Hvordan styrke innovasjonsevnen?

Selvinnsikt er viktig for utvikling. En innovativ organisasjon må kjenne seg selv godt nok til å vite hvor den må trene for å øke sin innovasjonsevne. Asker kommune har undersøkt egen innovasjonskapasitet, og funnet at det spesielt er behov for å styrke "innovasjonsmuskelen" på visse områder.

Sitat Auguste Comte: Kjenn deg selv for å forbedre deg selv.

Dette gjelder spesielt deling og spredning av gode tiltak for å øke nytteverdien av disse, og mer strategisk innsats for å håndtere større innovasjoner. Treningen er allerede godt i gang, og organisasjonen rigges for å dele og gjenbruke kunnskap, arbeidsmetodikk og resultater i større grad enn tidligere. Målet er å omsette ny viten til ny praksis og bedre tjenester.

Opprettelsen av Utviklingsavdelingen står sentralt, med ansvar for IKT og digitalisering, kommunikasjon, Dokumentsenteret, Servicetorget og Kunnskapssenteret.

Kunnskapssenteret har fått et særlig ansvar for å legge til rette for å sette innovasjonsstrategien ut i livet. Strategien vektlegger fire sentrale virkemidler for å lykkes med arbeidet:

  • arenaer og nettverk
  • ledelse
  • metoder og verktøy
  • struktur og måling

Kunnskapssenteret skaper gode møteplasser for hele kommuneorganisasjonen, og tilrettelegger for samarbeid med eksterne aktører om innovasjon, utviklingsarbeid og samfunnskontakt.

Etablere arenaer og nettverk

Som møteplass og arena for kompetanseutvikling og erfaringslæring, skal Kunnskapssenteret være en pådriver for deling og spredning. I tillegg skal senteret legge til rette for nettverksbygging og partnerskapsutvikling. Samlokaliseringen med Vestregionen og AskersHus gir gode forutsetninger for dialog og samskaping med andre kommuner og det lokale næringslivet. En annen viktig oppgave er å koble innovasjonsinitiativ med forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Asker kommune deltar i:

  • Innovation Forum Norway
  • KS Innovasjonsalliansen
  • EU-prosjekter
  • Vestregionen

Innovasjonsledelse med myndiggjorte medarbeidere

Effektivisering og videreutvikling av tjenestetilbudet forutsetter myndiggjorte medarbeidere med riktig kompetanse. Medarbeidere må få lov til å spørre "hvorfor?" og komme opp med nye tanker og ideer. Asker kommunes ledere har et særlig ansvar for å legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og en tydelig kultur for læring, forbedring og innovasjon.

Dette krever et resultatorientert lederskap med strategisk blikk som gir retning og utnytter mulighetsrommet. Medarbeidere og andre interessenter må involveres i arbeidet og få anerkjennelse for kreativitet og initiativ, selv når utforsking av nye løsninger kan innebære risiko for å gjøre feil.

Fra 2015 utvider Asker kommune Lederskolen med et nytt lederutviklingsprogram som omhandler innovasjonsledelse. Programmet skal begeistre og motivere gjennom analyse, refleksjon og strategisk blikk på fremtidsutfordringene. Målsetningen er å styrke ledernes kompetanse om og forståelse for hvilke holdninger og hvilken atferd somskaper de beste resultatene i organisasjonen. I tillegg skal Arbeidsgiverpolitisk plattform revideres i 2015. Her vil medarbeiderne som aktive deltakere i tjenesteutviklingen være et viktig tema.

«Det er selve måten vi jobber på som er vår aller største innovasjon» – Curtis Carlson, CEO, SRI International

Metoder og verktøy for gjennomføring

Innovasjon handler i stor grad om gjennomføring og aktiv kunnskapsdeling. Dette krever en helhetlig arbeidsform hele veien fra idé til nyttiggjorte løsninger. Praksisnær metodikk og gode verktøy gjør det lettere å støtte opp om en innovativ arbeidsform.

Som tilrettelegger for innovasjon må Kunnskapssenteret kontinuerlig lete etter enkle og gode verktøy som kan støtte det praktiske innovasjonsarbeidet i organisasjonen.

«Kreativitet er å tenke ut nye ting. Innovasjon er å gjøre nye ting...» – Theodore Levitt

Innovasjonsverktøy
KS har i samarbeid med ulike fagmiljøer utviklet støtteverktøy for innovasjonsprosesser. Asker kommune har vært med på å utvikle og teste disse, og har gjennom dette fått nyttige erfaringer med bruk av både innovasjonsverktøyene "N3 – Nytt-Nyttig-Nyttiggjort" og "SLIK – Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene".

Prosjekt- og gjennomføringsverktøy
Idéer er ikke verdt noe før de blir til handling og resultater. Prosjektgjennomføringsmetodikk utgjør et sentralt verktøy for gjennomføring i innovasjonsarbeidet. Asker kommune har vært med på å utvikle den nasjonale modellen Prosjektveiviseren og bruker denne som metodikk for prosjektgjennomføring. Sentralt i prosjektmetodikken står arbeidet med gevinstrealisering hele veien fra idé til gjennomført prosjekt, samt å ha tilstrekkelig kontroll på risiko og usikkerhet underveis. Asker kommune har også etablert og leder en tverroffentlig gruppe som har laget et verktøy for prosjektstyring etter Prosjektveiviserens metode.

