Innledning

Asker kommune er i sterk vekst, og behovet for gode formålsbygg og tilstrekkelig og variert boligkapasitet er viktigere enn noen gang. For å sikre dette, ikke bare gjennom nybygg, er det viktig med en proaktiv plan for forvaltning av areal og eksisterende formålsbygg og boliger.

Hovedformålet med denne strategien er å sikre strategisk planlegging av eiendomsfunksjonen i samsvar med kommuneplanen, handlingsprogrammet og øvrige strategiske planer i kommunen.

Strategiplanen for eiendom er forankret i kommunelovens § 1 og i kommunens styringssystem. Strategien er en overordnet plan i den kommunale planstrategien.

Formålet med Kommuneloven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Hovedmålene i planen er:

  • Kostnadseffektiv drift
  • Best mulig arealutnyttelse i eksisterende og nye bygg
  • Enhetlige standarder på formålsbygg
  • Verdibevarende utvikling og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen
  • Riktig utnyttelse av Asker kommunes eiendomsreserve med tanke på fremtidige behov for boliger og formålsbygg.

Tjenesteområde Eiendom skal følge norske standarder (NS) i alle deler av virksomheten. Dette følges opp av interne rutiner for kvalitetskontroll. Vi sammenligner oss kontinuerlig med markedet og sammenliknbare kommuner gjennom KOSTRA rapporter.

Asker, 07.09.2016

Lars Bjerke
rådmann

Ragnar Slaastad Studsrød
eiendomsdirektør