Prioriterte kulturminner

Det foreligger mange ulike typer prioriteringer av kulturminner og kulturmiljøer i Asker. Denne kulturminneplanen vil bygge videre på de prioriteringene som allerede er gjort og vil ikke foreslå noen nye former for prioriteringer. Her følger en liste over de ulike prioriteringene som foreligger:

 • SEFRAK-registreringer og 330 mindre kulturmiljøer/bygningsmiljøer er verdivurdert i A, B, C kategori kulturminneplanen i 1994 (informasjon i kulturminnebasen). I handlingsplanen er det foreslått en kontrollregistrering og revidering av verdivurderingene som ble gjort i 1994.
 • Større kulturmiljøer er lagt ut som hensynssoner bevaring kulturmiljø og bevaring grønnstruktur, LNFR-områder i kommuneplanen 2014-2026 (oversikt og status i vedlegg 3 bak og informasjon i kommuneplanen i kommunens kartløsning).
 • 2 større landskapsvernområder: Konglungen/Løkenes og Semsvannet. Arbeidet med ny forvaltningsplan for Semsvannet landskapsvernområde er påbegynt i 2016 (informasjon i kommunens kartløsning).
 • Områder og eiendommer regulert til bevaring (informasjon i reguleringsplaner i kommunens kartløsning)
 • Kulturhistoriske eiendommer eiet av Asker kommune. I handlingsplanen er det foreslått å lage en komplett oversikt over disse.
 • Utvalgte boligområder i rapport om Fortetting i eksisterende boligområder i Asker fra 2006 (se egen oversikt i vedlegg 4 bak)
 • Vedtaksfredninger etter Kulturminneloven (oversikt i vedlegg 1 bak og i kulturminnebasen i kommunens kartløsning)
 • Fylkesdelplan for kulturminner (2007-2018), utvalgte områder i Asker (oversikt i vedlegg 2 bak og i fylkesdelplanen)
 • Utvalgte frivillige prosjekter i regi av historielag, velforeninger og museene (Se omtale i del 3 under forvaltning og skjøtsel)

Vedtaksfredete kulturminner i Asker – fra Riksantikvarens Askeladden-register

En rekke kulturminner og kulturmiljøer i Asker er fredet i henhold til kulturminneloven. Mere informasjon om dem finnes i kartløsningen til Asker kommune, www.kulturminnesok.no og https://askeladden.ra.no/. Disse er:

 1. Hvalstrand bad (vedtaksfredet)
 2. Esvika, Konglungen (vedtaksfredet)
 3. Labråten, Hvalstaddalen (vedtaksfredet)
 4. Asker prestegård (vedtaksfredet)
 5. Heggedal hovedgård (vedtaksfredet)
 6. Hvalstad øvre, Asker museum (vedtaksfredet)
 7. Kalkovn i Sandbukta, Brønnøya (vedtaksfredet)
 8. NIKE-batteriet, Rustan leir i Vestmarka(forskriftsfredet)
 9. Holmen Yachtverft i Nesbukta på Landøya (fredningssak pågår)
 10. Herodd, Øverbergveien 1 på Nesøya (vedtaksfredet)
 11. Dikemark sykehus (forskriftsfredet, Landsverneplan for helsesektoren)
 12. Nedre Vardåsen (forskriftsfredet, Landsverneplan for helsesektoren)
 13. Gårdsbruket Mariero i Vollen (vedtaksfredet)
 14. Asker kirkested (listeført objekt)
 15. Holmen kirkested (listeført objekt)
 16. Statens småbrukslærarskule på Sem, Øvre Sem (vedtaksfredet)
 17. Hvalstad stasjon (Forskriftfredet, Jernbanens verneplan)
 18. Galleri Trafo ved Asker stasjon (Forskriftfredet Jernbanens Landsverneplan)
 19. Folabrua over jernbanesporet mellom Høn og Asker (Forskriftfredet Jernbanens Landsverneplan)
Bilde av bru
Nes bru fra ca 1800. Brua går over Neselva ved Fekjan på Nesbru. Et lokalt registrert kulturminne.
Foto: Steinar Botten
Galleri Trafo
Galleri Trafo ved Asker stasjon. Forskriftfredet i Jernbanens Landsverneplan.
Foto: Jan Wanggaard 2007.