Fylkesdelplan for kulturminner - vedlegg 1

Prioriterte kulturminner og kulturmiljø i Asker kommune

I Akershus fylkeskommune regionale plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus for perioden 2007-2018 – Spor for framtiden, er 14 kulturminner og kulturmiljøer i Asker listet opp.

Alle disse inngår i hensynsynssone bevaring av kulturmiljø i kommuneplanen 2014-2026. I tillegg er noen regulert til bevaring gjennom ulike reguleringsplaner og noen er fredet eller er under fredning.

 1. Vollen. Kystkultur, skipsfart og fraktefart.
 2. Askergårdene, Venskaben og Hasselbakken ved Asker sentrum.
 3. Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad
 4. Hvalstaddalen (Kunstnerdalen)
 5. Semsvannet
 6. Solli
 7. Dikemark
 8. Foliefabrikken, Bondi
 9. Konglungen
 10. Løkenes, Vettre, Åby (Løkneshalvøya)
 11. Gui, Gisle, Østern, Yggeset og det gamle veifaret
 12. Hvalstrand bad
 13. Asker kirke, prestegården og Haugbo
 14. Heggedal

Se også akershus.no: Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018