Nøkkeltall og tjenesteanalyse

KOSTRA

KOSTRA
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr.13 2015
Prioritering            
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 5 222 5 309 5 003 5 004 5 420 4 215
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, i prosent av samlede utgifter 10,5 10,4 9,6 10,7 11,5 8,6
Dekningsgrader            
Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,4 4,5 4,4 4,8 5,3 4,4
Produktivitet            
Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm.  1 222 1 208 1 110 1 069 1 031 1 038
Avskrivninger per kvm. 477 477 341 347 357 301
Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 745 731 769 722 674 737
Forvaltningskostnad per kvm. 70 69 60 21 70 54
Driftskostnad per kvm. 529 508 472 554 479 482
Vedlikeholdskostnad per kvm. 110 104 100 94 98 89
Energikostnad per kvm. 124 110 97 99 82 98

Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016

KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter. KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til formålsbyggene. Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert til KOSTRA.

Asker kommune bruker mer på eiendomsforvaltning per kvm enn sammenligningskommunene. For energi er det ingen stor endring fra 2014. Kommunen har imidlertid flyttet forbruket over fra olje til bioenergi/bioolje, som er renere, men mer kostbare energiformer. Bærum kommune bruker mer fjernvarme enn Asker, noe som er rimeligere enn elektrisk energi.

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016 

Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Avskrivningene er høyere enn landsgjennomsnittet, da kommunen har hatt store investeringer de siste årene. 

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016

Totalt har Asker kommune om lag 268 000 m2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler), noe som utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 399 000 m2 som kommunen forvalter. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon.

Kommunale boliger 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2015.

Eksisterende kommunale boliger
Kommunale boliger uten stasjonær bemanning 548
Kommunale boliger med stasjonær bemanning (omsorgsboliger) 393
Personalboliger, eksklusive 7 presteboliger 24
Totalt 965

Kilde: Intern statistikk 

Asker kommune disponerer totalt 965 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 803 boliger, samt 7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget). Alle boligene, med unntak av presteboligene, inngår i KOSTRA-rapporteringen.

Omkring halvparten av kommunens 31 personalboliger var i 2015 omdisponert til boliger for vanskeligstilte. 

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt, da tjenesteområdet har et bredt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling tjenesteområde Eiendom
 ÅrsverkEndring i % fra året før
 Desember 2013 138 0,7
 Desember 2014 143 3,6
 Desember 2015 150 4,9

Kilde: HRM 

Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten til planlegging av nye investeringsprosjekter økt med nye prosjektledere innenfor vann og avløp. Årsverksveksten i 2015 har i hovedsak vært knyttet til dette. 

Andelen deltidsstillinger gjelder i hovedsak virksomheten Renhold og praktisk bistand. Ansatte på timelønn er ikke inkludert i oversikten. Ved nyansettelser er det et mål å redusere uønsket deltid. 

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM 

Tjenesteområdet har en del ansatte som nærmer seg pensjonsalder. De nærmeste årene er det viktig å legge vekt på kunnskapsoverføring og rekruttering.