Denne kommunedelplanen er en felles plan for alle vannfagene. Tradisjonelt har vann- og avløpsområdet i hovedsak omfattet rør og nedgravde løsninger.

Kommunedelplanen som har en planperiode fra 2018 til 2029, skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. Planen gir ikke en uttømmende beskrivelse av den daglige driften, men fokuserer på utfordringer og satsningsområder. Den vil også kunne gi føringer for arealdisponeringen i kommunen.

Vann illustrasjonsbilde