Mål for realfagsatsingen

Med utgangspunkt i de nasjonale målene for realfag og behovene i Asker, har kommunen fastsatt følgende mål for barn og unge, barnehagelærere, lærere, virksomhetsledere og skoleeier.

Barn og unge

 • opplever realfagene som relevante og meningsfylte
 • får en opplæring i realfagene som bidrar til nysgjerrighet og mestring
 • skal gjennom barnehage og skole få en solid realfagskompetanse slik at de kan delta i og mestre videre utdanning, yrkes- og samfunnsliv

Barnehagelærere og lærere

 • tar i bruk en variasjon av læringsmetoder og læringsarenaer i realfagene, som fremmer nysgjerrighet og relevans for barn og unge
 • benytter seg av læringsstøttende teknologi og er kjent med mulighetene som ligger i nettressurser utviklet av de nasjonale sentrene for matematikk, naturfag og IKT i utdanningen
 • har gode holdninger, høy realfaglig kompetanse, og legger til rette for realfaglig mestring og livslang læring for alle barn og unge

Virksomhetsledere og rektorer

 • støtter, legger til rette for og oppmuntrer sine pedagoger og øvrige ansatte i arbeidet med realfag
 • integrerer realfagsatsingen i virksomhetens planer og organisasjonsutvikling, og sikrer gode faglige overganger i barnehage og skoler
 • legger til rette for at virksomheten deltar i nasjonale prosjekt knyttet til realfag, som for eksempel Den Naturlige skolesekken og Lektor 2

Barnehage- og skoleeier

 • tilrettelegger for kunnskapsbasert kompetanseutvikling i realfag for ansatte i barnehager og skoler
 • sikrer at barnehagene og skolene har nødvendige økonomiske og fysiske rammebetingelser for å tilrettelegge realfagsundervisning av høy kvalitet
 • støtter skolene og barnehagene med å utvikle fremtidsrettede, utforskende og innovative læringsarenaer i samarbeid med eksterne aktører i nærmiljøet

Indikatorer for måloppnåelse

 • antall elever på laveste nivå på nasjonale prøver i regning reduseres
 • antall elever på høyeste nivå på nasjonale prøver i regning øker
 • snittkarakteren i standpunkt og på eksamen i matematikk og naturfag øker
 • antall lærere med godkjent undervisningskompetanse i realfag øker

For å nå målene for realfagsatsingen og sikre at alle barn og unge i Asker får en kunnskapsbasert, utforskende og motiverende opplæring i realfagene, er det behov for tettere samarbeid på tvers av virksomhetene, næringslivet, frivilligheten, og andre kommunale tjenesteområder.

I samarbeid med barnehagelærere og lærere i skolen vil Rådmannen utarbeide en plan med læringsaktiviteter og tiltak som vil gjelde alle barnehager og grunnskoler i Asker. Dette vil vi gjøre gjennom to hovedsatsinger.

Realfagssatsingen i Asker

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde