Budsjettvedtak

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B.

2. Omstillingsplan for tjenesteområdene vedtas i henhold til tabell

Effektivisering - omstilling 2017 (Tall i 1 000 kroner)
VirksomhetsområdeBeløp 
Administrasjon og ledelse 2400
Oppvekst 7600
Helse og omsorg 6000
Kultur, frivillighet og fritid 1000
Teknikk og miljø 3000
Eiendom 5000
Sum 25000

3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 2A og 2B.

4. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene Eksisterende investeringsprosjekter og Nye investeringsprosjekter.

5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

Låneopptak

1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på 582 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.

2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner.

4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.

Garantier

1. Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner.

2. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme.

Utliknet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Endringer i gebyr og brukerbetalinger som ikke blir fastsatt etter lov og forskrift, endres med kommunal deflator eller slik dette fremgår av tabellen Brukerbetalinger.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til tabellen Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt.

Ordførers lønn

Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

Budsjettfullmaktene

Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06.09.2016 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2017.

Tilleggsinnstillingen

Endring mellom tjenesteområder, driftsbudsjett (tall i 1 000 kroner)
 Fra tjenesteområdeTil tjenesteområdeBeløp 2017
Seniorsentrene (K-sak 92/16) Helse og omsorg Kultur, frivillighet, fritid  
      7205
Bortfall festeavgift private barnehager (F-sak 77/16)      
  Oppvekst Eiendom 500
Sum     7705
Endring driftsbudsjett (tall i 1 000 kroner)
 Kostnad 2017 Inntekt 2017 
Oppvekst    
Skole, tidlig innsats 1 500  
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 855  
Friplass SFO for asylsøkere og flyktninger på mottak 300  
     
Helse og omsorg    
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 1 000  
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 600  
Ressurskrevende brukere  6 200  
Nødnett 500  
     
Kultur, frivillighet og fritid    
Frivilligsentraler 1 825  
     
Overordnet    
Lønnsreserve – korrigering - 4 000  
Prisjustering – korrigering - 4 064  
Ressurskrevende brukere (påløpt 2015)   - 6 200
Ressurskrevende tjenester 2017 - økt innslagspunkt   4 250
Mottak flyktninger – familiegjenforening 2016 og ny  anmodning 2017 17 859 -17 859
     
Finansiering    
Avsetning disposisjonsfond - 7 766  
Til disposisjon 5 000  
     
Sum 19 809 -19 809
Endring investeringsbudsjett (tall i 1 000 kroner)
 Kostnad Inntekt År
Investering      
LED belysning i lysløyper søkes innarbeidet (F-sak 141/16) 4 600   2017
Tettstedutvikling - overføring fra 2016 16 800   2017
Holmen svømmehall - overføring fra 2016 13 400   2017
Fredtunveien 11 rehab - overføring fra 2016 12 900   2017
Heggedal sentrum - overføring fra 2016 12 000   2017
Fyllplass, gassanlegg - overføring fra 2016 9 700   2017
Risenga ungdomsskole - overføring fra 2016 5 500   2017
Arnestad skole - overføring fra 2016 4 000   2017
Østenstad kirkegård ny driftsbygning 3 800   2017
       
Finansiering      
Bruk av investeringsfond   -82 700 2017
Investeringstilskudd til omsorgsboliger funk/utv.hemmede   -1 000  
      2019
Bruk av investeringsfond   1 000 2019
       
Sum 82 700 -82 700  
Endring brukerbetaling i barnehage
  Rådmannens forslagVedtak
Full barnehageplass 5 dager/uke 2655 2730
Redusert barnehageplass 4 dager/uke 2124 2184
Redusert barnehageplass 3 dager/uke 1593 1638
Halv plass Halv plass 1328 1 365

Tilleggsinnstillingen, mottak av flyktninger

a) Asker kommune deltar i det nasjonale arbeidet med å bosette flyktninger. Dette innebærer at kommunen tar imot sin forholdsmessige andel ordinære og enslige mindreårige flyktninger.

b) Asker kommune bosetter 100 flyktninger i 2017, hvorav 10 enslige mindreårige. Bosettingstallet inkluderer familiegjenforeninger.

c) Dersom de statlige finansieringsordningene for enslige mindreårige flyktninger gjøres kostnadsdekkende, vil Asker kommune ved fremtidige bosettingsanmodninger vurdere å øke antallet enslige mindreårige flyktninger.

