Ulike aktører

Riksantikvaren

Kulturminnevernet sorterer under Miljøverndepartementet. Som underliggende direktorat har Riksantikvaren ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført. Dette innebærer bl.a. et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes arbeid som regional kulturminnemyndighet. Fredning av bygninger og områder tilligger Riksantikvaren.

De arkeologiske landsdelsmuseene administrerer utgravninger og undersøkelser av arkeologiske kulturminner. For Akershus er det Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som har denne myndigheten.

Fylkeskommunen

Riksantikvaren har delegert ansvaret som regional fagmyndighet for kulturminnevern til fylkeskommunen. Forvaltningen av kulturminnene skjer både innenfor rammen av kulturminneloven og som følge av den rollen fylkeskommunen har innenfor arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og -miljøer i planleggingen, også på kommunenivå. Dette innebærer en innsigelsesrett i plansaker når regionale eller nasjonale verneverdier er truet. Fylkeskommunen kan forberede fredningssaker. Tilskudd kan ytes til vedlikehold og spesielle arbeider på fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene og komme med innspill og medvirke i planprosesser slik at de samlede kulturminneinteresser blir ivaretatt på en god måte i plan- og utbyggingssaker. Fylkeskommunen har også rådgivnings- og veiledningsansvar overfor offentlige organer på fylkes- og kommunenivå, samt grunneiere, tiltakshavere og andre som har ansvar for kulturminner.

Gjennom KIK-prosjektet - Kulturminner i Kommunene – arbeider Riksantikvaren og fylkeskommunen på ulike måter for at kommunene skal få økt mulighet til å ta ansvar for egne kulturminner og kulturmiljøer.

Asker kommune

I Asker kommune er hovedansvaret for kulturminner tillagt Plan- og bygningsavdelingen og det er øremerket en egen stilling ved avdelingen. Det er den avdelingen i kommunen som håndhever Plan- og bygningsloven ved at de behandler reguleringsplaner og byggesaker. Personen som har ansvar for kulturminner gir innspill og råd til planer og byggesaker der kulturminner blir berørt. Vedkommende er også bindeleddet mot andre avdelinger i kommunen, regionale og nasjonale myndigheter, tiltakshavere, eiere av kulturminner, museene og de frivillige organisasjonene.

Strategi og samfunns-avdelingen har ansvar for kommuneplanen, områdeplaner og kommunedelplaner, samt tettstedsutvikling, infrastruktur, boligutvikling.

Kultur, frivillighet og fritid har ansvar for det frivillige kulturlivet bibliotek, kulturskole og virksomheten i kulturhuset.

Landbrukskontoret, Natur- og Idrettsavdelingen i Asker kommune gir aktive gårdbrukere veiledning om ulike tilskuddsordninger. Noen av disse ordningene støtter opp om en aktiv bruk av jordbruksarealene, en riktig skjøtsel av kulturlandskapet og en riktig skjøtsel av gårdens kulturminner. For å motta tilskudd, forplikter grunneier seg til å ivareta eiendommens kulturlandskap og kulturminner. Søker må også oppfylle vilkår som er bestemt i jordbruksoppgjøret.

Eiendomsavdelingen, forvalter kulturhistoriske eiendommer eiet av kommunen. Mange av dem er vedtaksfredet eller regulert til bevaring. Asker kommune har kjøpt kulturhistoriske eiendommer med tanke på at de skal tas vare på og være tilgjengelig for fellesskapet og Askers innbyggere. Avdelingen har egne ansatte som forvalter kommunens kulturhistoriske eiendommer med hensyn til vedlikehold og drift.

Skoler og barnehager er viktige arenaer for formidling til barn og ungdom. Det er etablert samarbeid mellom museer, historielag og skoler/barnehager i Asker og dette kan med fordel utvikles for å lære barn om historien og kulturminnene i sitt nærområdet. Den kulturelle skolesekken (DKS) kan være et bindeledd og en bidragsyter i den sammenheng.

Politikerne i Bygningsrådet og Komite for Teknikk, kultur og fritid (TKF) er de som først og fremst har et ansvar for kommunens forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Bygningsrådet fatter vedtak etter Plan- og bygningsloven, som er kommunens viktigste verktøy for ivaretakelse av kulturminner. TKF har ansvaret for kulturminneplanen og oppfølging av den. De har også en mulighet til å se kulturminnenes rolle i en større sammenheng på tvers av ulike sektorer og særlig inn mot kultur- og friluftsliv.

Museene i Asker

Museene i Asker er viktige formidlere av Askers historie og kultur på ulike måter. De samarbeider med andre aktører som skolene, kommunen, historielagene mm.

Asker museum og Oslofjordmuseet er en del av Museene i Akershus (MiA). Mens Asker museum dekker et bredt felt av temaer så har Oslofjordmuseet kystkultur som hovedtema. Dikemark museum, som er en del av Oslo Universitetssykehus, belyser sykehushistorien på Dikemark.

