Overordnede lokale føringer

Fra Kommuneplan 2014 – 2026

Tjenesteområde Eiendom skal blant annet aktivt bidra til å tilrettelegge for et allsidig botilbud til alle deler av Askers befolkning. Det er fastlagt at det skal legges til rette for 350 nye boliger hvert år, definert i kommuneplanen, der kommunen selv skal stå for 50 boliger pr år, tilpasset til en definert målgruppe. Dette skal nås gjennom å bruke plan- og bygningslovens virkemidler for å styre boligantall, boligstørrelse og bostandard, samt benytte utbyggingsavtaler i samarbeid med private utbyggere der dette er hensiktsmessig.

Eiendom skal være en offensiv eiendomsaktør som gjør strategiske eiendomsdisposisjoner for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske hensyn. Dette skal oppnås gjennom å sikre et variert og mangfoldig bomiljø, ved å unngå konsentrasjon av kommunale og kommunalt disponerte boliger, og aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet.

Asker kommune skal være en foregangskommune innen energi og klima, og i byggeprosjekter i egen regi, skal det legges til rette for økende bruk av fornybare energikilder, og i samarbeid med private grunneiere/utbyggere søke å optimalisere energiløsninger i større utbyggingsområder.

Strategier fra kommuneplanen

Eiendom har i kommuneplanen ansvar for, eller er bidragsyter til gjennomføring av tiltak i mange av Asker kommunes overordnede strategier. Ansvarsområdene ligger innenfor områdene; Vekst og utvikling, natur, kultur, miljø, samfunnssikkerhet, folkehelse og tettsteds - og knutepunktutvikling.

Det er en forutsetning med godt samarbeid med de øvrige medansvarlige tjenesteområdene som er; Strategi og samfunn, Plan- og bygningsavdelingen, Kommunalteknisk avdeling, Natur og idrett, Oppvekst, samt Helse og omsorg. 

Fra Handlingsprogram 2016 – 2019

Medborgerskap og samskaping

Medborgerskap og samskaping innebærer nye former for samarbeid og samhandling mellom innbyggerne og kommunen, og utfordrer tradisjonelle roller og vår måte å løse oppgavene på. Asker kommune ønsker å være en medspiller for innbyggerne og næringslivet, og vil i årene fremover arbeide målrettet for økt medborgerskap og samskaping på de områdene der det er hensiktsmessig. Eiendom vil delta aktiv i arbeidet med å sikre trygge og trivelige bomiljø for alle, og ulike virkemidler skal bidra til gode og heterogene bomiljøer.

Forebygging og tidlig innsats

Det pågår en kontinuerlig utvikling av samfunnet, hvor eiendom har en sentral plass. Tjenesteområde Eiendom har ansvaret for å balansere publikums, samfunnets og kommunens behov for gode og funksjonelle arealer. Behovet for økt kapasitet og variert boligutbygging er konstant, på grunn av befolkningsutvikling og boligsosiale utfordringer.

God helhet og samhandling

Brukermedvirkning ved investeringer i formålsbygg krever forventningsavklaringer. For i større grad å sikre enhetlig standard på kommunens bygg, må valgte standarder, normer og løsninger kommuniseres til brukerne på en hensiktsmessig måte.

Asker kommune skal være en offensiv eiendomsaktør som gjør strategiske eiendomsdisposisjoner for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske føringer. Vi skal tilrettelegge for profesjonell eiendomsutvikling, for å sikre fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger.

God kvalitet

I langtidsbudsjettet ligger det betydelige investeringsforslag.  Høye ambisjoner og betydelige innmeldte behov tilsier at det er viktig med riktig prioritering og god politisk og administrativ styring av investeringsprosjektene. Høsten 2016 legges det frem en sak om enhetlig standard for kommunale formålsbygg, både når det gjelder bygningsmessig kvalitet, arealeffektivitet og rom- og funksjonsprogram. Dette er viktig for å sikre at innbyggerne opplever lik og enhetlig standard, og at planleggings- og gjennomføringsfasen effektiviseres. En nøktern og god nok standard vil også bidra til en forsvarlig kommuneøkonomi.

Nødvendig kompetanse

Kompetanse er et viktig område for eiendomsfunksjonen generelt, og har hatt fått stor oppmerksomhet i den gjennomførte organisasjonstilpasningen innen tjenesteområdet, og er et sentralt tema også i arbeidet fremover.

Tjenesteområde Eiendom skal utvikle kompetanseprofilen for å bli gode på og:

  • utarbeide anbudsdokumenter og vurdere bruk av ulike entrepriseformer
  • inngå rammeavtaler for å kunne være mer fleksible ved innleie av spisskompetanse
  • utvikle arbeidet med og bruken av både levetidskostnader (LCC – Life Cycle Cost), livssyklusanalyser (LCA – Life Cycle Assessment) og klimagassregnskap
  • få kunnskap om OPS-kontrakter/samarbeid for å kunne vurdere dette mer aktivt som finansieringsform i fremtidige investeringsprosjekter
  • møte fremtidens teknologiske utforming med mer teknisk avanserte bygg

Kvalitet, innovasjon og målstyring

Kvalitet i alle ledd skal være et førende grunnprinsipp i alt vårt arbeid, slik det også er definert i Asker kommunes overordnede målsettinger.

Det skal gjelde alle ledd i dagens organisasjon, de tre virksomhetene Eiendomsdrift og forvaltning, Prosjekt og utbygging, Renhold og praktisk bistand, samt i rådgivergruppa og på ledelsesnivå. Det er også et fokusområde å videreutvikle samhandlingen med de øvrige tjenesteområdene Helse og omsorg, Oppvekst, Kultur og teknikk, for å sikre leveranse av gode bygg for optimal tjenesteproduksjon.

Innovasjon i hverdagen på alle nivåer, skal være et prioritert område. Vi skal ta i bruk ny teknologi der dette er hensiktsmessig, til planlegging, dokumentasjon, oppfølging, styring og kontroll. I tillegg planlegger vi for å videreutvikle interaksjonen med markedet, i forbindelse med større anskaffelsesprosesser.

Eiendom skal også se på og vurdere nye anskaffelses- og gjennomføringsmodeller, i samarbeid med blant annet Difi og relevante forskningsmiljøer, og gjennom benchmarking med andre eiendomsaktører, offentlige og private.

Strategiplanen for eiendom er ment å fungere som et overordnet virkemiddel for å nå de målene som er satt i Kommuneplanen. Resultatet av vårt arbeid vil løpende bli evaluert og målt mot de resultatparameterne som er satt der.