Tverrgående strategiplaner

Asker kommune har følgende tverrgående strategiplaner som gjelder for hele organisasjonen: 

 • Arbeidsgiverpolitisk plattform
 • IKT-strategien
 • Kommunikasjonsstrategien
 • Anskaffelsesstrategien
 • Innovasjonsstrategien

De tverrgående strategiplanene revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak blir innarbeidet i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. 

Nedenfor følger en kort omtale av strategiplanene og særlige satsningsområder i 2017.

Arbeidsgiverpolitisk plattform 

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 (AGP 2020) ble vedtatt av kommunestyret i april 2016 (sak 48/16), og angir kommunens ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for arbeidsgiverpolitikken. Asker kommune står overfor store utfordringer i tiden fremover, og AGP 2020 er et viktig virkemiddel for å møte disse utfordringene. 

AGP 2020 utgjør et felles verdigrunnlag for medarbeidere, ledere og tillitsvalgte, og gir uttrykk for de handlinger, holdninger og verdier som alle ansatte i Asker kommune står for og praktiserer i hverdagen. AGP 2020 skal sikre: 

 • at Asker kommune når fastsatte mål
 • god ledelse og godt medarbeiderskap
 • godt arbeidsmiljø
 • god medvirkning og medbestemmelse
 • at medarbeiderne har nødvendig og riktig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene

I 2017 skal kommunen særlig arbeide med: 

 • Medarbeiderskap
 • Sykefravær
 • Heltidskultur
 • Omstilling

IKT-strategien

IKT-strategien angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for IKT-området og digitalisering. Det pågår et arbeid knyttet til revidering av IKT-strategien/etablering av ny digitaliseringsstrategi. 

I 2017 skal kommunen særlig arbeide med: 

 • Etablere et digitaliseringsprosjekt for de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker.
 • Basert på den vedtatte satsningen på digitalisering i Askerskolen (sak 55/16) og vedtatt «Temaplan for digital læring i Askerskolen 2016-2020», skal det innføres ny pedagogisk plattform for skolene. I tillegg skal alle elever i Askerskolen tildeles egen PC/nettbrett.
 • Som en del av det nasjonale digitaliseringsprosjektet innenfor helseområdet, innføres kjernejournal i Asker kommune.
 • Basert på vedtatt «Temaplan for velferdsteknologi 2014-2020» (sak 57/13) og anskaffelse gjennomført i samarbeid med Bærum kommune i 2016, skal det innføres digital plattform for trygghetsalarmer hos og mellom alarmsentral, hjemmet til den enkelte bruker og Asker kommune.
 • Basert på vedtatt «Geodataplan for Asker 2015-2020» (sak 19/16) skal det innføres nye innsynsløsninger med integrering mellom kartløsninger og sak-/arkivløsninger.
 • Ferdigstille innføring av nytt kvalitetssystem basert på anskaffelse av programvare og oppstart av prosjektet i 2016, inkludert ny løsning for virksomhetsplaner.
 • Basert på innføringen av Sikker Digital Post i Asker kommune i 2016, videreutvikles, forenkles og utvides omfanget av digital kommunikasjon mellom innbyggere, næringsliv, frivillighet og andre offentlige aktører og Asker kommune.

Tabellen nedenfor viser basismodellen for fordeling av IKT-investeringsmidlene.

Fordeling av investeringsmidler
Type investeringsprosjektBeløp
Fellesadministrative og fagspesifikke systemer 5 mill. kr.
Infrastruktur 4,0 mill. kr.
Risikobuffer 1,0 mill. kr.

Kommunikasjonsstrategien

Kommunikasjonsstrategien angir kommunens ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for kommunikasjonsområdet. Strategien slår fast at det er de digitale mediene som er hovedkanal for kommunens kommunikasjon med innbyggerne. Den slår videre fast at kommunikasjon er et lederansvar, og at kommunikasjonsarbeidet skal bygge på kunnskap og kommunens verdier. Det pågår et arbeid knyttet til revidering av kommunikasjonsstrategien.

I 2017 skal kommunen særlig arbeide med:

 • Videreføre strategisk kommunikasjonsarbeid på tvers og i alle deler av organisasjonen.
 • Videreutvikle kommunens nettsider, inkludert innbyggertjenester og digitale styringsdokumenter.
 • Gjennomføre tiltak basert på evaluering høsten 2016 av det toårige prosjektet ASKER-posten.
 • Videreføre arbeidet med klarspråk.
 • Innføre ny løsning for intern digital kommunikasjonskanal.

Anskaffelsesstrategien 

Anskaffelsesstrategien angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for anskaffelsesområdet. Nødvendige og riktige anskaffelser er en viktig del av virksomhetenes drift, tjenesteproduksjon og måloppnåelse. Anskaffelsesstrategien har som mål å tilrettelegge for en anskaffelsesfunksjon som ivaretar ulike behov og utnytter kommunens stordriftsfordeler. 

Anskaffelsesstrategien setter rammene for å utvikle og samordne kommunens anskaffelsesfunksjon ved å definere roller, kompetansebehov, teknologistøtte, samfunnsansvar og oppfølging. 

Revidert anskaffelsesstrategi for perioden 2016-2019 legges frem høsten 2016. Mål og tiltak fra tidligere strategi videreføres og videreutvikles. I tillegg fokuseres det på gevinstrealisering gjennom effektive anskaffelser, god kontraktsstyring og antikorrupsjonsarbeid. 

I 2017 skal kommunen særlig arbeide med: 

 • Implementere nytt nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser
 • Utarbeide en helhetlig retningslinje for kontraktsforvaltning, innovasjon og leverandørutvikling
 • Samle alle dagens kontrakter i kontraktsadministrasjonssystemet, samt ta i bruk systemets planfunksjoner til kontraktsoppfølging
 • Utarbeide et felles metodeverktøy for å lage kontraktsoppfølgingsplaner, og etablere planer for kritiske kategorier i prioritert rekkefølge
 • Dokumentere gevinster ved anskaffelser

Innovasjonsstrategien 

Innovasjonsstrategien for perioden 2016-2018 angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for kommunens innovasjonsarbeid. Strategiens målsetning er å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig robust innovasjonskultur hvor læring og fornyelse på tvers av sektorer og bransjer står sentralt.

Strategien vektlegger betydningen av god gjennomføringskraft. Etableringen av Kunnskapssenteret, kompetanseprogram for ledere og prosjekt- og porteføljestyring skal bidra til at Asker kommune jobber mer bevisst og systematisk med innovasjon. Slik skal kommunen styrke sin evne og kapasitet til å skape nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger til det beste for brukere og innbyggere.

Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av satsningsområdene og implementeringen av innovasjonsstrategien.