Asker museum. Eiendommen Øvre Valstad, med stående bygninger, inventar og kunstgjenstander ble overført til Asker kommune 15. august 1949 ved gavebrev fra Tilla og Otto Valstad, og kommunen etablerte museumsvirksomhet på eiendommen samme år (Valstads samlinger). I tillegg omfatter museet Labråten; Hulda og Arne Garborgs hjem kjøpt av Asker kommune i 1995, Sem Sag og Høvleri, Albert Seheims verksted, Jansløkka skolemuseum og Strandsitterhuset på Konglungen. Asker museum ble drevet som en kommunal virksomhet frem til konsolideringen med Akershusmuseet i 2006. Asker museum har et omfattende og variert program gjennom året, og med stor publikumstilstrømning og er viktige som formidlere av lokalhistorie. 56

Oslofjordmuseet åpnet i 2013 og er et regionalt museum med Oslofjorden, og særlig fritidsbruken, som grunnleggende tema. Museet skal også ivareta lokalhistoriske forhold, som fritidsbruk og næringshistorie. Oslofjordmuseet er både på investerings- og driftssiden et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Asker kommune, stiftelsen Follo museum og Haakon Ødegaarden stiftelse.

Dikemark museum eies og drives av Oslo universitetssykehus, som også eier bygningen Bjørkeli hvor museet holder til. I brosjyren Museumsløypa, Fortid belyser Nåtid, er Dikemark museum omtalt som følger:

Dikemark psykiatriske sykehusmuseum ble offisielt åpnet i 1984, som det første psykiatriske museum i Norge. Museet etablerte seg i Vaskeribygningen, men i 2005, da sykehuset feiret 100-års jubileum, flyttet museet til bygningen Bjørkeli. I 3. etasje finnes Rolv Gjessings unike, internasjonalt kjente laboratorium – noe som gjør museet til noe helt spesielt i museumssammenheng. Innredningen av laboratoriet står så godt som urørt fra 1920-30-årene. I Dikemark psykiatriske sykehusmuseum finnes en omfattende samling fra sykehusets historie fra 1905 og frem til i dag. Museet har ikke fast åpningstider, men omvisning skjer etter avtale. Det er et stort behov for å avklare og sikre gode rammebetingelser for museet i fremtiden. 

Frivillige organisasjoner

I Asker er det en rekke historielag, velforeninger og turlag som engasjerer seg i kulturminne-arbeid. Disse gjør en stor innsats med registrering, skjøtsel, skilting, istandsetting og informasjon med blant annet kulturhistoriske vandringer, foredrag, tilbud til skoler og barnehager og publisering av bøker og artikler om lokalhistorie.

De fleste av de lokale kulturminneregistreringene som er lagt inn i kommunens kulturminnebase er registrert av ulik frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. De er også en ressurs i kommunens planarbeid der de kan bidra med sin kunnskap og uttale seg til planer som berører kulturminne-interesser. En oversikt over frivillige prosjekter finnes som eget vedlegg bak.

Grunneierne

Langt de fleste kulturminner i Asker er i privat eie eller ligger på privat eiendom. Ved planlegging av skjøtsel og vedlikehold er det viktig at det er god dialog og et godt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Asker kommune og grunneier.

Den offentlige kulturminne-forvaltningen er i stor grad avhengig av at eiere av kulturminner er opptatt av å ta vare på dem. Det er derfor viktig med informasjon, kunnskap og dialog med eierne og forvaltningen for å ivareta kulturminnene på en god måte. Eiere har ofte mye kunnskap om sine kulturminner som er verdifull for den offentlige kulturminneforvaltningen og allmenheten.

Funn av automatisk fredete kulturminner på egen eiendom skal rapporteres til Akershus fylkeskommune. Vernemyndighetene vil vurdere, og registrere de steder som viser seg å inneholde verdifulle kulturminner.

Arkitekter og utbyggere

Arkitekter og utbyggere er ofte de som står ansvarlig for private planer og utbygginger. Disse har et stort ansvar for at kulturminneinteresser blir tatt hensyn til og ivaretatt i planlegging og utforming av prosjekter. Det er viktig at de har tilstrekkelig innsikt i lovverk og måter å gjøre dette på. Samarbeid tidlig i prosessene mellom regionale og nasjonale myndigheter, kommunen og de som utformer prosjektene og fremmer planene er en viktig forutsetning for å lykkes.

Denne kulturminneplanen legger til rette for at det skal være lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om Askers kulturminner for alle utenfor kommunens administrasjon, inkludert private arkitekter og utbyggere. Planen har også som mål å utvikle en strategi for å informere Askers innbyggere, utbyggere, arkitekter og ansatte i aktuelle avdelinger i kommunens administrasjon.