Ordførerens forord til Kulturminneplanen

Asker har en stolt og lang historie og mange kulturminner som er verdt å ta vare på. De aller fleste kjenner til Øvre og Nedre Sem, Kølabonn og ikke minst byggene på Asker Museum, Hvalstrand Bad og Heggedal Hovedgård. Og vi har mye mer å ta vare på, sammen med lokalhistorien om alle disse stedene.

Gjennom denne kulturminneplanen skal vi jobbe enda mer målrettet med å samle kunnskap om lokalhistorien vår og ta vare på kulturminnene vi har fått i arv – slik at vi kan dele videre med fremtidige generasjoner.

Kulturminneplanen fra 1994 var helt klart moden for revisjon, og med denne planen har vi ikke bare fått en oppdatert plan, men også en konkret handlingsplan som vi skal følge opp de neste fire årene.

Hovedmålene er 1) å gi en oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Asker, 2) utvikle rutiner og samarbeid i forvaltningen av kommunens kulturminner og kulturmiljø, og 3) bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø.

Kunnskap og bevissthet om våre kulturminner og Askers historie er viktigere enn noen gang. Vi opplever en befolkningsfortetting og i løpet av de nærmeste årene skal Askers tettsteder utvikles. Kulturminnene må beskyttes for fremtiden, og like viktig, de er en ressurs som bidrar positivt til å gi stedene karakter, innhold og identitet. Jeg er overbevist om at dette vil være med på å gi oss økt tilhørighet til nærområdet vårt. Lokal identitet og tilhørighet blir ekstra viktig i byggingen av nye Asker. Både Hurum og Røyken har egne kulturminneplaner som vi kan bygge videre på, og sammen fortsette det viktige arbeidet for å bevare våre lokale kulturskatter.

Et eksempel er det historiske veifaret mellom Heggedal og Sjøstrand som jeg var med på å åpne i vår. Her har historielagene i Heggedal og Vollen gjort en imponerende jobb med å sette opp informasjonsskilt om steder, kulturminner og severdigheter underveis. Ikke mindre enn 27 skilt med bilder og informasjon finner man langs veifaret. Det blir veldig interessant å gå på tur når historien blir del av opplevelsen på denne måten.

Jeg tror at enda flere slike tiltak med lokalbefolkningens kunnskap og engasjement er avgjørende, både for kjennskap til lokalhistorie og kulturminner – og for lokal tilhørighet. Samarbeid med slike frivillige og lokale krefter er derfor avgjørende for gjennomføringen av handlingsplanen. Asker kommune skal gjøre sitt, men bidrag fra andre og frivillige krefter – på selvstendig grunnlag eller som samarbeidsprosjekt – er helt nødvendig for best mulig resultat.

Gjennom arbeidet med å lage en kulturminneplan har kommunen også fått satt kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen på den politiske dagsorden. Jeg vil gjerne takke politisk saksordfører Trine Hamre Bendixen og saksbehandler Gro Jerpåsen for en grundig og god prosess.

Nå er vår nye Kulturminneplan på plass – og vi har et godt verktøy for å fortsette arbeidet med å ta vare på den viktige arven fra fortiden – for vår felles identitet og for fremtidige generasjoner.

Lene Conradi
ordfører