Forankring av planen

Det er en nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. fra Miljødirektoratet. For å nå dette målet, må vi ha en oversikt over disse kulturminnene i kommunen (St. meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste).

Kommunene i Norge har de senere årene fått et økt ansvar for sine egne kulturminner. Det er en forventning fra Regjeringen at kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer og styringsverktøy. Kommunene er hovedaktør i forvaltning av kulturminner og kulturmiljø gjennom Plan- og bygningsloven.

Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunene» (KiK) ønsker Riksantikvaren og fylkeskommunen å øke kulturminnekompetansen i kommunene og bedre den lokale kulturminneforvaltningen. KIK-prosjektet er en del av «Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen» som er Riksantikvarens satsing for en kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning. Som et ledd i dette skal 90 % av kommunene ha laget sin egen kulturminneplan innen 2020.

Som en oppfølging av målene og strategiene som er nedfelt i Askers kommuneplan 2014-2026 ble det bestemt å rullere kulturminneplanen fra 1994. I Asker kommunes handlingsprogram for 2015-2018, vedtatt 9.12.2014, skal det i henhold til kap. 5.5 startes et arbeid med rullering av plan for faste kulturminner. Komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) fattet 26.03.2015 og 29.10.2015 vedtak om at en revidert kulturminneplan skal forelegges kommunestyret i løpet av 2016.

I virksomhetsplanen til Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune for 2016 er et av tiltakene under pkt 4.7 at det i løpet av 2016 skal fremmes en plan for kulturminner. I forslag til Asker kommunes handlingsprogram 2017-2020 er det foreslått at det skal vurderes om kommunen har behov for å styrke kompetansen på fagområdet kulturminner, og at dette må sees i lys av framtidig kommune-sammenslåing.

Gjeldende kulturminneplan, Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker kommune, ble utarbeidet på begynnelsen av 90-tallet, og vedtatt av kommunestyret den 11.10.95. Arbeidet med revidering av kulturminneplanen startet opp i forbindelse med kulturminneåret i 2009. Det året ble det gjennomført flere lokale kulturminnearrangementer med historiske vandringer på bl.a. Holmen, Nesøya og Risenga. Det har i etterkant vært fulgt opp med en rekke registreringer av lokale kulturminner, bl.a. hoppbakker, kullmiler, kalkovner og isdammer. Det ble også påbegynt et arbeid med oppbygging av en egen kulturminnebase.

Asker kommune var pilotkommune og mottok midler fra Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren i perioden 2011-2014 for å registrere kulturminner i kommunen og legge disse inn i en lokal kulturminnebase. Med denne planen følger også en ny oppdatert kulturminnebase som inneholder alle registrerte kulturminner i Asker. Registreringene er tilgjengelig i kommunes web-baserte kartløsning i et eget kartlag.

Denne planen omhandler faste kulturminner. Det innebærer at løse gjenstander og immateriell kulturarv, som muntlige fortellinger og kulturtradisjoner, ikke er omfattet av planen. Asker har et mangfold av kulturminner. Det er ikke mulig for kommunen å ta vare på alle, men etter initiativ fra privatpersoner gir kommunen råd og veiledning.

Asker kommune har behov for en revidert kulturminneplan. Fra 2020 skal imidlertid Asker slås sammen med Røyken og Hurum kommune. Røyken kommune har nylig vedtatt en kommunedelplan for kulturminner. Hurum kommune har en kommunedelplan for kulturminner fra 2006, og har i tillegg egne bestemmelser i gjeldende kommuneplan (2015-2027) for kulturminner og kulturmiljø. Kommuneplanen til Asker 2014_2026 har også egne bestemmelser for dette temaet. Det vil være behov for å se disse planene i sammenheng i forbindelse med kommunesammenslåingen.