Endringer i budsjett, vedtatt av kommunestyret

Endringer i driftsbudsjettet (tall i 1 000 kroner) 
 2017201820192020
Oppvekst        
Musikkprosjekt: Alle kan spille et instrument  50 0 0 0
Homestart/halv koordinatorstilling 0 330 330 330
Sommerjobb for unge 250 250 250 0
Netto endring oppvekst 300 580 580 330
         
Helse og omsorg      
PU bolig, arbeid, aktivitet 750 750 750 750
Avtale PANUA – fritidsklubb, musikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne 250 250 250 0
Netto endring helse og omsorg 1000 1000 1000 750
         
Kultur, frivillighet og fritid    
Mindre idrettstiltak i Asker 1500 1500 1500 1500
Innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr m.m. 500 500 500 500
Økning KIF-planen - fra 1,0 til 1,5 mill. 500 500 500 500
Skibussen 100 100 100 0
Reversere reduksjon i tilskudd til kultur, idrett og frivillige 750 750 750 0
Netto endring Kultur, frivillighet og fritid 3350 3350 3350 2500
         
Teknikk og miljø      
Midlertid styrking av bemanning Plan og Bygg/gebyrinntekter 1500 1500 1500 0
Reversering kutt geodata 1000 1000 1 000  0
Netto endring Teknikk og miljø 2500 2500 2500 0
         
Overordnet        
Finansiering av tiltakene: Reduksjon av driftsresultatet -2150 -2430 -2430 0
Finansiering av tiltakene: Føres mot disposisjonsfond -5000 -5000 -5000 -3580
Netto endring Overordnet -7150 -7430 -7430 -3580
Endringer i investeringsbudsjettet (tall i 1 000 kroner)
 2017201820192020
Oppvekst        
Risenga - ferdig til skolestart 2020 (tall kontrolleres) 9000 50000 150000 57900
Netto endring oppvekst 9000 50000 150000 57900
         
Overordnet        
Egenfinansiering og låneopptak -9000 -50000 -150000 -57900
Netto endring Overordnet -9000 -50000 -150000 -57900

Verbalvedtak

1. Gjengs leie

a) Husleien i kommunale bygg ble regulert til «gjengs leie» med virkning fra mai 2016.
Dette har medført en vanskelig økonomisk situasjon for enkelte, og rådmannen har tatt høyde for det i sitt forslag til HP 2017 med forventet belastning på sosialhjelp. Det er viktig at gjengs leie ikke medfører urimelig stor belastning for dem det gjelder.

Rådmannen bes fremme en sak om ordningen med bruk av «gjengs leie» for gruppen definert som «varig vanskeligstilt» og mottakere av 100% uførepensjon. Saken bør utrede hvilken økning endringen til «gjengs leie» har utgjort for denne gruppen, og på hvilken måte offentlig bostøtte har kompensert for en endring i husleie, samt utrede alternativer for bruk av gjengs leie til gruppen definert som «varig vanskeligstilt» og mottaker av 100% uførepensjon.

b) I boligpolitisk strategi fastslås det at leien for kommunale boliger i Asker settes til «gjengs leie». Av definisjonen fremgår det at gjengs leie tilsvarer markedsleie for tilsvarende boliger i samme område.
Som det fremgår av HP 2017 – 2020 medfører dette at kommunens leieinntekter øker og dette kompenseres i noen grad ved at det budsjetteres med utgiftsøkning i posten «sosialhjelpsstønad».
Denne omleggingen av leiebetingelsene for våre kommunale boliger fremstår som usosial og rådmannen bes fremme sak som bedre ivaretar leietakerne av Asker kommunes kommunale boliger.

