Ordførerens forord til strategien

Asker er en av 34 foregangskommuner som har fått status som Realfagskommune. Dette er vi stolte av – og det betyr at realfagssatsningen i kommunen vår skal bli enda mer systematisk og målrettet.

Derfor har vi laget denne strategien som viser hvordan vi vil arbeide lokalt med realfag i perioden 2016-2019. Borgensonen er pilotområde for satsningen, noe som passer godt inn i det nærområdeløft som allerede er i gang. Erfaringene fra pilotskoler og - barnehager i Borgensonen vil legge grunnlaget for utvidelsen til andre områder i Asker.

Realfagssatsningen gjelder hele læringsløpet, fra barnehage til fullført grunnskole – og realfag omfatter matematikk, naturvitenskap og teknologi i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Gjennom denne strategien ønsker vi å nå alle som jobber med barnehage, skole og læring i Asker.

Det er også nødvendig å arbeide på tvers av fag og sektorer. Næringslivet, frivillige og andre kommunale og statlige etater blir viktige samarbeidspartnere. Vi må også sørge for at realfag i opplæringen er forankret i eksisterende planer, både nasjonale og kommunale, og til andre satsningsområder i kommunen.

Realfag er viktigere enn noen gang. Vi er avhengig av realfagskompetanse for fremtiden. Derfor ser vi også realfagsatsningen i sammenheng med andre kommunale mål – som for eksempel det å sikre et attraktivt jobbmarked og utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i Asker.

Teknologi preger hverdagen vår i større og større grad. Å drive og videreutvikle eksisterende teknologi krever realfagskompetanse. Og enda viktigere – vi trenger helt nye tanker – ny teknologi og nye løsninger – for å utnytte nye energiformer.

Å lære, utvikle seg og oppdage nye ting henger sammen med nysgjerrighet og lærelyst. Jeg tror at vi gjennom denne satsningen vil få motiverte og engasjerte lærere – og ikke minst elever som får utløp for både nysgjerrighet og lærelyst. Realfag er spennende!

Lene Conradi

Ordfører Lene Conradi