Arbeidet med planen

Asker kommune v/ Plan- og bygningsavdelingen har hatt ansvaret for planen og har også stått for gjennomføringen av den i samarbeid med politisk saksordfører Trine Hamre Bendixen (H). Det har vært en prosjektgruppe/arbeidsgruppe internt i Plan- og bygningsavdelingen. Styringsgruppen har bestått av leder for Plan- og bygningsavdelingen, leder for planseksjonen, en fagrådgiver og direktør for Kultur, frivillighet og fritid.

En faglig referansegruppe med medlemmer fra Akershus fylkeskommune, ulike avdelinger i kommunen, Asker museum og Asker og Bærum historielag har bidratt i arbeidet.

For å sikre medvirkning underveis i arbeidet har ulike relevante aktører deltatt. Dette har vært viktig for at planen skal være forankret i kommunens administrasjon, i den regionale kulturminneforvaltningen, hos politikerne, hos museene og de frivillige organisasjonene.

Det har vært avholdt et eget møte med representanter fra historielag, velforeninger og museene. De ble oppfordret til å presentere prosjekter som kunne knyttes opp til ulike fortellinger fra Askers historie. Møtet avdekket et stort engasjement og at det er mange prosjekter som pågår i regi av nevnte organisasjoner. En oversikt over alle prosjektene finnes.

Planen var til orientering i bygningsrådet 26. oktober, til politisk behandling i Komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) 27. oktober og i kommunestyret 8. november 2016.

Planprosess
HvaNår
Møter med saksordfører Fra og med november 2015 og ved behov
Møter i prosjektgruppa Ved behov
Møter med referansegruppe 6.1.2016, 15. juni 2016, midt september
2016
Møte med historielag, velforeninger og museene 29. februar16
Gjennomgang og dokumentering av eksisterende data/registreringer Høsten 2015 – våren 2016
Geodata utvikler ny løsning for kulturminnebasen Høsten 2015 – våren 2016
Oppdatering av kartløsning for kulturminner Høsten 2015 - våren 2016
Utarbeidelse av handlingsplan Våren 2016 - høsten 2016
Innlegg om kulturminner på Planforum v /Gro Jerpåsen, internt forum på tvers av avdelinger i AK 07. april16
Møte m Styringsgruppe 21. april16
Møte m Styringsgruppe og presentasjon i TKF 26. mai.16
Ekskursjon m komiteen, bygningsrådet og med orientering fra fylkeskommunen 30.mai.16
1. Utkast til kulturminneplan juni16
Ferdig produkt /plan Slutten av september
Orientering i bygningsrådet 26.oktober16
Behandling i TKF-komiteen 27. oktober16
Behandling i kommunestyret 08. november16

Prosjektgruppe

  • Gro Jerpåsen, prosjektleder, plan-seksjonen
  • Kristin Tandberg, leder Geodata-seksjonen
  • Steinar Botten, ansvarlig for kulturminnebasen, Geodata-seksjonen
  • Katharina Byhring, merkantil-seksjonen
  • Ingvild Becke – leder av analyseteam i Strategi og samfunns-avdelingen

Politisk saksordfører fra Komite for Teknikk, kultur og fritid har vært Trine Hamre Bendixen (H).

Styringsgruppe

  • Ragnar S. Fuglum, direktør for teknikk, kultur og fritid
  • Marte Helene Lie, leder for plan- og bygningsavdelingen
  • Erling Guderud, seksjonsleder, planseksjonen
  • Reidun Aasen Vadseth, rådgiver for direktør

Referansegruppe

Gruppen har bestått av representanter fra fylkeskommunen, kommunen, Asker museum og Asker og Bærum historielag.

Referansegruppa
OrganisasjonNavn på deltaker
Akershus fylkeskommune Mildred Melkild/Ingeborg Hvidsten
Akershus fylkeskommune Malin Trømborg
AK Geodata Kristin Tandberg
AK Geodata Steinar Botten
AK Byggesak Nils Hjermann
AK Kommuneplan Tor Arne Midtbø
AK Natur og idrett (SMIL/RMP) Hallvar Hognestad
AK bibliotek Aleksander Kristung
AK Eiendom Christian Goderstad/Rune Eilifsen
Asker museum Fredrikke Hegnar von Ubisch
Asker og Bærum historielag Frøydis E. Ross/Bjørn Frodahl/Randi Malm/John R. Hanevold

Det var vært holdt 3 møter med referansegruppen i løpet av 2016; 6. januar, 15. juni og 21. september.

Lokal medvirkning

Historielag, velforeninger og museene i Asker ble invitert til et møte med kommunen om innspill til kulturminneplanen 29. februar 2016. I tillegg har det vært et møte og befaring med Billingstad historielag v/ Tore Sørensen ettersom de ikke var representert på møtet 29. februar.

Deltakere på møte 29. februar 2016
Lag/foreningInviterte deltakere
Asker & Bærum historielag Frøydis Ross/ John R. Hanevold/ Bjørn Frodahl
Vollen historielag Harald Bøckman/ Frode Th Omdahl
Heggedal og omegn historielag Terje Martinsen
Hvalstad vel historielag Harald Sørgaard Djupvik
Nordre Gullhella boligfelt Jan Wilhelm Kavli
Borgen vel Arne Helgesen
Asker museum Fredrikke H. v Ubisch
Oslofjordmuseet i Vollen Jon Aksel Aulie
Dikemark museum Bjørg Fjeldstad/ Bjørn Gunby/ Tore Gude
Politikere Trine Hamre Bendixen (H)
Asker kommune Erling Guderud (leder planseksjonen)
Referent Katarina Byhring
Leder Geodata Kristin Tandberg
Prosjektleder/møteleder Gro Jerpåsen