Områder med høy kulturhistorisk verdi - vedlegg 2

Status 2016 for områder med høy kulturhistorisk verdi – registrert og vurdert i 1994

Dette er en oversikt områdene. I tillegg er en rekke mindre områder og bygninger er regulert til bevaring i henhold til plan- og bygningsloven og gjennom ulike reguleringsplaner i Asker.

KMP=Kommuneplanen, HK= Hensynssone bevaring kulturmiljø, HN=Hensynssone naturmiljø, LNFR=Landbruk, natur, frilufts- og reindriftsområder. 

Områder med høy kulturhistorisk verdi
NrOmrådeStatus 2016Fylkes-delplan KM
1Nesbukta Ikke hensynssone HK i KMP 2014, Fredning av Yachtverftet pågår 2016. Reguleringsplan pågår.  
2Bebyggelsen ved Landøystranda Hensynssone KMP 2014. lagt til egne bestemmelser for kulturminner i gjeldende reguleringsplan  
3Hval gård, Hvalstrand Bad Ikke hensynssone HK i KMP 2014, Hvalstrand bad fredet 1994 og regulert til offentlig friområde, Hval gård regulert til bevaring og offentlig formål i 1994. øvrige områder er LNFR-område KMP 2014. X
4Leangen, Bårdsrud, Teigen, Båstad Bårdsruddammen og Einedammen hensynssone HN i KMP 2014  
5Konglungen Hensynssone KMP 2014, bygninger regulert til bevaring 2007. X
6Løkenes, Vettre, Åby Landskapsvernområde Lov om naturvern, hensynssone i KMP 2014, bygninger regulert til bevaring 1986, 1993, 2008. X
7Blakstad - Sjøvollbukta Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Hensynssone HN og LNFR i KMP 2014. Eiendommer regulert til bevaring 1997, 1999, 2003.  
8Vollen Hensynssone HK i KMP 2014, regulert til bevaring 1996. X
9Isdammer og arbeiderboliger - Sjøstrand Ikke hensynssone HK i KMP 2014, Hensynssone grønnstruktur HN, båndlegging Lov om naturvern FN i KMP 2014  
10Nesøya Hovedgård Ikke hensynssone HK i KMP 2014, inngår i Nesøytjern naturreservat (Lov om naturvern)  
11Groset Ikke hensynssone HK i KMP 2014. LNF område i KMP 2014.  
12Hvalstad, Solstad, Skustad, Berger, Torstad, Åstad Hensynssone HK, HN og LNFR i KMP 2014, hensynssone HN og LNFR i KMP 2014. Regulert til bevaring i 2000, 2003 og 2009. X
13Kongeveien - Ravnsborg Hensynssone HK og næringsbebyggelse i KMP 2014. Inngår i fremtidig kommunedelplan for Holmen-Slependen  
14Hvalstadåsen Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Inngår delvis i HK for Hvalstaddalen i KMP og reguleringsplanen for Hvalstaddalen i 2001. Eiendommer regulert til bevaring.  
15Kunstnerdalen Hensynssone HK i KMP 2014 og eiendommer regulert til bevaring i reguleringsplan Hvalstaddalen i 2001. Fredete bygninger som inngår i Asker museum 2010, m/Labråten 2007. X
16Syverstad Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Avsatt til LNF, hensynssone NT og framtidig grønnstruktur i KMP 2014. Inngår i planer for ny E18  
17Askergårdene - Asker sentrum Hensynssone HK i KMP 2014, regulert til bevaring 1980. I tillegg er mange enkeltobjekter regulert til bevaring i Asker sentrum X
18Asker kirke, prestegården, Haugbo Hensynssone HK i KMP 2014, regulert til bevaring av bygninger, kirkegård, kulturlandskap 1998 X
19Skaugum LNF i KMP 2014  
20Tveter, Sem, Berg og deler av Vøyen Sem landskapsvernområde, Lov om naturvern  
21Hanevold, Biterud, Hagen, Bakke, Jøssong, Hogstad, Brendsrud, Finnsrud Ikke hensynssone HK i KMP 2014. LNFR-området og hensynssone HN i KMP 2014  
22Solli Hensynssone HK, framtidig idrettsanlegg, infrastruktur, turdrag i KMP. X
23Bergsmarka Ikke hensynssone HK i KMP 2014. LNFR-område i KMP 2014.  
24Del av Gml. Drammensvei og bebyggelsen langs denne Ikke hensynssone HK i KMP 2014. LNFR-område i KMP 2014. Eiendommer og gml. Drammensvei regulert til bevaring i 2004.  
25Dikemark Framtidig områdeplan. Hensynssone HK i KMP 2014. 29 vedtaksfredete bygninger med parkanlegget, «Badstua» regulert til bevaring. X
26Felt med skjerp i Drengsrudmarka, Stupet LNFR-område i KMP 2014  
27Foliefabrikken, Bondibroen Inngår i kommunedelplan for Asker sentrum. Hensynssone HK i KMP 2014. Damveien 4, 5 avsatt til framtidig boligbebyggelse. X
   Eiendommer regulert til bevaring i Foliefabrikken/Kapselsen i 2001 og i Bondibroen nord i 2010.  
28Heggedal Hensynssone HK i KMP 2014 sammen med sentrumsformål, tjenesteyting, boliger, grønnstruktur og hensynssone HN. Eiendommer regulert til bevaring i reguleringsplan for Heggedal sentrum 2010.  
29Sætredemningen og Vassbråtakleiva Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Avsatt til hensynssone HN og LNFR-område i KMP 2014. Ligger delvis innenfor markagrensa.  
30Blakstad Hovedgård Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Avsatt til LNFR-område i KMP 2014.  
31Østenstadveien Ikke hensynssone HK i KMP 2014. Avsatt til LNFR-område, boligområde og grav- urnelund i KMP 2014. Øvre del av Østenstadveien regulert til bevaring i 2003.  
32Gui, Gisle, Østern, Yggeset og det gamle veifaret Hensynssone HK og LNFR-område i KMP 2014. X