Strategier fra kommuneplanen tjenesteområde Eiendom har ansvar for

Vekst og utvikling

Strategi for satsingsområde Vekst og utvikling
AntNrStrategiAnsvarlig tjenesteområde Ansvarlige virksomheter
11Asker kommune skal bidra til et boligtilbud som reflekterer befolkningsvekst og befolkningssammensetning Administrasjon og ledelse
Eiendom
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Eiendomsdirektøren
22Asker kommune skal bidra til å utvikle et boligtilbud som reflekterer næringslivets og arbeidsmarkedets behov. Administrasjon og ledelse
Eiendom
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Eiendomsdirektøren
37Asker kommune skal sikre være en offensiv eiendomsaktør som gjør strategiske eiendomsdisposisjoner for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske hensyn. Eiendom Eiendomsdirektøren
48Asker kommune skal sikre tilrettelegge for ca. 50 rimelige boliger pr. år, inklusive boliger definert i Boligsosialt handlingsprogram, bl.a. ved bruk av kommunens egne tomter. Eiendom
Teknikk og miljø
Eiendomsdirektøren
59Asker kommune skal bruke plan- og bygningslovens virkemidler for å styre boligantall, boligstørrelse og boligstandard, samt benytte utbyggingsavtaler i samarbeid med private utbyggere der dette er hensiktsmessig. Eiendom
Teknikk og miljø
Eiendomsdirektøren
Plan og bygg
610Asker kommune skal sikre et variert og mangfoldig boligmiljø ved å unngå konsentrasjon av kommunale og kommunalt disponible boliger. Eiendom Eiendomsdirektøren
711Asker kommune skal aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet. Helse og omsorg
Eiendom
Ny virksomhet (bolig-kontoret)
Eiendomsdirektøren
Eiendomsdrift og forvaltning

Areal og transport

Eiendom har ingen strategier her

Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet

Strategier for satsingsområde Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet
AntNrStrategiAnsvarlig tjenesteområdeAnsvarlige virksomheter
821Asker kommune skal legge til rette for økende bruk av lokal fornybar energi. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk
Prosjekt og utbygging
Eiendomsdrift og forvaltning
922Asker kommune skal være en foregangskommune innen energi og klima. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk
Prosjekt og utbygging
Eiendomsdrift og forvaltning
1024Asker kommune skal samarbeide med grunneiere/utbyggere om optimale energiløsninger i større utbyggingsområder. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk
Plan og bygg
Eiendomsdirektøren
1138Asker kommune skal stimulere til god kvalitet og standard på istandsetting og restaurering av verneverdig bygningsmiljø. Teknikk og miljø
Eiendom
Plan og bygg
Eiendomsdrift og forvaltning

Folkehelse

Strategier for satsingsområde Folkehelse
AntNrStrategiAnsvarlig tjenesteområdeAnsvarlige virksomheter
1249Asker kommune skal ha fokus på grupper med store levekårsutfordringer og dårlig helse. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter
1350Asker kommune skal rette helsefremmende og forebyggende tiltak mot grupper med økt risiko for sykdom og de som har utviklet sykdom. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter
1451Asker kommune skal ha en tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med organisasjoner og frivillige. Kultur, frivillighet og fritid
Administrasjon og ledelse
Natur og Idrett
Strategi og samfunn
Utviklingsavdelingen
1552Asker kommune skal la folkehelseaspektet reflekteres i alt utviklingsarbeid og tjenesteproduksjon. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter

Tettsteder og knutepunkter

Strategier for satsingsområde Tettsteder og knutepunkter
AntNrStrategiAnsvarlig tjenesteområdeAnsvarlige virksomheter
1655Asker kommune skal prioritere Føyka/Elvely i utbyggingssammenheng. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Eiendom
Plan og bygg
Strategi og samfunn
Eiendomsdirektøren
1759Asker kommune skal lokalisere barnehager, omsorgsboliger og sykehjem til lokalsentrene. Teknikk og miljø
Eiendom
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Eiendomsdirektøren
Strategi og samfunn
1860Asker kommune skal bidra til at lokalsenteret utvikles som møteplass og sosial arena ved å tilrettelegge gode utearealer og gatearkitektur med utadvendte forretningsfasader. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Eiendom
Strategi og samfunn
Plan og bygg
Eiendomsdirektøren
1964Asker kommune skal tilrettelegge for private og offentlige helse- og servicevirksomheter. Teknikk og miljø
Eiendom
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Eiendomsdirektøren
Strategi og samfunn