Et åpent samfunn

Åpenhet er utgangspunktet for innovasjonsarbeid. Åpenhet for innspill fra innbyggere og tjenestemottakere gir ekte innsikt i reelle behov. Åpenhet mot et utvidet nettverk av samarbeidspartnere gir et bredere perspektiv på mulige løsningsvalg. Åpenhet i ansattes daglige møter med innbyggerne gir kortere vei fra prøving og feiling til gode løsninger.

«Menneskesinnet er som en fallskjerm,det fungerer best når det er åpent.» – Cole's rules

Åpenhet er en av Asker kommunes grunnverdier. De andre to er troverdighet og gjensidig respekt. Sammen danner disse tre en god plattform å bygge et inkluderende lokalsamfunn på.

Asker kommune ønsker å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust innovasjonskultur. Dette krever god forankring i egen organisasjon og aktiv innsats for å knytte til seg de rette samarbeidspartnerne utenfor kommuneorganisasjonen.

Et åpent innovasjonssystem

Innovasjonsstrategien skal bidra til en strukturert innovasjons- og delingskultur, både på tvers av de ulike tjenesteområdene i egen organisasjon men også i samspill med eksterne aktører. Dette nettverket representerer vårt innovasjonssystem. Ofte finnes løsningen på et problem i et helt annet miljø enn der problemet er. Et stadig mer nettverksorientert samfunn gir gode muligheter for å komme opp med gode løsninger, og jo bredere nettverkene er, jo bedre blir disse mulighetene.

Kommunen må aktivt jobbe for å finne sin rolle i dette samarbeidet, for å samordne ressursene og styrke den totale gjennomføringskraften.

Illustrasjon aktører

Ved å definere egne styrker og svakheter kan organisasjonen vurdere hvor man skal bruke intern utviklings- og endringskompetanse, og hvor det er best å bruke andre for å finne løsninger. Økt samhandling mellom aktører på tvers av Asker-samfunnet kan skape nye måter å møte velferdsutfordringene på.

Sitat Brendan Boyle: De store innovasjonene bor helt på grensen til de latterliggjorte ideene.

Partnerskapsavtaler er avtaler som kjennetegnes ved gjensidig fordelaktig og dialogbasert samarbeid. Ved å kombinere aktørene sine ressurser og kompetanse, kan en arbeide sammen for å utvikle sosial aktivitet og derav økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Slike partnerskap kan kreve nye finansieringsformer. Social Impact Bonds er ett av flere verktøy som kan utforskes videre. 

Offentlig Privat Innovasjon handler om å utnytte tidligfasen før en anskaffelse, der offentlige og private aktører går i dialog rundt et behov der målet ikke er kjent og definert på forhånd. Norge har liten tradisjon for dette, men det er et av områdene hvor det ligger et stort potensial i å utvikle nye løsninger gjennom innovative anskaffelsesprosesser. 

Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse samfunnsproblemer. Målsetningen for denne type entreprenørskap er å skape løsninger som først og fremst har en positiv effekt på samfunnet, og deretter er økonomisk bærekraftig.

Tenk globalt, handle lokalt

Utviklingstakten i Asker kommune er allerede stor og det gjennomføres et stort antall mindre forbedringstiltak og utviklingsprosjekter. Potensialet er imidlertid stort for å øke nytteverdien av disse, gjennom å dele resultater og spre løsninger på tvers av de tradisjonelle «siloene».

De radikale innovasjonene vil derimot alltid være færre, fordi få organisasjoner makter å håndtere for mange store utviklingsaktiviteter på én gang. De virkelig store utfordringene krever langsiktig og strategisk innsats og samarbeid med mange aktører, men kan samtidig dra nytte av resultater fra de mindre aktivitetene.Sitat Alvin Toffler: Du må tenke på de store tingene når du holder på med de små tingene, slik at alle de små tingene beveger seg i riktig retning.

