Måle innovasjon

Innovasjon er ikke et mål i seg selv, og det er derfor viktig at innovasjonsaktivitetene integreres, iverksettes og måles gjennom kommunens etablerte plan- og styringssystem.

Måling av prosjektresultater og gevinster

Prosjektmodellen skal brukes for å strukturere utviklings- og innovasjonsprosjekter og vise forventede gevinster. Den legger opp til et systematisk arbeid med gevinstrealisering gjennom hele prosessen. Progresjonen fra NYTT via NYTTIG til NYTTIGGJORTE løsninger skal måles og overleveringen til driftsorganisasjonen skal først skje når konkrete forventninger til resultatoppfølging og gevinstrealiseringsplaner foreligger. Porteføljestyring skal bidra til å sikre at resultatene fra prosjekter blir fulgt opp på en måte som gjør at planlagte gevinster faktisk blir realisert.

Illustrasjon Nytt-Nyttig-Nyttiggjort

Balansert målstyring (BMS)

Vi innfører tre nye BMS-mål i løpet av perioden 2015-2017. Vi skal måle andelen av ideer og løsningsforslag som kommer inn via KomInn-portalen som faktisk blir til nyttiggjorte løsninger.

Andre undersøkelser og målemetoder

Medarbeiderundersøkelsen og evalueringen av lederutviklingsprogrammet skal gi en tilbakemelding på i hvilken grad medarbeidere og ledere opplever at Asker kommune har en kultur for spredning og deling av kunnskap og lykkes med å ta i bruk nye løsninger.

«Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det!» – Professor Bjørn Andersen, NTNU