Kommunedelplan vann 2018 - 2029 er utarbeidet som en samlet vannfaglig plan som omhandler vannforsyning, spillvannshåndtering (kloakk), overvannshåndtering, vannmiljø (vannkvalitet i vassdrag) og damsikkerhet.

Kommunedelplanen som har en planperiode fra 2018 til 2029, skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. Planen gir ikke en uttømmende beskrivelse av den daglige driften, men fokuserer på utfordringer og satsningsområder. Den vil også kunne gi føringer for arealdisponeringen i kommunen.

Vann illustrasjonsbilde