Ved å jobbe mer systematisk med å skape en samlet oversikt over - og dele resultatene fra -mindre tiltak, kan vi knytte disse sammen og skape løsninger på større problemer enn hva tiltakene i dag løser hver for seg. For å illustrere dette, er det utformet en modell for innovasjon i Asker kommune. Denne synliggjør at organisasjonen trenger "innovasjonsmuskler", det vil si vilje til og kultur for å kontinuerlig lete etter forbedringer og nye muligheter for samhandling og samskaping. Dette er en forutsetning for innovasjon som arbeidsform, enten det er snakk om mindre innovasjonstiltak eller store, radikale innovasjoner.
Illustrasjon Asker kommunes innovasjonsmodell

"Kommunen" - fra formynderskap til fellesskap

Samfunnsutviklingen har de siste 50 år utfordret kommunens tradisjonelle rolle. Dette er en trend som er synlig i hele Skandinavia. Skanderborg kommune1 i Danmark omtaler disse endringene som overgangen fra "Kommune 1.0", via "Kommune 2.0" til "Kommune 3.0". De peker på kommunens vei fra 60-tallets strenge myndighetsutøverrolle via 90-tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses på som hele «det lokale fellesskapet», der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs og partner gjennom nye former for samskaping og samarbeid.

Illustrasjon kommune 3.0

Aktive politikere

Politikerne i Asker kommune har tatt et tydelig eierskap til arbeidet med innovasjonsstrategien, og vist stort engasjement gjennom hele prosessen.

Mandatet til strategiprosessen ble vedtatt i formannskapet våren 2013. Her understreket politikerne at de ville involveres aktivt i det videre arbeidet med strategien. Gjennom flere arbeidsseminarer har vi drøftet hvordan politikerne og administrasjonen kan og må jobbe sammen for å støtte opp under utviklingen av nye løsninger.

Det har blitt påpekt at innovasjonsarbeidet må inngå som en naturlig del av og støtte opp under kommunens allerede prioriterte planer og satsningsområder. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. I planperioden 2014-26 er det trukket frem fem områder som inneholder noen lokale og regionale "floker" det skal jobbes mer med i Asker-samfunnet. Dette er områder der politikerne ønsker å gi administrasjonen rom for innovasjon og utvikling av nye løsninger.

Sentrale satsningsområder i kommuneplanen:

  • vekst og utvikling
  • areal og transport
  • natur, kultur, miljø og samfunnssikkerhet
  • folkehelse
  • tettsteder og knutepunkter

Igangsatte prosjekter/tiltak som støtter opp under disse:

  • folkehelseplan og Vitensenter
  • tidlig innsats i oppvekst og helse
  • områdeutvikling Heggedal, Borgen og Holmen
  • helhetlige samferdselsløsninger

Samhandling og arbeidsfordeling
Innovasjonsprosesser utfordrer den politiske ledelsen til å tenke mer langsiktig, gi administrasjonen rom for å prøve og feile, samt å involvere innbyggere og andre samfunnsaktører i utformingen av nye løsninger. En tettere samhandling med eksterne aktører betyr ikke at man setter det representative demokratiet ut av spill, men snarere at det suppleres og styrkes gjennom en løpende dialog.

Innovasjonsarbeid trenger et tillitsbasert handlingsrom. Politisk og administrativ ledelse har et felles ansvar for å skape og opprettholde dette. I Danmark har de erfart at tillit er så viktig at de i sitt arbeid med å fornye offentlig sektor har satt i gang en tillitsreform. Politisk og administrativ ledelse har blitt enige med  arbeidstakerorganisasjonene om noen samarbeidsprinsipper som kan være både til inspirasjon og etterfølgelse (PDF).

Politisk ledelse har ansvaret for å sette retningen for samfunnsutviklingen – innovasjonens "HVOR". De skal svare på spørsmål som; "Hvilke satsningsområder skal velges ut?" og "Hvor trenger vi å satse mer innovativt for å møte utfordringene?"

Administrativ ledelse har i større grad ansvaret for å definere HVORDAN organisasjonen skal jobbe for å nå målene som er satt. De må blant annet vurdere hvilken arbeidsform som skal velges i oppgaveløsningen. Skal det opprettes et prosjekt eller skal det løses i linjen? Kan kommunens egne ansatte løse oppgaven, eller må det etableres samarbeid med andre aktører?

Les mer om Ledelse og styring i Asker kommune.

Komitémodellen som politisk innovasjonsverksted?
Asker kommune har valgt en politisk komitémodell som gir god anledning til å drive aktiv politikkutforming. Åpne prosesser og tverrpolitisk samhandling er fundamentet, og komiteene kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder kommunens styring og virksomhet. Det oppnevnes en politisk saksordfører som følger saken frem til behandling i kommunestyret. Komiteene har ikke beslutningsmyndighet, men avgir sin innstilling til kommunestyret. Komiteene skal fungere som et politisk verksted, og har dermed også en egnet form for å kunne jobbe med innovasjonsinitiativ.