Illustrasjon gjennomføringsmodell

Feiltoleranse - tilstrekkelig kontroll, men ikke mer…
Fordi innovasjon ofte handler om å prøve ut nye løsninger, er det naturlig at det blir både prøving og feiling. Høyere feiltoleranse enn vanlig er altså nødvendig, men vi skal samtidig forsøke å minimere feilraten ved å utøve god usikkerhetsstyring. Asker kommune har lang erfaring med aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som verktøy i virksomhetsstyringen, og dette er derfor også viktig i arbeidet med innovasjon.

«For mange i offentlig sektor er mer opptatte av å unngå feil enn å jage etter de beste løsningene.» – Jan Tore Sanner, Teknakonferansen 2014

Porteføljestyring – å avdekke skjult nytte
En viktig del av kommunens trening i innovasjonsarbeid, er å koordinere utviklingsaktiviteter i en større sammenheng. Dette kan bidra til å øke nytteverdien av, og å oppdage og utnytte "ukjente muligheter" på tvers av prosjekter. Asker kommune bruker porteføljestyring som et sentralt virkemiddel for å oppnå dette, og er engasjert i et nasjonalt initiativ for å bedre arbeidet med program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

Les mer om Ledelse og styring i Asker kommune.

Tjenestedesign
For å kunne levere produkter og tjenester som dekker innbyggernes behov i fremtiden trengs nyskaping og innovasjon i tjenesteutvikling.

Tjenestedesign er en metode som brukes for å skape funksjonelle og brukervennlige løsninger som legger til rette for best mulige brukeropplevelser. Metoden setter mennesket i sentrum ved utvikling av nye eller forbedrede tjenester.

Det legges også vekt på å effektivisere leveranseprosesser hos organisasjonen som leverer tjenestene.

KomInn.no
Asker kommune lanserer innovasjonsstrategien gjennom en åpen, virtuell dialogarena kalt KomInn. KomInn har to formål; å informere om innovasjonsaktivitet i Asker kommune, samt invitere til engasjement. Første versjon av KomInn vil inneholde informasjonsdelen, og lanseres i en enkel versjon i 2014. Målet er å bidra til nettverksbygging, deling og spredning, å gi en helhetlig oversikt over tilgjengelige metoder og verktøy, samt pågående utviklings- og innovasjonsaktiviteter, gjerne i form av videoer som viser god praksis. Dette skal inspirere til å skape egne, nye løsninger, men også å finne gode praksiseksempler man kan lære av eller kopiere.

Versjon to av KomInn skal være mer aktiv mot involvering og engasjement. Den vil samkjøres med kommunens satsing på enklere samhandling med innbyggerne, og skal understøtte det nasjonale arbeidet med digitalt førstevalg. Det finnes i dag flere kanaler for digital kommunikasjon med kommunen, og det er et mål å forenkle og samordne disse bedre, samt å koble seg til nasjonale initiativer. Oppfølging av forbedringsforslag, idékonkurranser og invitasjon til samarbeid vil også være mål for KomInn.

Innovative anskaffelser og leverandørutvikling
Det foretas offentlige anskaffelser i Norge for mer enn 330 milliarder kroner årlig. Asker kommune kjøper varer og tjenester for ca. 1 milliard kroner årlig. Dette er betydelige beløp som gir kommunen stor innkjøpsmakt.

De siste årene har mange blitt mer opptatte av innovative anskaffelsesprosesser. Innovative anskaffelser skal ha tettere dialog mellom behov og løsningsforslag i tidligfasen, og satse mer på konkurransepreget dialog enn på lukkede anbudskonkurranser med svært forhåndsdetaljerte kravspesifikasjoner.

Asker kommune sitter i styret i KS Innkjøpsforum, som jobber med innovative anskaffelser blant annet gjennom det 5-årige nasjonale programmet for leverandørutvikling, i samarbeid med NHO.

Finansiering av innovasjon
Den norske og europeiske satsingen på innovasjon gjør at det er mange aktører som forvalter ulike kilder til finansiering for innovasjonsarbeid. Det er viktig å utforske hvilke muligheter som finnes, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Statlige direktorater, Innovasjon Norge, Forskningsrådet med Regionale forskningsfond, SINTEF, private stiftelser og EU-programmet Horizon 2020 er alle eksempler på mulige finansierings- og samarbeidspartnere.

Asker kommune bidrar i flere EU-prosjekter, men finner også finansieringsmuligheter i blant annet Regionale forskningsfond, skjønnsmidler fra Fylkesmannen, OFU-samarbeid med leverandører, eller leverandører som har fått midler fra Skattefunn.

Virkemiddelapparatet har også muligheter gjennom tidligere nevnte Social Impact Bonds, og sosialt entreprenørskap. Her kan privat næringsliv og offentlig sektor sammen finne fram til gode finansieringsmuligheter som minsker risikoen for investorer samtidig som den kan øke kvaliteten på offentlige tjenester.

«Forklar fortiden, diagnostiser nåtiden og forutsi framtiden» – Hippokrates