Innovasjon i Asker - mulighetenes kommune

Asker kommune har en visjon som utfordrer. Å være mulighetenes kommune innebærer at både den enkelte innbygger og hele Asker-samfunnet får muligheten til å lykkes med sine ambisjoner, ønsker og behov.

Kommunen står overfor et økende gap mellom etterspørsel etter tjenester og tilstrekkelige ressurser til fortsatt å være mulighetenes kommune for både innbyggere, ansatte og næringsliv. Dette kommer til uttrykk i lokale "samfunnsfloker". Begrepet er utledet fra det engelske "wicked problems", og brukes som en fellesbetegnelse på store, komplekse samfunnsutfordringer. For eksempel har utviklingen i Norge de siste tiårene gitt økt materiell velstand for de fl este, men også større ulikheter i levekår. Asker er ikke noe unntak. Slike utfordringer blir nå satt på agendaen og krever nye løsninger. I kommunens handlingsprogram trekkes det frem fire hovedutfordringer for årene som kommer:

  • forebygging og tidlig innsats
  • god helhet og samhandling
  • god kvalitet
  • nødvendig kompetanse

Det finnes mange definisjoner på innovasjon. Asker har valgt denne:

Definisjon

Innovasjon har blitt en fellesbetegnelse for utviklings- og endringsaktiviteter der hensikten er å skape varig endring som gir økt verdi. Kjennetegn på innovasjon er at vi gjerne søker utenfor kjente rammer og nettverk for å finne gode løsninger, samt at risikoen ofte er høyere enn i andre tiltak.

Det handler om det Kommunenes Sentralforbund (KS) kaller å bringe de gode løsningene hele veien fra idéer til gjennomført praksis, altså fra nytt, via nyttig til nyttiggjort!

Illustrasjon Nytt -Nyttig - Nyttiggjort

Innovasjon omfatter både radikale endringer og utvikling i mindre skala. En forskjell fra øvrig utviklingsarbeid er at innovasjon utfordrer de  tradisjonelle "siloene". Samskaping og deling er svært viktig i innovasjonsarbeid, og erfaring viser at det ikke er så lett å få til i enkeltstående tiltak og prosjekter. Dette stiller krav til nye samarbeidsformer og endret arbeidspraksis.

Sitat Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune: "Det handler ikke om å rive de tradisjonelle siloene,men om å koble dem sammen"

For å bli bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, ønsker Asker kommune å styrke organisasjonens innovasjonsevne. Samfunnet forandrer seg stadig raskere, og derfor er det viktig å trene opp endringskompetansen. En innovativ organisasjon må våge å tråkke opp nye løyper, våge å la seg utfordre av andres syn på både behov og løsningsvalg, samt evne å fullføre, også når risikoen oppleves ukomfortabel. For å lykkes med dette må kommunens ledere og medarbeidere involvere innbyggerne i arbeidet med å finne de gode måtene å utvikle Asker-samfunnet på.