Hovedsatsingsområder

1. Lærende nettverk i realfag

I Asker kommune drives all etterutdanning til lærere og barnehagelærere etter prinsipper for lærende nettverk. Dette er en kunnskapsbasert form for læring, der kombinasjonen av faglig påfyll, refleksjon og erfaringsdeling og utprøving i praksis på egen skole/barnehage, i større grad bidrar til varig endring av praksis. Det har i midlertidig ikke tidligere vært organisert lærende nettverk for realfagene.

Lærende nettverk i realfag for barnehagelærere og lærere i skolen blir en viktig del av kompetansetilbudet i realfagsatsingen i Asker kommune og en viktig arena for å få innspill til en felles plan.

2. Samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet

Forskning viser at utforskende og problembasert læring, i samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet, kan bidra til økt motivasjon og læring. I Asker ønsker Rådmannen å sette dette i system slik at alle elever får oppleve realfagenes relevans i samfunnet, både i næringslivet, forskningen og forvaltningen. En befaring på en lokal bedrift kan være engasjerende, men for å sikre dybdelæring og utvikling av tverrfaglige kompetanser som evne til problemløsning og kreativitet, vil kommunen legge opp til at elevene fra 5. trinn i skolen får jevnlige problemløsningsoppdrag av bedrifter eller andre eksterne aktører.

Dette skal kommunen blant annet utvikle i samarbeid med pilotskoler, lokalt næringsliv og andre kommunale tjenesteområder som helse og miljø. Erfaringer fra Den Naturlige skolesekken og Lektor-2, som begge organiseres fra Nasjonalt kompetansesenter for naturfag i opplæringen, vil være et viktig bidrag i dette arbeidet.

Illustrasjonsbilde