangsatt som følge av en energiutredning for Føyka/Elvely og Asker sentrum i 2014, og som et ledd i FutureBuilts områdesatsning. I uttestingsfasen brukes energien til å varme kunstgressbanen på Føyka, og vil dermed redusere bruken av propan. Uttesting pågår videre i 2017.

Nedgravde oljetanker

Det er fortsatt mange nedgravde oljetanker i Asker som representerer en forurensningsrisiko. I 2017 vil kommunens energirådgiving overfor innbyggere og næringsliv i større grad rettes mot dem som fortsatt har et oljefyringsanlegg. Arbeidet vil ha fokus på å stimulere til overgang til mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger, samt informere om behovet for å fjerne eller sanere oljetanken. Øvrige virkemidler vil bli vurdert i lys av den varslede nye nasjonale forskriften om nedgravde oljetanker. 

Vanndirektivet 

EUs vanndirektiv har som mål at alle vannforekomster i kommunen skal oppnå god økologisk tilstand innen 2021. Arbeidet med tiltaksplanen ble avsluttet i 2015, og det er igangsatt en rekke tiltak for å bedre vannkvaliteten. Kontroll og oppfølging av private avløpsanlegg, feilsøk på kilder til forurensing i tillegg til rehabilitering av kloakk- og overvannsnettet er noen av tiltakene som er iverksatt. Oppnåelse av målet i EUs vanndirektiv vil kreve tiltak utover det som kan dekkes over budsjettet for vann og avløp.

Godt vedlikehold

Vann og avløp 

I flere år fram til og med 2014 ble det akkumulert et betydelig etterslep på investeringsmidler knyttet til vann og avløp. Det ble derfor utarbeidet en fireårsplan for å ta igjen etterslepet fra tidligere år og komme à jour med de årlige bevilgningene. Det er i løpet av 2014 og 2015 bygd opp økt gjennomføringskapasitet både på Kommunalteknisk avdeling og ved Prosjekt og utbygging, som sammen med mer effektive måter å jobbe på har bidratt til at etterslepet vil være innhentet allerede ved utgangen av 2016. 

Prisnivået for rehabilitering og utbygging av vann- og avløpsnettet er stigende som følge av krav som stilles til slike arbeider tett på innbyggere, trafikk og øvrig infrastruktur. For å opprettholde ønsket kvalitet og en tilfredsstillende fornyingstakt kan en økning i investeringsnivået være nødvendig fra 2018. Dette vil behandles i ny kommunedelplan vann 2017-2028.

Asker og Bærum vannverk vil i løpet av 2016 ha utarbeidet et prosjektforslag for utvidet vannbehandling av drikkevann fra Holsfjorden. Fargen på vannet fra Holsfjorden har en negativ utvikling og vannbehandlingsanlegget planlegges for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav etter 2020. Prosjektforslaget planlegges framlagt for politisk behandling i eierkommunene i begynnelsen av 2017. Et nytt vannbehandlingsanlegg vil tidligst kunne stå ferdig i 2023, og vil da medføre noe økning av vanngebyrene. 

VEAS gjennomfører også store rehabiliterings- og ombyggingsarbeider som har stor påvirkning på avløpsgebyret.

Ny kommunedelplan vann 2017-2028 vil erstatte «Hovedplan vannforsyning» og «Hovedplan avløp og vannmiljø». Den nye kommunedelplanen vil samle alle planer knyttet til vann, og arbeidet vil omfatte temaene drikkevannsforsyning, avløp, vannmiljø knyttet til bekker/vassdrag og overvann, flom og klimatilpasning. Planen skal bidra til god forvaltning av kommunens vannressurser.

Denne nye planen får status som kommunedelplan, da den i større grad enn tidligere hovedplaner berører bekker og vassdrag, og samtidig kan legge føringer for arealdisponering i forbindelse med blant annet flomveier og klimatilpasning.

Planprogram for Kommunedelplan vann 2017-2028 ble politisk vedtatt i 2016 (F-sak 102/16), og selve planen legges frem for politisk behandling i 2017. Kommunedelplanen forutsettes revidert hvert fjerde år.

Det skal fremmes sak om ny kommunedelplan for vann 2017-2028.

Rehabilitering av ledningsnett 

Det planlagte investeringsnivået knyttet til rehabilitering av ledningsnettet bidrar til et velfungerende vann- og avløpsnett. I flere store områder gjennomføres en full opprydding i gamle kommunale hovedrørledninger som har begrenset restlevetid eller dårlig teknisk funksjonalitet. Over halvparten av vann- og avløpsnettet består av private stikkledninger.

For å oppnå ønsket effekt knyttet til innlekking og utlekking på ledningsnettet, må minst like mange meter private stikkledninger fornyes i de samme områdene. Som følge av dette blir det nødvendig å jobbe aktivt med informasjon til innbyggerne om eierskap og ansvar, og motivere dem til å fornye det private ledningsnettet. Det vil også bli utstedt pålegg om utbedring i de situasjoner der lovverket gir hjemmel til dette.

Miljørettet og forebyggende veivedlikehold 

Overvannshåndtering og kontroll av veilysmaster er prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2017. En systematisk tømming av sandfang i veisluk vil kunne redusere skader ved store nedbørsmengder, slitasjen på veidekket, samt forurensing til vassdrag og fjord.

Asker drift

Hovedmålsettingen for Asker drift er å levere tjenester av god kvalitet til riktig pris for de virksomheter som har forvalter- og kostnadsansvar, slik at innbyggerne opplever et best mulig tjenestetilbud. Asker drift arbeider for ensartet og samordnet vedlikeholdsstandard på veier, sykkel- og gangveier, og har overtatt driftsstyring av de innleide kontraktspartnerne til kommunen knyttet til vinterdrift.

Asker drift har en sentral rolle som beredskapsstyrke innenfor samferdsel, drift av vann- og avløpsnettet og natur- og idrettssektoren. Virksomheten måles løpende mot det eksterne markedet på pris, kvalitet og leveringsdyktighet for å kunne drive kostnadseffektivt og ressurseffektivt. 

Uttesting av et flåtestyringssystem med GPS på maskiner og utstyr startet opp høsten 2015. Systemet skal bidra til å effektivisere driften og bedre kvaliteten på tjenestene knyttet til å brøyte, strø, feie, klippe gress og rydde søppel. Asker drift skal ta i bruk systemet på alle brøyte- og strøenheter fra vinteren 2017, og private kontraktspartnere blir også pålagt å bruke samme system i kontraktleveranse til kommunen.

Asker og Bærum brannvesen

Fra 2017 etableres det ny 110-sentral sammen med Oslo kommune på Lysaker. Ny 110-sentral skal på sikt samlokaliseres med politiets nødsentral.

Feiertjenesten i kommunen utføres av Asker og Bærum brannvesen IKS som en selvfinansiert tjeneste dekket gjennom et årlig gebyr. Det vil fra 2017 innføres avgift på tilsyn av gassanlegg (alternativ til pipe/peis). Den har til nå vært innbakt som en del av feiegebyret.