Tettstedsutvikling 2014-2026

I kommuneplanen 2014-2026 er mål for tettsteder og knutepunkter i Asker at Askers ulike sentre skal utvikles med fokus på stedenes særpreg og betydning som servicesentre, trafikknutepunkt og møteplass for lokalbefolkning og lokalt næringsliv. Asker kommune legger til rette for konsentrert boligbygging og etablering av arbeidsplasser i og omkring kollektivknutepunkter (som jernbanestasjoner, bussterminaler og hurtigbåtstopp).

Senterstrukturen i Asker har en hierarkisk inndeling som består av kommunesenter, lokalsentre og nærsentre. Asker sentrum er kommunes hovedsenter både når det gjelder kommunal administrasjon, kulturtilbud, offentlig- og privat tjenestetilbud, handel, kommunikasjon m.m.

Lokalsentrene er Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark og dekker behovene for handel, tjenestetilbud, kulturtilbud og service for et større område i kommunen. I Nærsentrene er nærbutikker og nærservice knyttet til boligområder i kommunen. Disse sentrene er ofte knyttet til skole, idrettsanlegg og barnehage. I kommuneplanen er det definert 15 slike nærsentre og ytterligere to til er under planlegging ved Høn-Landås og Vestre Billingstad.

I løpet av de nærmeste årene vil de nåværende sentrene endre sitt nåværende preg. Dette vil føre til press på kulturminnene til fordel for fortetting, men kulturminnene kan også være en viktig ressurs som kan bidra til å gi stedene karakter, innhold og identitet. Dette vil være viktig for innbyggernes følelse av tilhørighet. Strategien i kommuneplanen for kulturminner i tettstedene er å fremheve kulturminner som positive elementer i tettstedsutviklingen.

Det bør lages en stedsanalyse med en kulturhistorisk del ved hver stedsutvikling for å oppnå dette målet, slik at stedene kan utvikles med utgangspunkt i deres ulike historie. Da er det også mulig å oppnå at stedene ikke utvikles på samme måte, men bevarer sin ulike karakter.

Asker sentrum

Asker sentrum er det gamle kommunesenteret og en typisk stasjonsby og skal videreutvikles som kommunesenter og regional næringsklynge. I utviklingen til nå, har det vært lagt vekt på å ta vare på lesbarheten av den historiske utviklingen av sentrum ved at bygninger og kvartaler fra ulike epoker er videreført og tilpasset ny bebyggelse.

Det største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka-Elvely og vil skape et helt nytt sentrumsområde. Ønsket er å fortsette den urbane byutviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark og gjøre Askerelva mer tilgjengelig. Utbyggingen vil øke Asker sentrums område med 60 prosent og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, ny fotballstadion, samt attraktive parker og plasser.

Lokalsentrene Heggedal, Holmen og Dikemark

Et av målene for lokalsentrene i kommuneplanen er at de skal utvikles slik at stedenes særpreg, identitet, natur og kulturkvaliteter blir tatt vare på og foredles videre.

Heggedal er et industristed med nær tilknytning til Gjellumvannet, Kistefossdammen og elva Skitthegga som ga kraft til industrivirksomheten. Møte mellom land og fjord har satt sitt preg på Holmen gjennom historien. Eldre bebyggelse og andre 36 kulturminner både i Heggedal og på Holmen speiler disse relasjonene. Det er særlig Holmens tilknytning til fjorden som er en viktig kvalitet å videreføre i stedsutviklingen her. Fjorden, friområdene og den maritime tilknytningen skal prege Holmen også i fremtiden.

Sykehusdriften på Dikemark er i ferd med å bli lagt ned. Fredete 100 år gamle bygninger tømmes. Et vakkert kulturlandskap skal bevares og utvikles til nye formål. Det er lagt inn et potensiale for opp mot 1200 boliger i området. Asker kommune har utarbeidet et dokument som belyser utfordringer og muligheter ved utviklingen av et nytt lokalsenter og boligområde på Dikemark.

Hovedutfordringen er å reetablere et lokalsamfunn, fortrinnsvis basert på mange av de samme egenskapene som Dikemark en gang hadde. I utviklingen av Dikemark er det viktig å bygge opp under stedets særpreg, og bevare naturgitte kvaliteter og historisk identitet.