Til innholdsfortegnelse

2 MÅLSETTINGER

2.1 Hovedmål

Asker kommune skal levere godt vann og nok vann til abonnentene. Vannforsyningen skal være sikker, og forvaltning og drift skal være kunnskapsbasert, effektiv og bærekraftig.

Alt spillvann skal ledes til renseanlegg og renses før det slippes ut i resipient. Utslipp og overløp fra kommunalt ledningsnett skal ikke gi varig reduksjon av kvaliteten på vannet i bekker og vassdrag. Avløpshåndteringen skal være kunnskapsbasert, effektiv og bærekraftig.

Overvann- og flomhåndtering skal være kunnskapsbasert og klimatilpasset. Lokal overvannsdisponering (LOD) med «tre-ledd-strategi» skal legges til grunn ved tiltak i eksisterende områder og ved gjennomføring av nye utbyggingsområder.

Asker kommune skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster innen 2021, i tråd med EU’s rammedirektiv for vann og Vannforskriften.

2.2 Arbeidsmål

For å nå de overordnede målene er det lagd en rekke arbeidsmål. Noen arbeidsmål er utviklingsmål som krever forbedringer av dagens situasjon og noen arbeidsmål legger bare føringer for hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtiden.

I tillegg til målsettinger er det definert hvordan vi kan dokumentere at målene er oppnådd. Der det ikke er angitt når målene skal innfris skal dette skje i løpet av planperioden til denne planen (2028). Norconsults har bistått i utarbeidelsen av målsettinger gjennom bruk av metode fra FoU-prosjektet «Digital VA-forvaltning» (DiVA).

VA-Anlegg

Arbeidsmål

Arbeidsmål

Overvannsanlegget på Vakås