Andre relevante planer

Landbruksplanen, 2007-2020

Landbruksplanen har et eget kapittel (kap. 9) om kulturvern og kulturminner og i vedlegg 2 er det et eget kapittel om landbrukshistorien til Asker. Et overordnet mål er at jord- og skogbruk skal drives slik at det tar hensyn til kulturminner og opplevelser knyttet til kulturminner.

Kulturminner skal sikes gjennom kartlegging, ved at de gjøres synlige for publikum og gjennom aktiv bruk av tilskudd. De aktuelle tilskuddsordningene for landbruket som gis til skjøtsel av kulturminner/kulturmiljøer er spesielle tiltak i landbruket (SMIL) og regionalt miljøprogram (RMP). For å motta tilskudd må søker oppfylle vilkår som er bestemt i jordbruksoppgjøret.

Flerbruksplanen for jord- og skogeiendommer, 2009-2019

I et eget kapittel om kulturminner (kap. 2.6) er det påpekt at det finnes mange kulturminner i Askers utmark og byggesonen og at registreringene av disse er mangelfulle. Gjengroing og vegetasjon og skogsdrift kan være en trussel mot kulturminner. Planen har et mål om å sikre og synliggjøre kulturminner på kommunens landbrukseiendommer og sikre gode rutiner for rapportering og oppdatering av kulturminnebasen.

Fortetting i eksisterende boligområder i Asker, 2006

Dette var en rapport som ble utført av Plan- og bygningsavdelingen i 2006 basert på analyser og registreringer av boligområder utført av Asplan Viak i 1999. Rapporten gir en grundig beskrivelse av boligområder i Asker der bebyggelsen i hovedsak er fra tiden etter 1900, kalt «kulturminner fra vår tid» i rapporten.

Rapporten peker ut boligområder som er viktig å sikre får å ta vare på et utvalg av områder/enkelt bygg som til sammen kan gi et bilde av Askers boligbyggings-/kulturhistorie. Det er særlig boligbebyggelsen 1960-årene som preger Asker og boligområder fra denne perioden vurderes som spesielt viktige fordi det var i denne perioden at Asker for alvor ble utviklet som en forstad til hovedstaden.

De utpekte områdene vurderes å ha blant annet høy arkitektonisk verdi og miljøverdi, enkelte er svært spesielle/sjeldne, alle representerer viktige perioder i Askers historie. Flere er også interessante i en større regional sammenheng. Av disse er Borgebråten (i område R H9) og Jørnstadfeltet (i område BH23) avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø i kommuneplanen 2014-2026 (se vedlegg 4 med liste over utvalgte boligområder bak).

Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker, 2015

Denne planen omhandler ikke kulturminner og kulturmiljø spesielt, men mange av områdene med verdifull natur i Asker er kulturelt betinget og et resultat av menneskelig aktivitet gjennom historien og de inneholder mange spor etter denne aktiviteten.

Museumsplan, 2014-2018

Museumsplanen redegjør for museumsvirksomheten i kommunen og gir retninger og målsettinger for denne. Den redegjør også for kommunale og private bygninger med kulturhistorisk verdi i Asker. Her understrekes museenes sentrale rolle i å formidle kunnskap og forståelse om Askers historie og kulturminner og deres betydning i dagens Asker-samfunn.

Kulturplanen 2016-2026

Kulturplanen har følgende prioriterte temaer for kulturarbeidet: Arenaer for kulturutøvelse, barn og unge, frivillighet og folkehelse, inkludering og mangfold, kommunal organisering samt profesjonelt kunst- og kulturarbeid. Planen inneholder også en målsetting om at Asker kommune skal være en aktiv formidler av lokalhistorie.

Geodataplanen, 2016-2020

Geodataplanen omhandler kulturminner særlig som en type temadata som gir nyttig og nødvendig informasjon i forbindelse med planarbeid og saksbehandling og for allmennheten generelt (kap. 6.4). Temadataene er ofte etterspurte data både fra rådgivningsfirma, kommuner og regionale myndigheter. Med gode GIS-verktøy kan man sammenstille og analysere data. Resultatet kan bli kart som viser konfliktområder, utviklingsmuligheter og sammenhenger. For kommunen kan dette gi et bedre beslutningsgrunnlag og bedre medvirkningsprosesser.

Geodatatjenester er kunnskapsbidrag som er nødvendig for å løse oppdragene gitt i kommunens handlingsplan (HP), herunder revisjon av kulturminneplan. I forbindelse med arbeidet med revisjonen av kulturminneplanen er det etablert et lokalt datasett for Asker som er et tillegg til kulturminnedata fra Riksantikvaren.

Et av målene i handlingsplanen i Geodataplanen er å lage en plan for hvordan vi kan knytte bilder og tekst til avmerkede kulturminner i kartløsningen innen 31.12.16 og med ferdigstillelse 2018. Dette innebærer også et samarbeid med Asker bibliotek om å inkludere bilder fra Askersamlingen.

KIF-planen (på høring mai 2016)

Stier og smett

Det er et fokus på utvikling av stier og smett i Asker. Det er allerede et samarbeidsprosjekt mellom ulike kommunale avdelinger, men også med velforeninger og andre brukergrupper. Det handler om å få stier og smett frem i dagen, og få folk til å bruke dem. Foreslått tiltak i planen er flere kultur og naturstier i kulturlandskapet.

Rundturer

Asker Turlag og Asker kommune viderefører arbeidet med å merke rundløyper i bolignære strøk. Det er et mål at alle skal ha mindre enn 250 meter fra bosted til nærmeste tursti. Disse rundløypene kan også tilrettelegges som kultur- og natursti. Dette er stier med opplevelser på veien, for eksempel informasjonsplakater om geologi og historie. Alle rutene som kommunen er ansvarlig for er fra sommeren 2016 tilgjengelig i kommunekartløsningen Kommunekart.com.

Dette bør sees i sammenheng med kulturstier som museene, historielagene og velforeningene planlegger og setter opp.

Grønnplan

I 2016 skal Asker kommune igangsette en strategi for grønnstruktur (Grønnplan), som særlig har fokus på sikring av grønne korridorer med store og små vassdrag, turveier, kjerreveier, lysløyper, nymerkede turstier og åpning av stengte smett og snarveier. Det er overlappende interesser mellom grønnstruktur og kulturminner i Asker, og det er viktig at dette perspektivet blir ivaretatt i Grønnplanen som skal lages.