Til innholdsfortegnelse

5 ØKONOMI OG GEBYRER

5.1 Økonomi

5.1.1 Investeringer

Under hvert fagområde og tema er det angitt hvilket investeringsnivå kommunedelplanen legger opp til for å nå planens målsettinger. Tiltak er beskrevet på et overordnet nivå og vil bli fulgt opp med detaljerte planer for fornying og utbygging. Det er skilt mellom kostnader som kan dekkes av vann- og avløpsgebyrene og hva som må dekkes over kommunens ordinære budsjetter. Det legges opp til et økt investeringsnivå for vann og avløp.

Fra 2020 vil kommunene Asker, Røyken og Hurum være én kommune. Alle kommunene har sine hovedplaner for vann og avløp med anbefalt

investeringsnivå for planperioden. Planene skal samkjøres etter kommunesammenslåingen.

Arbeidet med overvann og flomhåndtering, utover det som omfatter kommunens ledningsnett for overvann, kan ikke dekkes av vann- og avløpsgebyrene. Det er derfor laget en egen investeringsplan for dette arbeidet. Dette finansieres over kommunens ordinære budsjetter.

5.1.2 Drift

Kommunedelplanen legger opp til at driftsbudsjettet for vann og avløp holdes omtrent på dagens nivå. Arbeidet med vannforvaltning kan ikke finansieres med vann- og avløpsgebyrene og det foreslås derfor egne driftsmidler til dette arbeidet.

5.2 Gebyrutvikling for vann og avløp

Med utgangspunkt i kommunedelplanens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vann og avløp er det gjennomført flere simuleringer av gebyrutvikling. I diagrammet under er det lagt opp til økning av gebyrene tidlig i planperioden for å justere for økt investeringsnivå. Det er også tatt hensyn til at selvkostfondene for vann og avløp skal være tilnærmet lik 0 i 2020 hvor sammenslåingen med Røyken og Hurum finner sted. Kostnadene for både investering og drift er basert på prisnivå fra 2017 og det er ikke lagt inn prisstigning i planperioden.

Gebyrene fastsettes endelig hvert år i tråd med reglene for selvkost. Investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg ved Asker og Bærum vannverk og investeringer i utvidelser på Vestfjorden avløpsselskap er ikke medtatt i gebyrutviklingen over, da disse ikke er besluttet gjennomført. Dersom nytt vannbehandlingsanlegg ved ABV vedtas bygget, antas dette å gi en engangs økning av vanngebyrene på ca. 10 % for «nye Asker» når anlegget står ferdig. Dette vil tidligst skje fra 2023.