Vedtak

Saksprotokoll fra kommunestyremøte 8. november 2016, sak 115/16.

Behandling

Knut Auke (Frp) fremmet følgende forslag :

 1. «Nytt punkt 4.
  Bevaring av gamle låver/driftsbygninger i LNF-områder. Det bør åpnes for ombygging av disse for eksempel til hybler, leiligheter eller andre former for boliger d er hvor disse bygg ikke lenger har noen funksjonell hensikt i driften av gården.
 2. Nytt punkt 5.
  Grunneier som berøres av planen, må varsles om respektive eiendom, bygningsmasse eller andre objekter i kulturminneplanen.
 3. Nytt punkt 6.
  Ved tiltak som nybygg, endringer, fortetting eller andre tiltak som krever søknad skal eiendommene/områdene nevnt i vedlegg 3 side 75 i planen, ha spesielt fokus. Kommunestyret tar listen til orientering.»

Innstillingen punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag et fra Auke til nytt punkt 4 ble vedtatt mot 8 stemmer.

Forslaget fra Auke til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Auke til nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Temaplan for faste kulturminner 2016 - 2020 (vedlegg 1) vedtas med følgende mål:

 • Gi en oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Asker
 • Utvikle rutiner og samarbeid i forvaltningen av kommunens
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø.

2. Gjennomføring av tiltak i planen kan utføres av Asker kommune, museene i Asker, lag og foreninger, regionale myndigheter eller andre aktuelle parter på selvstendig grunnlag eller som samarbeidsprosjekt.

3. Handlingsplanen har et 4 - årig perspektiv. Handlingsplanen revideres årlig.

4. Bevaring av gamle låver/driftsbygninger i LNF - områder. Det bør åpnes for ombygging av disse for eksempel til hybler, leiligheter eller andre former for boliger der hvor disse bygg ikke lenger har noen funksjonell hensikt i driften av gården.

5. Grunneier som berøres av planen, må varsles om respektive eiendom, bygningsmasse eller andre objekter i kulturminneplanen.

6. Ved tiltak som nybygg, endringer, fortetting eller andre tiltak som krever søknad skal eiendommene/områdene nevnt i liste over bevaringsverdige boligområder ha spesielt fokus. Kommunestyret tar listen til orientering.