2. Sykehjem/omsorgsboliger/bemanning

Kvalitet i tjenestene er betinget av kompetanse og motivasjon. Kommunestyret har tidligere gitt sin tilslutning til at kommunen bidrar til faglige karriereveier. I tillegg krever ulike pasientgrupper og sammensatte diagnoser jevnlig oppdatering innenfor fag og lovverk.
Dette gir i perioder en ekstra belastning på øvrig personell og turnus.

Rådmannen bes vurdere behovet for en økt bemanningsressurs til bruk i virksomhetene ved ansattes deltagelse på konferanser, kurs og etterutdanning.

3. Boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne

a) Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan planlegging og bygging av tilstrekkelig antall boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne kan gjennomføres slik at det ikke oppstår urimelig lang ventetid for brukerne.

b) Rådmannen går i en dialog med brukerorganisasjonene og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne om satsningen på boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er behov for en dialog om forståelsen av kriteriene for å vurdere boligbehov og hvordan det satses på ulike boformer, eksempelvis bokollektiv.

4. Tidlig innsats/Den alternative skole

Den alternative skole har i dag ungdomsskoleelever som sitt hovedfokusområde. Med bakgrunn i et ønske om tidlig innsats, ber vi rådmannen om å vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den alternative skole slik at skolen også i større grad har mulighet til å følge opp elever på barneskoletrinnet.

5. Mobbeknapp

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, dessverre også i Asker. Vi ber om at det legges frem en sak om en «mobbeknapp» etter inspirasjon fra Akershus og Nordland fylkeskommune og Bærum. En varselknapp som barn og foreldre kan bruke hvis de opplever mobbing kan gjøre det lettere å varsle, og avdekke hvor det må settes i gang tiltak.

6. Forskuttering av spillemidler

Tippemidler til idrett og kultur i Asker er en av flere finansieringskilder for å realisere ønskede anlegg. Fra det foreligger bindende tilsagn om støtte fra Norsk Tipping til utbetaling skjer tar det gjerne lang tid, og tiltakene blir som en følge av dette utsatt.

Vi ønsker etablering av flere idrettsanlegg i regi av idrettslagene ved at allerede bevilgede spillemidler kan tas i bruk tidligere enn det som er tilfellet i dag. Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2017 legge frem en sak om hvordan bevilgede spillemidler kan tas i bruk på et tidligere tidspunkt, eksempelvis ved at kommunen forskutterer bevilgede spillemidler, ved at idretten lånefinansierer investeringen med kommunal garanti, eller eventuelt andre metoder.

7. Solli skianlegg

Det pågår planleggingsprosesser knyttet til 4 ulike skiskytteranlegg i vår region i disse dager.

a) Asker kommune arbeider for tiden med Solli ski- og skiskytteranlegg. Forslag til områdereguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn og skal videre behandles av bygningsrådet og kommunestyret. Fordi den ligger i marka, må selve stadfestelsen skje i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Anlegget lokaliseres i et relativt snørikt område, med god kontakt til dagens løypenett i Vestmarka. Ulempen med alternativet er atkomstveien som på et tidspunkt må utbedres vesentlig av hensyn til trafikksikkerhet, samt manglende vann til produksjon av kunstsnø. Terrenginngrepene i et i dag uberørt, kupert landskap – er også fremhevet som uheldig.

b) Røyken kommune arbeider med et ski- og skiskytteranlegg på Torvbråten i Bødalen. Anlegget er vist i kommuneplanen, det har god kontakt med løypenett og marka.

c) Lier kommune arbeider med et helårs skianlegg i Leirdalen på Lierskogen. Dette er et større konkurranseanlegg, relativt snøsikkert, med god kontakt mot Kjekstadmarka, lett tilgjengelighet med bil og gode vannmuligheter.

d) Bærum kommune har godkjent et ski- og skiskytteranlegg på Vestmarksetra i Vestmarka. Er snart ferdig.

