Fra strategi til handling

Prosessmål for 2016

For å sikre en systematisk framdrift, vil kommunen fastsette årlige prosessmål og tiltak. Prosessmålene og tiltakene skal evalueres i samarbeid med skolene og barnehagene.

For pilotfasen har kommunen fastsatt følgende prosessmål:

  • skoleeier etablerer og drifter lærende nettverk som legger til rette for erfaringsdeling og som støtter lærere i barnehagen og skolen i utforskende arbeidsmetoder og samarbeidslæring
  • pilotbarnehagene og -skolene utarbeider plan for realfagsatsingen i egen virksomhet
  • skoleeier utarbeider en felles plan for realfagsatsingen fra barnehage-10. trinn som bidrar til å forankre felles mål og tiltak, ansvar og rollefordeling fra høsten 2017
  • kompetanseutviklingen knyttet til realfagsstrategien integreres i kompetanseplaner for tjenesteområdet oppvekst.

Tiltaksplan for 2016–august 2017

Tiltakene i 2016 vil i all hovedsak bli gjennomført med pilotskoler og -barnehager i Borgensonen med støtte og innspill fra andre foregangsskoler og -barnehager i kommunen. Alle skoler får tilbud om å delta i lærende nettverk fra starten. Med utgangspunkt i erfaringene fra pilotfasen i 2016 og samarbeidsprosesser våren 2017, skal det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak for skoleåret 2017/2018.

Overordnet plan for tiltakene
Overordnet plan for tiltakene