Om planen

Asker kommune er en av 34 foregangskommuner som har fått status som Realfagskommune. Det innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele læringsløpet fra barnehagen til fullført grunnskole opplæring. Denne lokale strategien for Asker er et viktig første steg i dette arbeidet.

Dokumentet gjelder for perioden 2016-2019. Hovedmålgruppen for strategien er alle som jobber med barnehage, skole og læring i Asker. Å realisere strategien krever samarbeid på tvers av fag og sektorer. Derfor er lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre kommunale og statlige etater også målgrupper for planen.

Forankring

Strategien må sees i sammenheng med andre satsningsområder i Asker kommune. Det gjelder Strategi for kvalitet i oppvekst (2015-2025) og oppvekstspesifikke utviklingsprosjekt som Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring, og arbeid knyttet til grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø.

Realfagsatsningen skal også bidra til at kommunen når andre kommunale mål. For å sikre et attraktivt jobbmarked og utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i Asker, må realfagene styrkes i barnehagene og skolene. Asker kommune må beholde de gode hodene. Implementering av denne strategien vil bidra til å nå langsiktige mål i Strategisk næringsplan (2015-2026) og Innovasjonsstrategien – Blikk for muligheter! (2015-2018). I tillegg vil planen støtte realiseringen av Kommunedelplan for folkehelse (2015-2026) og Kommundelplan for klima, energi og miljø

Bakgrunn og tilnærming

Høsten 2015 ble den nasjonale strategien for realfag, Tett på realfag (2015-2019), lansert. Dokumentet definerer realfag slik: «Hva er realfag? I strategien omfatter realfag innhold som er relatert til matematikk, naturvitenskap og teknologi i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning.

I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk. I grunnskolen inngår realfagene i fagene matematikk og naturfag.

Naturfag i skolen omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi.» (KD, 2015).

Den nasjonale strategien har fire overordnede mål:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon.
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Dokumentet gir tydelige signaler om at realfagsopplæringen må settes i en virkelighetsnær sammenheng, slik at den oppleves relevant og meningsfylt for barn og unge: «Det er et mål at realfag får økt relevans for og gir mening i barn og unges liv, og bidrar til engasjement og deltakelse i samfunnslivet, videre utdanning og arbeid.» ( KD, 2015)

Realfag for alle i mulighetenes kommune, er utviklet i tråd med mål og hovedstrategier relevant for skoleeiernivå beskrevet i Tett på realfag (KD, 2015). Sammen med Rammeplan for barnehagen og læreplanverket for skolen, Kunnskapsløftet, skal planen bidra til å støtte opp om Asker kommunes Strategi for kvalitet i oppvekst 2025, standardene for Askerskolen og Strategi for kvalitet i barnehagene i Asker.

Samfunns- og kunnskapsutviklingen er i rask endring og det er mye vi ikke vet om fremtiden. Derfor er det viktig at barn og unge får en opplæring som gjør dem i stand til å se og ta i bruk fagspesifikk kunnskap i nye situasjoner. Dette krever at elevene får muligheten til utvikle en grundig forståelse for fagene (dybdelæring). I kunnskapsrapporten NOU: 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser, beskriver Ludvigsenutvalget fire sentrale kompetanseområder for fremtiden:

  • fagspesifikk kompetanse
  • kompetanse i å lære
  • kompetanse i å kommunisere,samhandle og delta
  • kompetanse i å utforske og skape

Utdanning i realfag må sees i sammenheng med livslang læring og behovet for å utvikle de mer tverrfaglige kompetansene, som evne til lære, kreativitet, problemløsning og samarbeid.

Arbeidsmetoder som kan bidra til å fremme nysgjerrighet og dybdelæring i realfagene, gir også et godt utgangspunkt for utvikling av de mer overgripende kompetansene.

«I realfagene utvikles innovativ og kreativ tenkning i fagene særlig gjennom utforskende tilnærming i naturfag og matematisering/matematisk modellering i matematikk. Disse arbeidsmetodene kan derfor være relevante utover innlæring av faglige begreper.» (Rapport fra ekspertgruppa for realfagene, 2015, s.55)

Status

Asker har dyktige pedagoger i barnehagene og skolene, og det finnes en rekke gode realfagsinitiativ i kommunen. Likevel har vi varierende resultater i matematikk og naturfag både mellom år og mellom skolene. Tatt i betraktning elevgrunnlaget har kommunen for svake resultater i realfagene. Det er behov for å legge til rette for at gode eksempler og praksis i realfagene blir delt på tvers av virksomhetene, og for at det utarbeides en felles plan for realfagene for barnehagene og de ulike trinnene i grunnskolen.

Illustrasjonsbilde