Tilskuddsordninger, formidling og veiledning

Asker kommune: Tilskudd til drift av allmennyttige kulturtiltak.

Tilskuddsordningen skal støtte aktiviteter som foregår i bygg med kulturhistorisk verdi. Tilskuddet tenkes primært til delvis dekning av utgifter til leie/drift av lokaler for aktører som ikke kvalifiserer for å søke ordinært driftstilskudd til organisasjoner. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kommersiell virksomhet. 

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, grunneiere og frivillige organisasjoner, om skilting og skjøtsel av kulturminner

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnevern

Det er mulig å søke fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av verneverdige bygninger. Tilskudd gis under forutsetning av at det gjøres etter antikvariske retningslinjer. 

Statlige tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven

Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden

Kan være aktuelt for kulturminner langs pilegrimsleden. Les mer om tilskuddsordningen.

Tilskudd til skilting og merking av turruter (Turskiltprosjektet)

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskuddsmidler fra Akershus fylkeskommune til skilting og merking. Prosjektet gir også støtte til montering av informasjonstavler. Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene, der det gis økonomisk støtte til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka. 

Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen gir støtte til tiltak innen kunst, kultur og kulturminner og stimulerer til fysisk aktivitet.

Norsk Kulturminnefond

Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Se mer på kulturminnefondet.no 

Den kulturelle skolesekken, DKS

Den kulturelle skolesekken bidrar gjerne i forbindelse med formidling, lokalt og til nye generasjoner, og møter gjerne folk som ønsker å skape formidlingsopplevelser i tilknytning til et kulturminne. DKS kan bidra med ideer og forslag til ting å gjøre, og med råd til presentasjonsteknikker, dramatiseringsgrep, planlegging og mye mer, som sikrer god dialog med målgrupper.

MiA – Museene i Akershus

MiA – Museene i Akershus (Akershusmuseets nye navn fra 1.4.16) kan veilede om og tilby kurs i innsamling muntlige kilder og fortellinger for historielag og andre. Museet kan også tilby oppbevaring av muntlige kilder.

Veiledere og håndbøker

Riksantikvaren har utarbeidet flere veiledere og håndbøker for kommunene, blant annet «Riksantikvarens håndbok for registrering av lokale kulturminner» og «Riksantikvarens veileder om kulturminner og plan- og bygningsloven».

Asker og Bærum historielag rydder vegetasjon på Prinsehaugen ved Asker prestegård
Asker og Bærum historielag rydder vegetasjon på Prinsehaugen ved Asker prestegård.