Det bes foretas en gjennomgang av alle de fire skiskytteranleggene som for tiden utvikles i vårt nærområde. Det bes om en vurdering hvorvidt et skianlegg på Solli også skal inkludere skiskytteranlegg.

8. Asker politistasjon

Nåværende leieavtale for Asker politistasjon går ut i 2018. Politimesteren i Oslo har nylig gitt uttrykk for at en lokal politistasjon i Asker skal opprettholdes.

Rådmannen bes vurdere - i samarbeid med Oslo politidistrikt - hvordan dette kan skje på best mulig måte, herunder vurdere om det kunne vært hensiktsmessig å samlokalisere en eventuell ny Asker politistasjon med brannvesen og ambulansestasjon på sentrumstomten (kommunal eiendom), og eventuelt etter samme modell som for ambulansetjenesten.

9. Svømmeopplæring

Rådmannen bes fremme en sak om hvordan vi kan lage en ordning med et svømmekort for elever i det årskullet på skolen som har svømmeundervisning for første gang (2. Trinn) som gir gratis adgang til kommunens svømmehaller gjennom dette skoleåret. Kortet skal være personlig og gjelde for eleven ifølge med en voksen (som også kommer inn gratis). Ordningen er ment å skulle bidra til at foresatte i større grad stimuleres til å ta medansvar for gode svømmeferdigheter så tidlig som mulig, og at elevene får mulighet til mengdetrening det året de lærer å svømme på barneskolen. Ordningen starter opp fra skoleåret 2017/18, og evalueres etter 2 år.

10. Kommunale boliger

I boligpolitisk strategi legges det opp til salg av kommunale utleieboliger på Hagaløkka/Askerlia som en del av Borgenprosjektet. Det er enighet om dette konkrete salget, men samtidig utfordrer dette kommunens arbeid med å tilby boliger til de som trenger det. Det er allerede lang effektueringstid på tildeling av kommunal bolig (382 dager), og dessuten sto pr. 30.06.16 30 personer på venteliste for tildeling av boliger uten stasjonær bemanning. Det blir derfor viktig å erstatte de planlagt solgte boligene med tilsvarende boliger andre steder i kommunen.

Det er også viktig at de kommunale utleieboligene som tilbys våre innbyggere holder en god standard og at skader og mangler som vannlekkasjer blir utbedret så snart som mulig.

På denne bakgrunn ber Kommunestyret Rådmannen redegjøre for følgende til ØEE/FSK:

Oppussing og vedlikehold av kommunale utleieboliger i forbindelse med plan for vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Hvordan kommunen skal kunne erstatte boligene på Hagaløkka/Askerlia på en slik måte at vi unngår en økning i venteliste og effektueringstid for kommunale boliger i kommunen.

11. Én time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En av fanesakene til Norges Idrettsforbund ved kommunevalget i 2015 var å sikre alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag. Da Asker Idrettsråd arrangerte paneldebatt før kommunevalget i 2015 sa representanter for alle partier at de støttet dette forslaget fra NIF.
Skolen når alle barn og er en sentral arena i arbeidet med å skape bevegelsesglede, utvikle holdninger, gode aktivitetsvaner og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Forskning viser også at økt fysisk aktivitet bedrer skoleresultatene, øker trivsel og forebygger mobbing.

Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan man kan nå et mål om én time fysisk aktivitet hver dag for alle skolelever i Asker, blant annet basert på kartlegging av nå-situasjonen ved våre skoler, samarbeid med Asker Idrettsråd og erfaringer fra andre kommuner som har innført dette.

12. Spesialundervisning

På nasjonalt plan er det en utfordring at spesialundervisning i for stor grad gjennomføres av personer uten formell pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse.

Rådmannen framlegger en sak om situasjonen i Asker og redegjør samtidig for omfanget av eventuell ventetid fra det tidspunkt PP-tjenesten har avdekket et behov til spesialpedagogiske tiltak iverksettes.

13. Etablering kollektivfelt

Rådmannen går i dialog med Akershus fylkeskommune med mål om å etablere et kollektivfelt i Drammensveien fra Drengsrud til Asker stasjon på avsatt veiareal.