Status og utfordringer - Teknikk og miljø

Oppnådde resultater 

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015. 

 • Plan- og bygningsavdelingen er à jour med lovpålagt saksbehandlingstid for klagesaker.
 • Geodataplan for Asker ble vedtatt.
 • Hovedplan gjenvinning 2016-2023 ble vedtatt.
 • Signert «FutureBike» – felles sykkelerklæring med Oslo, Bærum og Drammen kommuner.
 • Ferdigstilt Trans’matorn sykkel- og aktivitetspark, en småskala sykkelbane i Leikvoll barnehage og et mobilt sykkellek-anlegg på Asker torg.
 • Inngått intensjonsavtale med Trygg trafikk om «Trafikksikker kommune».
 • Bygget nye fortau og oppgradert gang- og sykkelveier på flere strekninger.
 • Utarbeidet en intern veileder for lokal overvannshåndtering, samt et flomsonekart til bruk i all kommunal planlegging.
 • Redusert det totale vannforbruket til tross for en økning i befolkningen.
 • Igangsatt store områdeprosjekter for utskiftning og rehabilitering av ledningsnettet.
 • Avsluttet kartleggingsfasen i «Spredt avløp»-prosjektet.
 • Gått over til syntetisk biodiesel på alle tjenestebiler og traktorer ved Asker drift.
 • Startet uttesting av flåtestyringssystem med GPS på Asker drifts maskiner.

Innspill fra komiteen 

Komité for Teknikk, kultur og fritid har i sak 30/16 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet: 

 • Trygge ferdselsårene for sykkel i tråd med kommuneplanens ambisjoner.
 • Tilby et økt antall kommunale sommerjobber til ungdom.

Sykkel er et satsningsområde for kommunen, og det er foreslått en bevilgning på 10 mill. kroner årlig til sykkeltiltak i perioden for å følge opp ny temaplan for sykkel og FutureBike. Den nye temaplanen vil inneholde en prioriteringsliste over tiltak som i størst grad bidrar til flere syklister. I samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen arbeider kommunen målrettet med å gjennomføre fysiske tiltak for å bedre sikkerheten og framkommeligheten for syklister. 

Kommunale sommerjobber for ungdom er omtalt under tjenesteområde Oppvekst.

Utfordringer i neste fireårsperiode 

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode: 

 • Forutsigbarhet og god service i plan- og byggesaksbehandlingen.
 • Ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen.
 • Sikre tilgjengelighet for alle basert på prinsippene om universell utforming.
 • Legge om transporthierarkiet fra bil til gange, sykkel- og kollektivreiser.
 • Klimatilpasning – håndtere økte nedbørsmengder og overvann.
 • Fase ut fossil energi til transport og oppvarming.
 • Hindre forurensning av bekker og vassdrag.