Handlingsplan 2016-2020

Handlingsplanen skal revideres årlig. Den skal gi grunnlag for prioritering av hvilke tiltak som skal inngå i den årlige rulleringen av kommuneplanens handlingsprogram og de årlige virksomhetsplanene i de ulike virksomhetene i Asker kommune.

AK = Asker kommune, Afk = Akershus fylkeskommune, HP = Handlingsplanen, VP = Virksomhetsplanen 

Mål 1 - Gi en oversikt over kulturminner og kulturmiljø
Tema/handlingOppstartUtført Ansvar
Bygge opp en oppdatert levende kulturminnebase som inngår i kommunens kartløsning Registrere hus fra før 1950. 2016 2016 AK plan og bygg
Georeferere historiske bilder fra Askersamlingen knyttet til kulturminner 2016
Iht til VP2016 og
Geodata- planen 2016-
2020
2018 AK Plan og bygg, biblioteket
Digitalisere og kvalitetssikre registrerte historiske veier 2016 2017 AK geodata i samarbeid med frivillige
Kartfeste kulturhistoriske vandringer 2016 Løpende etter behov AK geodata i samarbeid med frivillige
Lage temakart for krigsminner. okt.16 2017-
2020
AK Plan og bygg/Geodata, Samarbeid med Asker og Bærum historielag.
Legge inn registrering av hyttene på Borgen 2017 2017-
2020
AK geodata i samarbeid med Borgen vel
Kontroll av SEFRAK- registreringer og revidering av verdivurderinger fra 1994 2017 2017-
2020
Ekstern tjeneste og evt. fordele over flere år.
Lage temakart for kystregistreringer fra 1990 2017 2017-
2020
AK geodata i samarbeid med Oslofjordmuseet
Innlemme flere historiske kart fra Statens kartverk i kommunens kartløsning 2017 2017-
2020
 AK geodata
Intervjuer, sikre muntlige fortellinger 2017 2017-
2020
Samarbeid med frivillige, Lokalhistorisk institutt, evt. kobles til AK kartløsning
Stedfesting og digitalisering av kulturminner i utmark. Utnytte Laserdata, terrengmodell. Temakart for husmannsplasser og setre   2017-
2020
Samarbeid AK Geodata, Fylkeskommunen og frivillige
Koble stedsnavn med forklaringer.   2017-
2020
AK geodata v/Randi Standnes
Lage oversikt over kulturhistoriske eiendommer som AK eier i kartlag over kommunens eiendommer. 2016
2017 AK v/ eiendoms- avdelingen
Overføre kulturminner i Asker m/vedtak i Askeladden 2017 Løpende AK Plan og bygg/Geodata
Mål 2 - Utvikle rutiner og samarbeid i forvaltning av kommunens kulturminner og kulturmiljø
Tema/handlingOppstartUtførtAnsvar 
Kompetanse Vurdere om kommunen har behov for å styrke kompetansen på fagområdet. Må sees i lys av framtidig kommune- sammenslåing 2017 2017-
2018
AK, i forslag til HP 2017-2020
Rutiner Etablere interne rutiner for saksbehandling og informere i Plan og bygg og på tvers av avdelinger i AK 2016 2017
Løpende
AK plan og bygg v/ Gro Jerpåsen
Etablere rutiner for og vurdere behov for å sikre at viktige kulturminner og kulturmiljø blir regulert til bevaring gjennom reguleringsplaner og områdeplaner. 2016 Løpende Ak plan og bygg, Strategi og samfunn
Vurdere behov for endringer ved rullering av kommuneplanen, herunder gjennomgang av A- områder i boligkartet for kulturminne- vurdering. 2017 Ved rullering AK plan- og bygg, Strategi og samfunn
Nettverk Delta i interkommunalt nettverk i Akershus om kulturminner i kommunene (Follo, Asker og Bærum) deltar mar.16 Hver 2. mnd. AK plan og bygg v/ Gro Jerpåsen
Etablere årlig forum for aktører fra museene, velforeninger, historielag og turlaget. feb.16 Årlig 2017-
2020
AK v/ Gro Jerpåsen koordinerer.
Ansvar rullerer fra år til år
Arrangere årlig kulturminne- konferanse Våren 2017 Årlig 2017-
2020
 AK v/ Gro Jerpåsen koordinerer.
Ansvar rullerer fra år til år.
Felles nettportal for kulturminner og lokalhistorie i kommunen. 2017 2017-
2020
AK plan og bygg v/ Gro Jerpåsen, Asker bibliotek og frivillige
Mål 3 - Bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting
Tema/handlingOppstartUtførtAnsvar
Istandsetting Utarbeide kriterier for tilskuddsordning til istandsetting og formidling av kulturminner 2017 2017-
2020
AK plan og bygg, Direktør. I forslag til HP 2017-2020
Formidling Utvikle en strategi for å informere Askers innbyggere, utbyggere, arkitekter og ansatte i kommunens administrasjon. 2017 2017 AK i samarbeid med velforeninger, organisasjoner m.fl.
Koordinere digitalisering av lokalhistorisk litteratur/artikler   2017-
2020
Biblioteket, historielagene
Plan for skilting av kulturminner, f.eks. lage blå emaljeskilt etter mal fra Oslo   2017-
2020
Samarbeid med AK eiendom, AK Natur og idrett, museene og frivillige.
Arkeologisk utgraving og feltkurs   Våren 2017 Afk, historielagene og AK
Lage et hefte med forklaring av stedsnavn   2017-
2020
 
Skjøtsel Sikre bruk av virkemidler i plan- og bygningsloven med tanke på skilting, rydding, plan for skjøtsel av kulturminner i forbindelse med nye utbyggingsplaner   Løpende AK plan og bygg, tiltakshaver
Få oversikt over fadderordning for kulturminner. Etablere samarbeid og rutiner for oppfølging med velforeninger, skoler, AK Natur og idrett og Akershus fylkeskommune.   2017-
2020
AK plan og bygg v/Gro Jerpåsen i samarbeid med frivillige
Tilstandsvurdering av isdammer, plan for tiltak.
Registrert av Asker og Bærum historielag i 2007, samt NVE.
  2017-
2020
Samarbeid med Fylkesmannen og AK Natur- og idrett, skoler,