Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Planens innhold og oppbygging

Denne kommunedelplanen er en felles plan for alle vannfagene. Tradisjonelt har vann- og avløpsområdet i hovedsak omfattet rør og nedgravde løsninger. Med klimaendringer og behov for klimatilpasning vil vi i framtiden være mer og mer avhengig av gode overflateløsninger som igjen stiller stadig større krav til riktig planlegging og arealdisponering. Gjennom EUs vanndirektiv settes det dessuten klare mål om kvaliteten på vassdragene våre. Planen omhandler også dammer og damsikkerhet, og ulike former for private anlegg.

Kommunedelplanen som har en planperiode fra 2018 til 2029, skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. Planen gir ikke en uttømmende beskrivelse av den daglige driften, men fokuserer på utfordringer og satsningsområder. Den vil også kunne gi føringer for arealdisponeringen i kommunen.

Planen inneholder målsettinger for de ulike fagområdene og den beskriver status og utfordringer for de samme fagområdene. Der det er eller kan bli avvik mellom målsettinger og dagens status er det beskrevet strategier og tiltak for å lukke avviket. Tiltakene er kostnadsberegnet på et overordnet nivå og legges til grunn for nødvendige driftskostnader og investeringskostnader i planperioden. For selvkostområdet vann og avløp, er kostnadene brukt for beregning av vann- og avløpsgebyrene.

Selve plandokumentet er gjort mest mulig kortfattet med fokus på resultater og konklusjoner fra de utredninger og vurderinger som er gjort. Utdyping av de ulike temaene ligger i egne vedlagte notater og utredninger og vurderinger ligger som vedlegg til notatene.

I planperioden er det lagt til grunn en årlig befolkningsvekst på ca. 1,5 %. Det er tatt høyde for klimaendringer med økt nedbør og flere ekstremhendelser samt økt urbanisering med flere tette flater som gir raskere avrenning og endringer i vannets kretsløp.

Temaer belyst i planen og perpektiver som er benyttet i utarbeidelse av planen